Podmínky služeb ACUVUE®

Podmínky užívání

Poslední aktualizace: 7. 3. 2024

Tato webová stránka je provozovaná v souladu s těmito „Podmínkami užívání“ a veškerými jejich dodatky nebo přílohami (společně označované jako tato „Smlouva“).

Tato Smlouva je uzavřena mezi vámi a Společností ohledně vašeho používání webových stránek Společnosti na adrese www.acuvue.com/cs-cz („Stránky“).

Tato Smlouva může být kdykoliv upravena společností Johnson & Johnson s.r.o., IČO: 41193075, se sídlem na adrese Walterovo náměstí 329/1, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká republika, zapsanou u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 4711 nebo některou z jejích přidružených společností, pokud se stane provozovatelem této webové stránky („Společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“).

Tato Smlouva je uzavřena okamžikem Vašeho přistoupení na tyto Stránky. Vaše následné používání těchto Stránek nebo „dalších“ služeb či obsahu dostupného prostřednictvím těchto Stránek představuje váš bezvýhradný souhlas s touto Smlouvou, která je pro vás právně závazná.

Pokud s podmínkami v této Smlouvě nesouhlasíte, nevstupujte na tyto Stránky, ani je dále jakýmkoli způsobem nepoužívejte a opusťte je. Tyto Stránky a jejich obsah je možné využívat pouze při dodržení Smlouvy.

Lokalizace a věková hranice

Tyto Stránky jsou určeny pouze obyvatelům a osobám pobývajícím v České republiky. Žádným jiným skupinám osob tyto Stránky nejsou určeny. Zároveň jsou tyto Stránky určeny pouze pro osoby ve věku alespoň 18 let anebo pro osoby, kterým byla v souladu s právními předpisy přiznána plná svéprávnost. Používáním Stránek potvrzujete, že jste plně svéprávní, tedy jste oprávnění tuto Smlouvu uzavřít.

1. Vlastnictví Společnosti

Stránky jsou vám k dispozici pouze pro vaše osobní nekomerční použití. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že všechna práva duševního vlastnictví ke Stránkám patří nám nebo osobám, které nám udělili licenci. V souladu s touto Smlouvou vám nevzniká žádné právo na tyto stránky kromě práva na přístup k nim a jejich používání. S výhradou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy neneseme odpovědnost za jakékoli škody, újmy nebo ztráty, které utrpíte v souvislosti s používáním těchto Stránek za jakýmikoli účely. Vyhrazujeme si právo podle našeho uvážení odmítnout nebo ukončit přístup k těchto Stránkám. Tyto Stránky poskytujeme bezplatně, a proto nemáme povinnost v souvislosti s nimi poskytovat údržbu nebo podpůrné služby a neneseme odpovědnost za případné ztráty či škody, které můžete utrpět v důsledku neprovedené údržby či aktualizace.

Žádnou část našich Stránek či softwaru nesmíte kopírovat, měnit, distribuovat, prodávat ani pronajímat (dát k užití jinému), pokud není v této Smlouvě či právními předpisy stanoveno jinak.

Berete na vědomí, že názvy značek, ochranné známky, vzory, autorská práva, průmyslové vzory, práva k vyobrazením a servisní značky a jakákoli související loga či jiná označení (souhrnně „značky“) na Stránkách jsou majetkem Společnosti, jejích přidružených společností nebo třetích stran. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte kopírovat, rozšiřovat, dále zveřejňovat, upravovat, napodobovat či jinak zpřístupňovat ostatním žádné značky vlastněné námi nebo našimi přidruženými společnostmi. Zároveň nesmíte kopírovat, rozšiřovat, dále zveřejňovat, upravovat či jinak zpřístupňovat ostatním další značky třetích stran zobrazené na těchto webových stránkách bez souhlasu příslušných třetích stran jakožto oprávněných vlastníků.

Tyto Stránky můžete používat pouze pro zákonné účely a v souladu s touto Smlouvou. Je vám udělena neexkluzivní, nepřenosná, zrušitelná, omezená licence k zobrazení, tisku a distribuci obsahu získaného z těchto webových Stránek pro vaše osobní, nekomerční účely pod podmínkou, že neodstraníte ani nezakryjete naše značky, upozornění na autorská práva, právní doložky nebo jiná upozornění zobrazená v obsahu. Není možné jakkoli kopírovat, přetiskovat, upravovat, zobrazovat, provádět, překládat, distribuovat, adaptovat, vysílat, sdělovat veřejnosti prostřednictvím telekomunikací, cirkulovat ani prodávat obsah získaný z těchto webových Stránek pro jakékoli komerční využití ani jej poskytovat jakémukoliv komerčnímu zdroji včetně dalších webových stránek bez předchozího písemného schválení Společnosti.

