REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ACUVUE®

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ACUVUE®

Ostatnia aktualizacja: 21/05/2024

1.Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej www.acuvue.pl („Witryna”). Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną w ramach Witryny jest Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, 02-136 Warszawa ( „J&J”, „Spółka”, my”, „nas” lub nasz”). Udostępnienie Witryny do korzystania przez konsumentów odwiedzających Witrynę („Użytkownicy”) jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Spółkę. Usługa ta jest realizowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a J&J („Umowa”). Treść Umowy odpowiada treści Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w terminie, w którym Użytkownik korzysta z Witryny. Umowa zawierana jest poprzez akceptację Regulaminu i obowiązuje przez czas, w którym Użytkownik korzysta z Witryny (tj. na okres każdej sesji, w której Użytkownik wchodzi na witrynę). Korzystanie z Witryny jest traktowane jako akceptacja Regulaminu przez Użytkownika (tj. jako zawarcie Umowy z J&J). W celu wypowiedzenia Umowy Użytkownik zaprzestaje korzystania z witryny w ramach danej sesji.

W przypadku braku zgody na zawarcie Umowy – Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Witryny.

Witryna nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16 roku życia. Użytkownik korzystając z Witryny konkludentnie potwierdza, że jest pełnoletni.

2.Usługa świadczona drogą elektroniczną:

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Spółkę w ramach Witryny obejmują:

1.Nieodpłatne udostępnienie treści promocyjnych, handlowych reklamowych i edukacyjnych w ramach Witryny (bez konieczności tworzenia konta i logowania w witrynie);

3.Warunki techniczne:

W celu korzystania z Witryny, Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania techniczne:

1.Dostęp do internetu

2.Przeglądarka internetowa

4.Prawa Spółki do własności intelektualnej publikowanych treści

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Witryna jest dostępna wyłącznie do jego osobistego, niekomercyjnego użytku. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Witryna i wszystkie odnoszące się do niej prawa własności intelektualnej należą do nas lub do naszych licencjodawców. Poza prawem dostępu, Użytkownik nie posiada żadnych innych praw w stosunku do Witryny. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Witryny do celów biznesowych lub innych celów, niedozwolonych na mocy Umowy. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub zakończenia dostępu do Witryny według własnego uznania. Witryna jest udostępniana bezpłatnie i na tej podstawie nie jesteśmy zobowiązani do świadczenia jakichkolwiek usług wsparcia dla Użytkownika w związku z korzystaniem z niej, ani też nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które Użytkownik może ponieść w wyniku niezastosowania się do warunków korzystania z Witryny, w tym wszelkich modyfikacji i  aktualizacji Witryny.

Użytkownikowi nie wolno kopiować, zmieniać ani ponownie wykorzystywać Witryny ani żadnej jej części, łącznie z zawartym w niej oprogramowaniem.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nazwy marek, znaki towarowe i znaki usługowe oraz wszelkie powiązane logo (łącznie zwane „Znakami”), jakie zostały w Witrynie umieszczone, stanowią własność Spółki, jej spółek stowarzyszonych lub stron trzecich. Użytkownikowi nie wolno używać żadnych znaków, będących własnością naszą lub naszych firm stowarzyszonych, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Spółka nie uprawnia Użytkownika do używania  jakichkolwiek znaków towarowych lub znaków usługowych, wyświetlanych w tej Witrynie, bez zgody ich właścicieli.

Użytkownik może korzystać z niniejszej Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszą Umową. Użytkownik otrzymuje niewyłączną, nieprzenoszalną, odwołalną, licencję na przeglądanie treści na Witrynie w osobistych, niekomercyjnych celach. Nie wolno kopiować, przedrukowywać, modyfikować, wyświetlać, wykonywać, tłumaczyć, rozpowszechniać, adaptować, nadawać, przekazywać do wiadomości publicznej za pomocą środków telekomunikacyjnych, rozpowszechniać lub sprzedawać w jakikolwiek sposób treści pobranych z Witryny, do celów komercyjnych ani udostępniać je innym dla celów jakiegokolwiek źródła komercyjnego, w tym innych stron internetowych, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