2. Vyloučení odpovědnosti za informace

VEŠKERÉ INFORMACE, RADY A DOPORUČENÍ POSKYTOVANÉ V RÁMCI TĚCHTO STRÁNEK JSOU URČENY VÝLUČNĚ PRO VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ ÚČELY. NEJSOU URČENY JAKO LÉKAŘSKÉ NEBO ZDRAVOTNÍ PORADENSTVÍ, NEBO K LÉKAŘSKÉ DIAGNOSTICE ČI LÉČBĚ TÝKAJÍCÍ SE JAKÉHOKOLI INDIVIDUÁLNÍHO PROBLÉMU. NEJSOU URČENY JAKO NÁHRADA PROFESIONÁLNÍHO PORADENSTVÍ A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB OD KVALIFIKOVANÉHO LÉKAŘE OBEZNÁMENÉHO S KONKRÉTNÍMI OKOLNOSTMI A VAŠÍM ZDRAVOTNÍM STAVEM. VŽDY VYHLEDEJTE ODBORNÉ PORADENSTVÍ SVÉHO LÉKAŘE NEBO JINÉHO KVALIFIKOVANÉHO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍ PÉČE PŘED ZAHÁJENÍM JAKÉKOLI NOVÉ LÉČBY TÝKAJÍCÍ SE JAKÉHOKOLI ZDRAVOTNÍHO STAVU. PŘI POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK JSTE POVINNI SE ŘÍDIT JAKÝMIKOLIV DALŠÍMI PRÁVNÍMI INFORMACEMI A VAROVÁNÍMI, KTERÉ SE MOHOU VYSKYTOVAT V RŮZNÝCH ČÁSTECH TĚCHTO STRÁNEK.

NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI NÁSLEDEK TÝKAJÍCÍ SE PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO JAKÉKOLI VAŠÍ ČINNOSTI NEBO NEČINNOSTI ZALOŽENÉ NA INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH JAKO SOUČÁST STRÁNEK, NEBO NA JINÉM TAKTO POSKYTOVANÉM MATERIÁLU. AČKOLIV ZAMÝŠLÍME, ABY INFORMACE POSKYTOVANÉ STRÁNKAMI BYLY POKUD MOŽNO PŘESNÉ, ÚPLNÉ A CO NEJVÍCE AKTUÁLNÍ, NEODPOVÍDÁME ZA SPRÁVNOST, ÚPLNOST A AKTUÁLNOST INFORMATIVNÍHO OBSAHU STRÁNEK, JAKOŽ ANI ZA JAKOUKOLIV ŠKODU SPOJENOU S NEDOSTATEČNOU PŘESNOSTÍ, ÚPLNOSTÍ NEBO AKTUÁLNOSTÍ INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH JAKO SOUČÁST STRÁNEK. S TÍMTO VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE.

3. Omezení záruk

STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A „JAK JSOU DOSTUPNÉ“. POKUD ZDE NENÍ VÝSLOVNĚ STANOVENO JINAK, V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PRÁVEM SPOLEČNOST VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY, AŤ VYJÁDŘENÉ PŘÍMO ČI NEPŘÍMO NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA, MIMO JINÉ VČETNĚ TĚCH VZTAHUJÍCÍCH SE NA ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE VLASTNOSTÍ INZEROVANÝCH ČI ZDARMA POSKYTOVANÝCH PRODUKTŮ, ZÁRUK ZA JAKOST, JEJICH VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL APOD., S ČÍMŽ VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE.

SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY BUDOU ODPOVÍDAT VAŠIM POŽADAVKŮM NEBO ŽE PŘÍSTUP NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY BUDE NEPŘERUŠENÝ, VČASNÝ, ZABEZPEČENÝ NEBO BEZCHYBNÝ, ANI ŽE BUDOU PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVÁNY A OPRAVOVÁNY. SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, POKUD JDE O VÝSLEDKYZÍSKANÉ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, ANI POKUD JDE O PŘESNOST, KVALITU NEBO SPOLEHLIVOST INFORMACÍ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK.

POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE, ŽE JAKÉKOLI MATERIÁLY A/NEBO DATA STAŽENÁ NEBO JINAK ZÍSKANÁ POMOCÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK POUŽÍVÁTE NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO A ŽE BUDETE VÝHRADNĚ ODPOVÍDAT ZA JAKOUKOLI ŠKODU NA VAŠEM POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU NEBO ZA ZTRÁTU DAT, KTERÉ VZNIKNOU DŮSLEDKEM STAŽENÍ TAKOVÉHO MATERIÁLU A/NEBO DAT.

ŽÁDNÉ RADY ANI INFORMACE, AŤ ÚSTNÍ, NEBO PÍSEMNÉ, KTERÉ SI VYŽÁDÁTE OD SPOLEČNOSTI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK, NEJSOU ZPŮSOBILÉ ZALOŽIT JAKÝKOLIV PRÁVNÍ NÁROK NEBO ZÁRUKU, POKUD ZDE NENÍ VÝSLOVNĚ STANOVENO JINAK.

VEŠKERÁ ZŘEKNUTÍ SE PRÁV JAKÉHOKOLI DRUHU V TÉTO SMLOUVĚ (VČETNĚ TÉTO ČÁSTI A DALŠÍCH ČÁSTÍ TÉTO SMLOUVY) JSOU UČINĚNA VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI I JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ A JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH SPOLEČNÍKŮ, AKCIONÁŘŮ, ŘEDITELŮ, ÚŘEDNÍKŮ, ZAMĚSTNANCŮ, POBOČEK, ZÁSTUPCŮ, JEDNATELŮ, POSKYTOVATELŮ LICENCÍ, DODAVATELŮ A POSKYTOVATELŮ SLUŽEB A JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH NÁSTUPCŮ A POVĚŘENCŮ.

4. Omezení odpovědnosti

POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE, ŽE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE SPOLEČNOST, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI ANI ŽÁDNÝ Z PŘÍSLUŠNÝCH ŘEDITELŮ, PŘEDSTAVITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCŮ, ZMOCNĚNCŮ NEBO DALŠÍCH REPREZENTANTŮ ODPOVĚDNÝ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ, NÁSLEDNÉ, TRESTNÉ ANI PŘIHORŠUJÍCÍ ŠKODY VČETNĚ, MIMO JINÉ, JAKÉKOLI ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, ZTRÁTY PŘÍJMU NEBO UŠLÉHO ZISKU, NEMAJETKOVÉ ÚJMY, ZTRÁTY ÚSPOR, ZTRÁTY ÚDAJŮ, ZTRÁTY DOBRÉ VŮLE, ZTRÁTY POŘÍZENÍ NÁHRADNÍCH SLUŽEB NEBO JAKÉKOLI JINÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, VEDLEJŠÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŤ BY BYLY ZPŮSOBENÉ JAKKOLI, A NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ ZA PORUŠENÍ SMLOUVY, V DŮSLEDKU TRESTNÉHO ČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO PŘESNĚ VYMEZENÉ ODPOVĚDNOSTI) NEBO COKOLIV JINÉHO, CO VYPLÝVÁ Z (1) POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT TYTO STRÁNKY; (2) NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍCH SLUŽEB, POLOŽEK NEBO WEBOVÝCH STRÁNEK; (3) NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU TŘETÍCH STRAN NEBO ÚPRAVY VAŠICH PŘENOSŮ NEBO ÚDAJŮ (VČETNĚ OSOBNÍCH INFORMACÍ); (4) VÝROKŮ NEBO CHOVÁNÍ JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY NA WEBU; NEBO (5) JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI SOUVISEJÍCÍ S TOUTO WEBOVOU STRÁNKOU. TATO OMEZENÍ PLATÍ, AŤ JIŽ SPOLEČNOST BYLA NEBO NEBYLA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD A NEHLEDĚ NA SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉKOLI OMEZENÉ NÁPRAVY. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI BUDE PLATIT V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM OBECNĚ PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY.

NIC V TÉTO DOHODĚ NEOMEZUJE, NEVYLUČUJE, NEMĚNÍ ANI NEMÁ ZA CÍL OMEZOVAT, VYLUČOVAT NEBO UPRAVOVAT JAKÁKOLI PRÁVA SPOTŘEBITELE PODLE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ.

SPOLEČNOST NEVYLUČUJE ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEOMEZUJE NAŠI ODPOVĚDNOST V PŘÍPADECH, KDY TO NENÍ DOVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY, KONKRÉTNĚ PRO PŘÍPADY, ŽE BYCHOM ŠKODU ČI ÚJMU ZPŮSOBILI ÚMYSLNĚ NEBO Z HRUBÉ NEDBALOSTI..

VŠECHNA OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI JAKÉHOKOLI DRUHU V TÉTO SMLOUVĚ (VČETNĚ TÉTO ČÁSTI A DALŠÍCH ČÁSTÍ TÉTO SMLOUVY) JSOU PROVÁDĚNA VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI I JAKÉKOLI NAŠÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI V RÁMCI FIREM JOHNSON & JOHNSON PO CELÉM SVĚTĚ.