5.Zastrzeżenie dotyczące informacji

INFORMACJE - W TYM, WSZELKIE PORADY I ZALECENIA PODANE NA WITRYNIE SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO CELÓW EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH. WITRYNA NIE JEST PRZEZNACZONA DO UDZIELANIA PORAD MEDYCZNYCH ANI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ ANI DO WYKORZYSTANIA DO DIAGNOSTYKI LUB LECZENIA JAKIEGOKOLWIEK INDYWIDUALNEGO PROBLEMU. NIE JEST TEŻ PRZEZNACZONA DO ZASTĘPOWANIA PROFESJONALNYCH PORAD I USŁUG MEDYCZNYCH WYKWALIFIKOWANEGO ŚWIADCZENIODAWCY OPIEKI ZDROWOTNEJ, ZNAJĄCEGO INDYWIDUALNE PROBLEMY UŻYTKOWNIKA / PACJENTA. ZAWSZE NALEŻY ZASIĘGAĆ PORAD U LEKARZA LUB INNEGO WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OPIEKI ZDROWOTNEJ W SPRAWIE JAKIEGOKOLWIEK STANU CHOROBOWEGO ORAZ PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKIEGOKOLWIEK NOWEGO LECZENIA. KORZYSTANIE Z WITRYNY PODLEGA DODATKOWYM ZASTRZEŻENIOM I UWAGOM, KTÓRE MOGĄ SIĘ W NIEJ POJAWIAĆ.

NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK KONSEKWENCJE ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z JAKIMIKOLWIEK DZIAŁANIAMI LUB ICH BRAKIEM, PODEJMOWANYMI W OPARCIU O INFORMACJE LUB INNE MATERIAŁY DOSTARCZANE POPRZEZ WITRYNĘ. CHOCIAŻ STARAMY SIĘ, ABY INFORMACJE DOSTARCZANE PRZEZ WITRYNĘ BYŁY DOKŁADNE, KOMPLETNE I AKTUALNE, NIE DAJEMY ŻADNYCH GWARANCJI I NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY ZWIĄZANE Z DOKŁADNOŚCIĄ, KOMPLETNOŚCIĄ LUB AKTUALNOŚCIĄ INFORMACJI DOSTARCZANYCH W RAMACH WITRYNY.

6.ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA I SPÓŁKI

WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI". Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, SPÓŁKA WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH, PRAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH - W TYM, MIĘDZY INNYMI, WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

SPÓŁKA NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA ANI ŻE DOSTĘP DO WITRYNY BĘDZIE NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW, ANI ŻE EWENTUALNE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE. SPÓŁKA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI CO DO WYNIKÓW, JAKIE MOŻNA UZYSKAĆ Z KORZYSTANIA Z WITRYNY ANI CO DO DOKŁADNOŚCI, JAKOŚCI LUB WIARYGODNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE MATERIAŁY I/LUB DANE POBRANE LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANE W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY SĄ WYKORZYSTYWANE NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA I ŻE UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE ZWIĄZANE Z TYM SZKODY, W TYM M.IN. USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCE Z POBRANIA TAKICH MATERIAŁÓW I/LUB DANYCH.

ŻADNE PORADY ANI INFORMACJEUZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD SPÓŁKI ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY NIE STANOWIĄ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI UDZIELANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ.

WSZELKIE DOTYCHCZĄCE SPÓŁKI ZASTRZEŻENIA   (W TYM ZAWARTE W NINIEJSZEJ SEKCJI I W INNYCH MIEJSCACH NINIEJSZEGO REGULAMINU) DOTYCZĄ ODPOWIEDNIO JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH ORAZ ICH ODPOWIEDNICH AKCJONARIUSZY, UDZIAŁOWCÓW, DYREKTORÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRACOWNIKÓW, PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, AGENTÓW, PRZEDSTAWICIELI, LICENCJODAWCÓW, DOSTAWCÓW I USŁUGODAWCÓW ORAZ ICH ODPOWIEDNICH NASTĘPCÓW I CESJONARIUSZY.