SOUČASNĚ PROHLAŠUJETE, ŽE NEJSTE V RÁMCI SMLOUVY SLABŠÍ STRANOU, PROTOŽE NA TUTO STRÁNKU A K JEJÍMU OBSAHU PŘISTUPUJETE SAMI O SVÉ VŮLI A KVŮLI VLASTNÍMU ZÁJMU A NIKOLI POD ŽÁDNÝM NÁTLAKEM NEBO POD VLIVEM NAŠÍ SPOLEČNOSTI NEBO NAŠICH PŘIDRUŽENÝCH OSOB.

5. Odškodnění

Zavazujete se, že v souladu s § 2890 a následující občanského zákoníku odškodníte a zbavíte odpovědnosti Společnost i její přidružené společnosti a jejich příslušné ředitele, představitele, zaměstnance, zástupce nebo další reprezentanty před všemi nároky, odpovědností, škodami a výdaji, včetně mimo jiné všech zákonných poplatků a nákladů vyplývajících nebo souvisejících s (a) vaším porušením této Smlouvy; (b) vaším používáním těchto Stránek mimo jiné včetně přenosu nebo umístění informací či materiálu vámi na tyto stránky; a (c) jakýmikoli nároky či obviněními, že vaše příspěvky porušují právo na duševní vlastnictví nebo jiná vlastnická práva či právo na soukromí jakékoli třetí strany nebo porušují jiné právní předpisy, ať již správní nebo trestněprávní.

6. Odkazy a rámečky

Odkazy na tyto Stránky jsou povoleny pouze na domovskou stránku. Využívání deep link odkazů není povoleno. Kromě toho je rovněž zakázáno propojování za provozu, přímé propojení, rámování těchto stránek nebo jakýkoli jiný způsob začlenění částí těchto Stránek do vašeho webu nebo webu třetí strany. Jakákoli výjimka vyžaduje předchozí písemný souhlas Společnosti.

7. Materiály třetích stran, odkazy

Stránky mohou poskytovat přístup k informacím, produktům, službám a jiným materiálům včetně příspěvků třetích stran, a to i přístup prostřednictvím odkazů na webové stránky třetích stran (souhrnně jen „materiály třetích stran“). Tyto odkazy poskytujeme pouze pro vaše potřeby. Nekontrolujeme ani neschvalujeme materiály třetích stran a neručíme za ně. Nemáme žádnou povinnost materiály třetích stran sledovat, ověřovat nebo jinak kontrolovat. Můžeme kdykoli zablokovat nebo zakázat přístup k jakýmkoli materiálům třetích stran. Jakékoli informace, data, názory, doporučení, produkty nebo služby poskytované těmito třetími stranami prostřednictvím odkazů na jiné webové stránky nebo jinak zpřístupněné prostřednictvím jejich webových stránek jsou výhradně informacemi těchto třetích stran, nikoli Společnosti. Váš přístup k materiálům třetích stran nebo jejich používání je na vaše vlastní riziko a je podmíněn dalšími podmínkami a zásadami vztahujícími se na takové materiály.

8. Příspěvky

Můžeme Vám a dalším uživatelům Stránek povolit zveřejnění určité informace nebo materiálů (každý samostatně jako „příspěvek“) na Stránkách nebo jejich prostřednictvím. Nad používáním či zneužíváním příspěvků, které se rozhodnete zveřejnit, jakoukoliv třetí stranou ani vašimi interakcemi s ostatními uživateli stránek nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost. Uživatelé Stránek jsou v konečném důsledku odpovědní za své vlastní činy a příspěvky jsou prováděny výhradně na jejich vlastní riziko.

Berete na vědomí, že všechna fóra obsahují názory a pohledy ostatních uživatelů. Dále berete na vědomí, že neodpovídáme za přesnost jakýchkoli příspěvků na Stránkách. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že za veškeré příspěvky je výhradně odpovědná osoba, která je zveřejnila. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vyhodnotíte a ponesete veškerá rizika spojená s používáním jakéhokoli příspěvku, včetně spoléhání se na správnost, přesnost, úplnost nebo užitečnost takového příspěvku.

Příspěvky musí vyhovovat účelu a zaměření Stránek. Aniž bychom omezovali důvody, pro které mohou být příspěvky z naší strany odmítnuty, můžeme odmítnout, upravit nebo odstranit jakýkoli příspěvek, který není v souladu s touto Smlouvou nebo jakýmikoli dalšími pokyny, které vydáváme (nebo můžeme vydat v budoucnu), a s kterými jste povinni se seznámit zveřejňováním jakýchkoli příspěvků na Stránky.

9. Naše právo používat příspěvky

Žádné ustanovení této Smlouvy nepřevádí autorská práva k vašim příspěvkům. S každým příspěvkem, který nám nebo našim dceřiným společnostem zdarma poskytnete, poskytujete celosvětovou, bezplatnou, plně uhrazenou, nevýhradní, časově neomezenou, neodvolatelnou, převoditelnou a plně sublicencovatelnou (v rámci více úrovní) licenci a práva, která nám takový příspěvek umožní používat, reprodukovat, distribuovat, předvádět nebo zobrazovat (veřejně či jiným způsobem), vytvářet od něj odvozená díla, přizpůsobit jej, upravit jej, uložit jej nebo jej jinak používat, analyzovat a využívat, a to v jakémkoliv v současnosti známém nebo následně vyvinutém formátu či médiu a za jakýmkoliv účelem (včetně propagačních účelů, jako jsou recenze a reklama).

Můžeme volně využít jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky uvedené v příspěvku nebo z něj odvozených pro jakýkoli účel, včetně vývoje, výroby a marketingu produktů. Proto nám prosím neposílejte žádné nápady, návrhy ani materiály, které považujete za důvěrné nebo za které očekáváte kompenzaci. Nebudete vůči nám disponovat žádnými nároky týkajícími se jakéhokoli použití nebo nepoužití daných příspěvků. Když odešlete příspěvky, rozumíte a souhlasíte s tím, že v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů budeme mít právo, nikoli však povinnost, použít, zobrazit a zveřejnit vaše jméno, fotografii, podobiznu, hlas, výkon, životopisné informace a/nebo prohlášení, a to po celém světě a trvale na Stránkách a na jakékoli přidružené nebo nástupnické stránce nebo kanálech sociálních médií vlastněných nebo provozovaných námi nebo našimi přidruženými společnostmi. Pokud tato práva využijeme, berete na vědomí a souhlasíte, že neobdržíte žádnou odměnu, platbu, avízo ani přípis na účet, ani nebudete disponovat právem schválit nebo odepřít, jak je využijeme.

Jestliže nám dále poskytnete jakékoliv nápady, návrhy nebo podněty (dále jen „zpětná vazba“), budeme takovou zpětnou vazbu považovat za příspěvek. Souhlasíte se skutečností, že zpětná vazba není důvěrná a že její poskytnutí z vaší strany je bezplatné, nevyžádané a neomezené a že nám v souvislosti s takovou zpětnou vazbou nevzniká žádný závazek.

Používáním Stránek a zveřejněním příspěvku prohlašujete, že (a) disponujete všemi právy nezbytnými k udělení licencí dle této části a jste oprávněni odeslat nebo zveřejnit příspěvek, (b) vaše příspěvky jsou úplné a přesné a nesete výhradní odpovědnost za všechny příspěvky, které odešlete ke zveřejnění a (c) vaše příspěvky a jejich poskytnutí nám není v rozporu s právními předpisy. Dále se neodvolatelně souhlasíte se změnami nebo jakýmikoli úpravami veškerých příspěvků a jiných zásahů do osobnostních práv ve vztahu k příspěvkům (a udělujete svůj souhlas s jakýmkoliv jednáním z naší strany v souvislosti s vašimi příspěvky a souvisejícími materiály, které s nimi nemusí být v souladu) týkajících se autorství nebo integrity nebo nezměnitelnosti materiálů s ohledem na váš příspěvek, která vám dle právních předpisů mohou být k dispozici.

Můžeme jednostranně stanovit maximální kapacitu úložiště pro příspěvky na Stránkách. Neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou můžete utrpět v důsledku jakéhokoli vymazání nebo neuložení zpráv, komunikace nebo jiného příspěvku souvisejícího s udržováním maximální kapacity úložiště.

Před zveřejněním příspěvků v rámci stránek nebo po něm je můžeme (avšak v žádném případě nejsme povinni je) z jakéhokoli oprávněného důvodu monitorovat, vyhodnocovat, upravovat či odstraňovat, případně můžeme provádět analýzu vašeho přístupu ke stránkám. Informace týkající se přístupu ke Stránkám nebo jejich použití z vaší strany, okolnosti provázejících přenos příspěvků a osobních údajů uživatelů, kteří příspěvky zveřejňují, můžeme předávat třetím stranám v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

10. Přijatelné použití a pravidla chování

Je zakázáno:

• zveřejňovat, přenášet nebo jinak zpřístupňovat prostřednictvím Stránek nebo v souvislosti s nimi jakékoliv materiály, které jsou nebo mohou být: (a) výhružné, obtěžující, ponižující, nenávistné či zastrašující, případně jinak narušující práva a důstojnost jiných osob; (b) hanlivé, urážlivé či lživé; (c) ilegální, obscénní, neslušné, pornografické či jinak problematické nebo (d) chráněny na základě autorského práva, ochranné známky, obchodního tajemství, práva na ochranu osobnosti, práva na ochranu soukromí nebo jakéhokoliv jiného práva v případě, že příslušná oprávněná osoba předem neposkytne svůj výslovný písemný souhlas.