7.Odpowiedzialność Spółki za szkody Użytkownika

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE W ŻADNYM WYPADKU ANI SPÓŁKA ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE ANI ICH DYREKTORZY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY, AGENCI, MANDATARIUSZE LUB INNI PRZEDSTAWICIELE, NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWESZKODY, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATĘ DOCHODU, OSZCZĘDNOŚCI LUB ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY, KOSZTY NABYCIA USŁUG ZASTĘPCZYCH LUB WSZELKIE INNE POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, NIEZALEŻNIE OD ICH PRZYCZYNY, W TYM WYNIKAJĄCE NA SKUTEK NARUSZENIA UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA) LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z (1) KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY; (2) KOSZTÓW NABYCIA ZASTĘPCZYCH USŁUG, PRZEDMIOTÓW LUB WITRYN; (3) OŚWIADCZEŃ LUB ZACHOWAŃ OSÓB TRZECICH NA STRONIE; LUB (4) WSZELKICH INNYCH KWESTII ZWIĄZANYCH Z WITRYNĄ. UŻYTKOWNIK ZAWIERAJĄC UMOWĘ POTWIERDZA, IŻ MA ŚWIADOMOŚĆ CO DO RYZYKA  WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA.

ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE OGRANICZA, NIE WYŁĄCZA ANI NIE MODYFIKUJE, ANI NIE MA NA CELU OGRANICZANIA, WYŁĄCZENIA LUB MODYFIKACJI JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZKOWYCH USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

SPÓŁKA NIE WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA W ŻADEN SPOSÓB NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA W PRZYPADKACH, W KTÓRYCH BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRAWEM. OBEJMUJE TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE NASZYM ZANIEDBANIEM LUB ZANIEDBANIEM NASZYCH PRACOWNIKÓW, AGENTÓW LUB PODWYKONAWCÓW LUB ZA OSZUSTWO LUB ŚWIADOME WPROWADZENIE W BŁĄD.

WSZYSTKIE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ODNOSZĄCE SIĘ DO SPÓŁKI (W TYM W NINIEJSZEJ SEKCJI I W INNYCH MIEJSCACH  UMOWY), ZNAJDUJĄ ODPOWIEDNIE ZASTOSOWANIE KAŻDEJ Z NASZYCH SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH W RAMACH RODZINY SPÓŁEK JOHNSON & JOHNSON NA CAŁYM ŚWIECIE.

8.Zwolnienie Spółki z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Spółkę i jej podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialnością, szkodami i wydatkami, w tym między innymi wszelkimi opłatami i kosztami prawnymi wynikającymi z lub związanymi z (a) naruszeniem Umowy przez Użytkownika; (b) nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z niniejszej Witryny, w tym między innymi przesyłaniem lub umieszczaniem przez Użytkownika informacji lub materiałów w niniejszej Witrynie; oraz (c) wszelkimi roszczeniami lub zarzutami, że którekolwiek z materiałów przesłanych przez użytkownika narusza własność intelektualną lub inne prawa własności lub prawa do prywatności jakiejkolwiek strony trzeciej.

9.Łączenie, linkowanie i odwołanie do Witryny

Linki do niniejszej Witryny są dozwolone wyłącznie do strony głównej. Stosowanie głębokich linków jest niedozwolone. Ponadto hotlinkowanie, linkowanie in-line, kadrowanie niniejszej Witryny lub jakakolwiek inna metoda włączania części tej Witryny do witryny internetowej lub strony internetowej Użytkownika lub strony trzeciej jest równie zabronione. Wszelkie wyjątki wymagają uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