• prostřednictvím Stránek nebo v souvislosti s nimi přenášet či jinak zpřístupňovat jakékoliv viry, červy, trojské koně, Easter eggy, logické bomby, spyware nebo jiný počítačový kód, soubor nebo program, který je nebo by mohl být škodlivý nebo útočný, nebo slouží k poškození nebo napadení fungování hardwaru, softwaru nebo vybavení, nebo slouží k monitorování jejich využívání (každá z těchto možností dále jen „virus“);

• používat Stránky ke komerčním účelům a za účelem podnikání, včetně použití pro vaše komerční účely nebo jakékoli komerční účely, které vám jakýmkoli způsobem přinesou prospěch;

• používat Stránky k jakémukoli účelu, který je podvodný nebo jinak pro􀆟právní;

• shromažďovat informace o uživatelích Stránek jakýmkoli způsobem, včetně zpětné analýzy;

• zasahovat do provozu Stránek nebo serverů nebo sítí používaných k zpřístupnění Stránek, a to včetně napadání nebo znehodnocování jakékoli části Stránek nebo porušování jakýchkoli pravidel či zásad používání takových serverů nebo sítí;

• omezovat nebo zakazovat používat Stránky jiné osobě;

• reprodukovat, upravovat, měnit, překládat, vytvářet odvozená díla, prodávat, pronajímat, půjčovat, společně sdílet, šířit nebo jinak využívat jakoukoli část (nebo jakékoli použití) Stránek bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu, není-li touto Smlouvou stanoveno jinak;

• zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozebírat jakoukoli část Stránek, s výjimkou případů, kdy je takové omezení obecně závaznými právními předpisy výslovně zakázáno;

• odstranit ze Stránek veškerá upozornění na autorská práva, ochranné známky nebo jiná vlastnická či obdobná práva;

• začlenit jakoukoli část Stránek do jakéhokoli produktu nebo služby bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu;

• systematicky stahovat a ukládat obsah Stránek;

• bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu používat jakékoliv roboty, programy spider, aplikace pro vyhledávání na Stránce či její načítání nebo jiná manuální či automatická zařízení pro načítání, indexování, „data scraping“ a „data mining“ ani jiným způsobem shromažďovat obsah Stránek či reprodukovat nebo obcházet navigační strukturu stránek nebo jejich prezentaci.

• používat tyto Stránky jakýmkoli způsobem, který by mohl deaktivovat, přetížit, poškodit nebo narušit tyto Stránky nebo narušit jakékoli jiné použití těchto Stránek, včetně možnosti jakéhokoli uživatele zapojit se do aktivit v reálném čase prostřednictvím těchto Stránek.

Jste výhradně odpovědní za obstarání, udržování a placení veškerého hardware, telekomunikačních a dalších služeb potřebných k používání Stránek.

11. Ochrana osobních údajů a informace odeslané prostřednictvím stránek

Vaše odesílání informací prostřednictvím vašeho používání stránek se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů a Zásadami používání souborů cookies, které se nacházejí na webu. Naše pravidla o ochraně osobních údajů se zaměřují na shromažďování a používání údajů, které nám poskytnete, včetně vašich práv souvisejících s těmito informacemi.

Informace sdělené na Stránkách mohou představovat elektronickou komunikaci. Když s námi komunikujete prostřednictvím těchto Stránek nebo prostřednictvím jiných forem elektronických médií, jako je e-mail, komunikujete s námi elektronicky. Souhlasíte s tím, že můžeme komunikovat elektronicky, a že taková komunikace, jakož i oznámení, zveřejnění, dohody a jiná sdělení, která vám poskytujeme elektronicky, jsou ekvivalentní písemné komunikaci a mají stejnou platnost a účinek, jako kdyby byly písemné a podepsané stranou odesílající sdělení.

12. Produkty

V rámci Stránek mohou být zpřístupněny přehledy, popisky a obrázky zboží nebo služeb, případně související kupony či slevy (společně dále jen „produkty“), stejně jako reference nebo odkazy na produkty. Ačkoliv usilujeme o to, abychom popisovali co možná nejpřesněji a používali aktuální dostupné obaly a popisky produktů, neposkytujeme žádné záruky , pokud jde o správnost, úplnost, přesnost, spolehlivost, platnost nebo aktuálnost takových přehledů, popisků nebo obrázků (včetně jakýchkoliv prvků, specifikací a cen v nich uvedených) ani v otázce shodnosti zobrazeného obalu se skutečným produktem, který prostřednictvím třetích osob obdržíte. Informace a dostupnost jakéhokoliv produktu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit.

13. Výhledová prohlášení

Prohlášení obsažená na těchto stránkách, která se týkají nás nebo našich přidružených společností, případně našeho a jejich vedení, a která nepředstavují historická fakta, jsou „výhledová prohlášení“. Výhledová prohlášení jsou pouze předpovědi a skutečné budoucí události se mohou podstatně lišit od událostí popsaných v jakémkoli výhledovém prohlášení. Na naši činnost, trhy, produkty, služby a ceny mají vliv různé vnější faktory a rizika. Zříkáme se jakékoli povinnosti nebo odpovědnosti za aktualizaci, revizi nebo doplnění jakéhokoli výhledového prohlášení nebo jakýchkoli jiných prohlášení obsažených na Stránkách.

14. Další podmínky

Určité prvky nebo obsah těchto Stránek se může řídit dalšími podmínkami, například nabídky, soutěže, hry a loterie. Účastí v jakékoli akci na těchto Stránkách (například soutěže a hry) berete na vědomí a vyjadřujete souhlas s tím, že se budete kromě Smlouvy řídit také těmito dalšími podmínkami.

15. Nároky třetích stran

V případě nároků třetí strany uplatněného vůči nám v důsledku vašeho porušení této Smlouvy nebo jakýchkoli práv třetích stran se nás zavazujete v souladu s § 2890 a následujícího občanského zákoníku odškodnit a ponesete v maximální míře dovolené právními předpisy odpovědnost za veškeré vzniklé závazky, náhradu škody, ušlého zisku, ztrátu a jakékoli další náklady, výdaje či poplatky (včetně nákladů právního zastoupení) vzniklé Společnosti nebo kterékoli z našich přidružených společností v rámci skupiny Johnson & Johnson po celém světě.

16. Informace nebo stížnosti

Máte-li dotaz nebo stížnost týkající se Stránek, použijte prosím příslušný odkaz v části „Kontaktujte nás“.

17. Otázky týkající se lokalizace

Stránky svým účelem, lokalizací a použitým jazykem nejsou vhodné nebo nemusí být dostupné pro použití na území některých států nebo v určitých geografických oblastech. Stránky jsou určeny pouze pro obyvatele a osoby pobývající na území České republiky. Jiné země mohou mít právní předpisy, normy, řády, postupy či další regulace odlišné od České republiky. Jakékoli používání Stránek je na vaše vlastní riziko a jste při tom povinni dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy. Vyhrazujeme si právo kdykoli omezit dostupnost stránek, zcela nebo zčásti, na jakoukoli osobu nebo geografickou oblast, kterou si podle našeho výhradního uvážení zvolíme z opodstatněných důvodů (např. za účelem dodržení příslušných zákonů, za účelem ochrany zabezpečení Stránek nebo přiměřené technické úpravy).

18. Rozhodné právo a řešení sporů

Tato Smlouva a řešení jakéhokoli sporu souvisejícího se Smlouvou, Stránkami a jakýmikoli mimosmluvními závazky vyplývajícími z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí českým právem a budou vykládány v souladu s právními předpisy České republiky. Veškeré spory mezi vámi a námi, které vyplývají z těchto Stránek nebo této smlouvy nebo s nimi souvisejí, budou řešeny obecnými českými soudy.

19. Další důležité podmínky

Tato Smlouva nezakládá, a nebude ani tak vykládána, mezi vámi a námi jakoukoli formu partnerství, společný podnik, vztah zaměstnavatel-zaměstnanec, agentura nebo franšízor-franšízant. Pokud bude jakékoli ustanovení této Smlouvy shledáno protiprávním, neplatným nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelným, bude toto ustanovení nebo částečné ustanovení považováno za oddělitelné od této smlouvy a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit, převést nebo sublicencovat některá nebo všechna svá práva nebo povinnosti podle této Smlouvy. My jsme oprávněni postoupit, převést nebo sublicencovat některá nebo všechna naše práva nebo povinnosti podle této Smlouvy bez omezení. Pokud se některá strana vzdá nároku z porušení nebo nesplnění této Smlouvy, neznamená to, že se vzdává nároku vyplývajícího z jakéhokoliv předchozího nebo následného porušení nebo nesplnění této Smlouvy. Jakýkoli nadpis, titulek nebo název oddílu, který je zde obsažen, slouží pouze pro usnadnění orientace v textu a v žádném případě nedefinuje význam ani nevysvětluje jakýkoliv oddíl nebo ustanovení. Všechny termíny definované v jednotném čísle mají stejný význam, jsou-li použity v množném čísle, je-li to vhodné, a není-li uvedeno jinak. Výraz „včetně“ nebo jeho variace uvedené v této Smlouvě budou vykládány tak, jako by po nich následoval výraz „nikoliv výlučně.“ Tato smlouva, včetně jakýchkoli podmínek zde zahrnutých, je úplnou dohodou mezi vámi a námi, která se vztahuje k předmětu této smlouvy.