10.Materiały stron trzecich; linki

Witryna może odwoływać się lub umożliwiać dostęp do informacji, produktów, usług i innych materiałów osób trzecich, w tym zgłoszeń, a także dostęp za pośrednictwem łączy do witryn internetowych osób trzecich (zwanych łącznie "Materiałami osób trzecich"). Linki te są podane wyłącznie dla wygody Użytkownika. Nie kontrolujemy, nie popieramy i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały osób trzecich. Nie mamy obowiązku monitorowania materiałów stron trzecich i możemy zablokować lub uniemożliwić dostęp w ramach Witryny  do jakichkolwiek materiałów stron trzecich w dowolnym momencie. Wszelkie informacje, dane, opinie, rekomendacje, produkty lub usługi dostarczane przez takie strony trzecie za pośrednictwem łączy do innych stron internetowych lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem ich stron internetowych pochodzą wyłącznie od takich stron trzecich, a nie od Spółki. Dostęp do materiałów stron trzecich lub korzystanie z nich jest na własne ryzyko i podlega wszelkim dodatkowym regulaminom i strategiom mającym zastosowanie do takich materiałów.

11.Dopuszczalne stosowanie i zasady postępowania

Użytkownikowi nie wolno:

• publikować, przesyłać lub w inny sposób udostępniać za pośrednictwem Witryny lub w związku z nią jakichkolwiek materiałów, które są lub mogą być: (a) grożące, nękające, poniżające, nienawistne, zastraszające lub w inny sposób naruszające prawa i godność innych osób; (b) zniesławiające, oszczercze lub oszukańcze; (c) nielegalne, obsceniczne, nieprzyzwoite, pornograficzne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia;  (d) chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, tajemnicą handlową, prawem do wizerunku lub prywatności lub jakimkolwiek innym prawem własności, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela; lub (e) jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym;

• publikować, przesyłać ani udostępniać w inny sposób za pośrednictwem Witryny lub w związku z nią wirusów, robaków, koni trojańskich, pisanek, bomb zegarowych, programów szpiegujących lub innych kodów komputerowych, plików lub programów, które są lub mogą być szkodliwe lub inwazyjne lub mają na celu uszkodzenie lub przejęcie działania lub monitorowanie korzystania z jakiegokolwiek sprzętu, oprogramowania lub wyposażenia (każdy z nich zwany "wirusem");

• korzystać z Witryny w jakichkolwiek celach komercyjnych, w tym w celach komercyjnych Użytkownika lub w jakichkolwiek celach komercyjnych, które przyniosą mu jakiekolwiek korzyści;

• korzystać z Witryny w jakimkolwiek celu, który jest oszukańczy lub w inny sposób niezgodny z prawem;

• zbierać informacje o użytkownikach Witryny w jakikolwiek sposób, w tym poprzez inżynierię wsteczną;

• zakłócać działania Witryny lub serwerów lub sieci wykorzystywanych do udostępniania Witryny, w tym poprzez hakowanie lub niszczenie jakiejkolwiek części Witryny, lub naruszanie jakichkolwiek wymagań lub zasad takich serwerów lub sieci;

• ograniczać lub uniemożliwiać innym osobom korzystanie z Witryny;

• powielać, modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć, tworzyć dzieł pochodnych, sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, pożyczać, udostępniać w oznaczonym czasie, dystrybuować lub w inny sposób wykorzystywać jakiejkolwiek części Witryny (lub jakiegokolwiek korzystania z niej), z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy niniejszej Umowy, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody;

• odtwarzać kod źródłowy, dekompilować ani dezasemblować jakiejkolwiek części Witryny, z wyjątkiem przypadków, gdy takie ograniczenie jest wyraźnie zabronione przez obowiązujące prawo;

• usuwać z Witryny informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności;

• włączać jakąkolwiek część Witryny do jakiegokolwiek produktu lub usługi bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody;

• systematycznie pobierać i przechowywać zawartości Witryny;

• używać jakichkolwiek robotów, pająków, aplikacji do wyszukiwania/odzyskiwania witryn lub innych ręcznych lub automatycznych urządzeń do pobierania, indeksowania, "kopiowania danych" lub w inny sposób gromadzenia zawartości Witryny, lub odtwarzania lub obchodzenia struktury nawigacyjnej lub prezentacji Witryny, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody ;

• korzystać z niniejszej Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub osłabić Witrynę, lub zakłócać jakiekolwiek inne korzystanie z Witryny, w tym zdolność dowolnego użytkownika do angażowania się w działania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem niniejszej Witryny;

Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie, utrzymanie i opłacenie całego sprzętu, usług telekomunikacyjnych i innych usług niezbędnych do korzystania z Witryny.