Oznámení pro vás (včetně oznámení o změnách této Smlouvy) mohou být uveřejněna na Stránkách. Žádná ze stran nenese odpovědnost za nesplnění jakékoli povinnosti z příčiny, kterou nemůže ovlivnit.

20 Údržba a nedostupnost stránek

Vynaložíme přiměřené úsilí, aby tyto Stránky byly dostupné, ale čas od času můžeme potřebovat provoz těchto Stránek nebo jejich částí bez předchozího upozornění přerušit, omezit, upravit nebo zastavit, a to dočasně, nebo i trvale. Za případné škody nebo ztráty, které v důsledku takových kroků utrpíte, neneseme žádnou odpovědnost.

21. Naše právo provádět změny

Čas od času můžeme podle vlastního uvážení tuto Smlouvu změnit tím, že ji na těchto Stránkách aktualizujeme a uvedeme datum platnosti jejich nové verze. Vaše nepřetržité používání těchto Stránek i po zveřejnění nové verze Smlouvy znamená, že takové změny bez výhrad přijímáte. Proto kdykoli tyto Stránky navštívíte, měli byste zkontrolovat, zda nebyla zveřejněna nová verze Smlouvy.

Tato Smlouva byla naposledy aktualizována dne 7. 3. 2024.

2024PP07043

Začni s kontaktními čočkami‭‬ ACUVUE®

Zkušební čočky zdarma*

Uveď několik základních informací a získej poukaz na jedny zkušební čočky zdarma*

Vyhledej očního specialistu

Vyhledej nejbližšího očního specialistu, který ti pomůže vybrat kontaktní čočky ACUVUE®

Přihlaš se k odběru newsletteru

Buď první, kdo se dozví o našich novinkách a akcích a získej tipy a triky na míru právě pro tebe

Reference a důležitá upozornění:

*Platí smluvní podmínky: jedny zkušební čočky na osobu. 18+. Oční specialista si může účtovat poplatky za oční vyšetření a aplikaci. Podléhá schválení očního specialisty.

Důležité informace pro nositele kontaktních čoček:

Kontaktní čočky ACUVUE® jsou zdravotnický prostředek určený ke korekci zraku. Zda jsou pro tebe kontaktní čočky vhodné, určí oční specialista. Ačkoli je to ojedinělé, mohou se při nošení kontaktních čoček objevit závažné oční problémy. Abys těmto problémům předešel/předešla, dodržuj plán nošení a výměny a pokyny pro správnou péči o kontaktní čočky. Kontaktní čočky nenos, pokud máš oční infekci, jakékoli oční nebo systémové onemocnění, které může ovlivnit oko, nebo pokud jsi alergický/á na některé složky. Pokud pocítíš oční diskomfort, nadměrné slzení, změny vidění, zarudnutí nebo jiné oční problémy, čočky vyjmi a okamžitě kontaktuj svého očního specialistu. Pro podrobné informace, včetně varování a bezpečnostních opatření, si pečlivě přečti návod k použití a informace vztahující se k bezpečnému používání kontaktních čoček, které jsou k dispozici na webových stránkách https://www.e-ifu.com/patient/cs/.
PP2023AMB5876

ACUVUE

Podporujeme etický kodex AdvaMed pro interakci se zdravotnickými pracovníky.

Advamed Logo

© Johnson & Johnson, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tato stránka je publikována společností Johnson & Johnson, s.r.o. se sídlem: Praha 5, Walterovo náměstí 329/1, 158 00, IČ: 41193075, DIČ: CZ41193075, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4711, která je výhradně zodpovědná za její obsah. Je určená k používání osobami s pobytem v České republice.
ACUVUE®, ACUVUE® OASYS, ACUVUE® OASYS 1-Day, TearStable Technology, OptiBlue Light Filter, HYDRACLEAR® a HydraLuxe jsou ochrannou známkou společnosti Johnson & Johnson Medical Limited. Logo Transitions je ochrannou známkou společnosti Transitions Optical Limited. © Johnson & Johnson, s.r.o., 2024.
Naposledy změněno: 10/5/2024.