12.Prywatność i informacje przesyłane za pośrednictwem Witryny

Przesyłanie informacji poprzez korzystanie z Witryny podlega naszej polityce prywatności i polityce dotyczącej plików cookie, znajdującej się w Witrynie. Nasza polityka prywatności dotyczy gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych przekazywanych nam przez Użytkowników, w tym ich praw związanych z tymi informacjami.

Informacje przekazywane przez użytkownika za pośrednictwem Witryny mogą stanowić komunikację elektroniczną. Kiedy użytkownik komunikuje się z nami za pośrednictwem Witryny lub innych form mediów elektronicznych, takich jak poczta elektroniczna, komunikuje się z nami drogą elektroniczną. Użytkownik zgadza się, że możemy komunikować się drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem lokalnych przepisów dotyczących prywatności i wysyłania niezamówionej informacji handlowej, oraz że taka komunikacja, jak również powiadomienia, ujawnienia, umowy i inne komunikaty, które przekazujemy użytkownikowi drogą elektroniczną, są równoważne komunikacji na piśmie i mają taką samą moc i skutek, jak gdyby były na piśmie i podpisane przez stronę wysyłającą komunikację.

13.Produkty

Witryna może udostępniać listy, opisy i zdjęcia towarów lub usług lub powiązane kupony lub rabaty (łącznie "Produkty"), a także odniesienia i linki do Produktów. Staramy się opisywać Produkty dostępne w Witrynie tak dokładnie, jak to możliwe i przedstawiać najbardziej aktualne dostępne opakowania produktów. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń co do kompletności, dokładności, wiarygodności, ważności lub aktualności takich ofert, opisów lub obrazów (w tym wszelkich funkcji, specyfikacji i cen w nich zawartych) ani co do tego, że przedstawione opakowanie produktu będzie odpowiadać rzeczywistemu produktowi, który użytkownik otrzyma. Takie informacje i dostępność dowolnego produktu mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

14.Stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozujące)

Stwierdzenia pojawiające się w Witrynie, które dotyczą nas, naszych podmiotów stowarzyszonych lub naszego i ich kierownictwa i które nie są faktami historycznymi, są "Stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości". Stwierdzenia dotyczące przyszłości stanowią jedynie przewidywania, a rzeczywiste przyszłe zdarzenia mogą znacząco różnić się od tych omówionych w jakichkolwiek stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Różne czynniki zewnętrzne i ryzyka wpływają na naszą działalność, rynki, produkty, usługi i ceny. W zakresie dopuszczalnym przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zrzekamy się wszelkich zobowiązań lub odpowiedzialności za aktualizację, zmianę lub uzupełnienie jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości lub jakichkolwiek innych stwierdzeń pojawiających się w Witrynie.

15.Warunki dodatkowe

Niektóre funkcje lub treści Witryny, takie jak oferty, losowania nagród, konkursy i loterie, mogą podlegać dodatkowym warunkom. Biorąc udział w jakichkolwiek działaniach w ramach Witryny podlegających dodatkowym warunkom, takim jak losowanie nagród, konkurs, zawody lub loterie z oficjalnymi zasadami, Użytkownik zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na przedmiotowe, dodatkowe warunki.

16.Roszczenia osób trzecich

Jeżeli zostaniemy pozwani przez osobę trzecią w wyniku naruszenia przez Użytkownika niniejszej Umowy lub naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, wówczas w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania, szkody, wyroki, nagrody, straty, koszty, wydatki i opłaty (w tym opłaty prawne) poniesione przez Spółkę lub którąkolwiek z naszych spółek stowarzyszonych w ramach rodziny spółek Johnson & Johnson na całym świecie.  

17.Reklamacje

W przypadku pytań, reklamacji lub skarg dotyczących Witryny  lub realizacji Umowy należy skorzystać z odpowiedniego łącza w sekcji "Kontakt z nami" na Witrynie lub mailowo na adres: [email protected], wpisując w temacie „REKLAMACJA” – ACUVUE.PL.

Reklamacja powinna zawierać: 

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania, przez 3-osobową komisję powołaną przez Spółkę (dalej jako „Komisja”).  Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji w e-mailem, na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego lub w inny przysługujący mu sposób.

18.Kwestie jurysdykcyjne

Witryna może nie być odpowiednia lub dostępna do korzystania w niektórych jurysdykcjach i jest przeznaczona wyłącznie dla mieszkańców Polski. W innych krajach mogą obowiązywać przepisy prawa, wymogi regulacyjne lub praktyki medyczne różniące się od tych w Polsce. Użytkownik korzysta z Witryny na własne ryzyko i musi przy tym przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji. Możemy ograniczyć dostępność Witryny w dowolnym momencie, w całości lub w części, do dowolnej osoby lub obszaru geograficznego, który wybierzemy według własnego uznania, z ważnych powodów (np. w celu zachowania zgodności z odpowiednimi przepisami prawa i wymogami regulacyjnymi, w celu ochrony bezpieczeństwa Witryny lub wprowadzenia uzasadnionych dostosowań technicznych).

19.Prawo nadrzędne; jurysdykcja

O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, niniejsza Umowa i rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z Umową, Witryną i wszelkimi zobowiązaniami pozaumownymi wynikającymi z niniejszej Umowy lub w związku z nią, podlega prawu Rzeczypospolitej Polski  i będzie interpretowane zgodnie z nim, bez względu na zasady kolizji prawa i niezależnie od lokalizacji użytkownika. Wszelkie spory pomiędzy użytkownikiem, a nami wynikające z lub związane z Witryną lub niniejszą Umową będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce.

20.Inne istotne warunki.

Niniejsza Umowa nie tworzy i nie będzie interpretowana jako tworząca jakąkolwiek relację partnerską, joint venture, pracodawca-pracownik, agencja lub franczyzodawca-franczyzobiorca pomiędzy użytkownikiem a nami. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, takie postanowienie lub jego część zostanie uznane za odrębne od niniejszej Umowy i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Użytkownik nie może cedować, przenosić ani sublicencjonować żadnych lub wszystkich swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Możemy cedować, przenosić lub udzielać sublicencji na dowolne lub wszystkie nasze prawa lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy bez ograniczeń. Żadne zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek naruszenia lub niewykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek poprzedniego lub kolejnego naruszenia lub niewykonania zobowiązania. Wszelkie nagłówki, podpisy lub tytuły sekcji zawarte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie wygodzie i w żaden sposób nie definiują ani nie wyjaśniają żadnej sekcji ani postanowienia. Wszystkie terminy zdefiniowane w liczbie pojedynczej mają to samo znaczenie, gdy są użyte w liczbie mnogiej, tam gdzie to stosowne i jeśli nie określono inaczej. Każde użycie terminu „w tym” lub jego odmian w niniejszej Umowie należy rozumieć tak, jakby następowało po nim wyrażenie „bez ograniczeń”. Niniejsza Umowa, w tym wszelkie warunki w niej zawarte, stanowi całość porozumienia między użytkownikiem a nami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i, w przypadku braku oszustwa, zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne pisemne lub ustne umowy lub porozumienia między użytkownikiem a nami dotyczące takiego przedmiotu. Powiadomienia kierowane do użytkownika (w tym powiadomienia o zmianach w niniejszej Umowie) mogą być przesyłane poprzez publikację w Witrynie. Bez ograniczeń drukowana wersja niniejszej Umowy oraz wszelkich zawiadomień przekazanych w formie elektronicznej będzie dopuszczalna w postępowaniach sądowych lub administracyjnych opartych na niniejszej Umowie lub z nią związanych w takim samym zakresie i na tych samych warunkach, jak inne pierwotnie wygenerowane dokumenty biznesowe i rejestry i utrzymywane w formie drukowanej. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewypełnienie jakichkolwiek zobowiązań z przyczyn od niej niezależnych.

21.Modyfikacja lub zawieszenie Witryny

Dołożymy uzasadnionych starań, aby zapewnić dostępność Witryny, ale od czasu do czasu możemy być zmuszeni do przerwania, ograniczenia, modyfikacji lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, Witryny lub jej części bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez użytkownika w wyniku takich działań.

22.Nasze prawo do wprowadzania zmian

Możemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany Regulamin według własnego uznania, aktualizując niniejszy Regulamin na tej Witrynie i określając datę wejścia w życie nowej wersji warunków użytkowania. (co najmniej na 14 do po dokonaniu ogłoszenia zmiany Regulaminu).  Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu nowej wersji Warunków użytkowania oznacza akceptację wszelkich takich zmian. W związku z tym za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedza niniejszą Witrynę, powinien sprawdzić, czy została opublikowana nowa wersja Umowy.

Zacznij korzystać z soczewek kontaktowych ACUVUE®

Darmowy* okres próbny

Podaj kilka podstawowych informacji i otrzymaj voucher na bezpłatne* soczewki próbne.

Znajdź salon optyczny

Znajdź salon optyczny, w którym specjalista może dopasować Tobie soczewki kontaktowe ACUVUE®.

Zdobądź nagrody

Zostań członkiem Twoje ACUVUE® i uzyskaj dostęp do wyjątkowych ofert i promocji.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

*Bezpłatne soczewki kontaktowe ACUVUE® (10 szt. soczewek jednodniowych lub 2 szt. dwutygodniowych) można otrzymać wyłącznie po płatnym badaniu wzroku z dopasowaniem soczewek kontaktowych. Cenę badania każdy salon ustala indywidualnie. Lista salonów wymieniona jest na stronie www.acuvue.pl/odbierz-soczewki/znajdz-specjaliste. Organizatorem promocji i właścicielem grafiki jest Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. lłżecka 24, 02-135 Warszawa. Regulamin dostępny jest na stronie https://www.acuvue.pl/sites/acuvue_pl/files/bezplatne_soczewki_probne.pdf. Ważne informacje dla użytkowników soczewek kontaktowych: Soczewki kontaktowe ACUVUE® mogą być stosowane do korekcji wzroku. Specjalista ochrony zdrowia oczu ustali, czy soczewki kontaktowe są właściwym wyborem dla danej osoby. W rzadkich przypadkach noszenie soczewek może powodować poważne problemy z oczami. Aby ich uniknąć, należy postępować zgodnie z harmonogramem noszenia, wymiany i instrukcjami dotyczącymi właściwej pielęgnacji soczewek kontaktowych. Soczewek nie należy zakładać przy zakażeniach oka, jakiejkolwiek chorobie oczu, chorobie ogólnoustrojowej, która może mieć wpływ na oczy, ani przy uczuleniu na którykolwiek składnik materiału, z którego jest wykonana soczewka. W przypadku odczuwania dyskomfortu oczu, nadmiernego łzawienia, zmian widzenia lub zaczerwienienia oczu należy zdjąć soczewki i niezwłocznie skontaktować się ze specjalistą ochrony zdrowia oczu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, w tym ostrzeżenia i środki ostrożności, należy uważnie przeczytać instrukcję używania dostępną na stronie Johnson & Johnson www.e-IFU.com. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem https://www.acuvue.pl/informacja. Producent: Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, 32256, USA. Upoważniony przedstawiciel: AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus, Quarryvale, Co. Dublin, Ireland. Znaki towarowe prezentowanych produktów z portfolio ACUVUE® należą do: Johnson & Johnson. Reklama prowadzona przez Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000032278, NIP 113-00-20-467, o kapitale zakładowym 39 751 500,00 złotych. Polska 2024.

ACUVUE

Wspieramy Kodeks Etyczny dotyczący współpracy z pracownikami służby zdrowia

Logo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

© Johnson & Johnson Medical Limited 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona została opublikowana przez Johnson & Johnson Medical Limited, która ponosi wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość. Ostatnia aktualizacja 15/02/2024.