®ACUVUE תנאי השירות של

תנאי השירות של ®ACUVUE

Last Updated: 4/15/2022

אתר זה מסופק לכם בכפוף ל"תנאי שימוש" אלה ולכל תיקון או השלמה להם (להלן יחד, "הסכם" זה) העשויים להתפרסם מעת לעת על ידי ג'י סי הלת' קר בע"מ (ג'ונסון & ג'ונסון)

ח.פ 512-363-904 כתובת קיבוץ שפיים 6099000 או אחת מחברות הבת שלה (להלן, "חברה", "אנחנו", "אנו" או "שלנו").

הסכם זה חל בינכם ובין החברה בנוגע להסדרת השימוש שלכם באתר האינטרנט המקומי של משפחת חברות Johnson & Johnson הנמצא בכתובת www.acuvue.com (להלן, ה"אתר").

השימוש שלכם באתר זה, או בכל שירות או תוכן אחר המופיעים באתר, ייחשב כהסכמה ומחויבות משפטית לתנאי ההסכם, ואלה יהיו ברי-אכיפה כאילו אישרתם את ההסכם בחתימתכם. אם אין ברצונכם לקבל את התנאים וההגבלות של ההסכם, נבקשכם לא להיכנס לאתר ולהשתמש בו ולא לפרסם או לשלוח דרכו חומרים כלשהם.

קהל היעד של האתר

אתר זה מיועד ופונה לתושבי בריטניה בלבד. האתר אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 18. הנכם מאשרים בזאת כי אתם בגיל הכשיר על-פי חוק להתקשר בהסכם זה.

1. זכויות הקניין של החברה

הנכם מבינים כי האתר זמין לשימושכם האישי והלא מסחרי בלבד. הנכם מסכימים ומאשרים כי האתר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר שייכות לנו או לזכיינים שלנו. אין ולא תהיה לכם שום זכות באתר או על האתר למעט זכות גישה בהתאם להסכם זה. לא נישא באחריות לכל נזק או הפסד שנגרם לכם בעקבות השימוש באתר למטרות עסקיות או למטרות אחרות שאינן מורשות על פי הסכם זה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב או להפסיק את הגישה לאתר לפי שיקול דעתנו. האתר מסופק ללא תשלום ועל כן אין לנו כל מחויבות לספק לו שירותי תחזוקה או תמיכה כלשהם ולא נישא באחריות לכל הפסד או נזק העלול להיגרם לכם עקב אי תחזוקה או עדכון של האתר.

אין להעתיק, לשנות או לעשות שימוש חוזר באתר, בעדכונים לאתר או בכל חלק מהאתר לרבות התוכנה המשולבת בו.

הנכם מכירים בכך ששמות המותג, הסימנים המסחריים, סימני השירות וסמלי הלוגו הנלווים (להלן יחד, "סימנים") המופיעים באתר הינם בבעלות החברה, חברות הבת שלה או צדדי ג'. אינכם רשאים להשתמש או להציג סימנים הנמצאים בבעלותנו או בבעלות חברות הבת שלנו ללא הסכמתנו מראש ובכתב. אינכם רשאים להשתמש או להציג סימנים מסחריים או סימני שירות אחרים המופיעים באתר ללא קבלת היתר מבעליהם על-פי חוק.

הנכם רשאים להשתמש באתר רק למטרות חוקיות ובכפוף להסכם זה. ניתן לכם בזאת רישיון לא בלעדי, בלתי-עביר, בר-ביטול ומוגבל לצפייה, הדפסה והפצה של תוכן שאוחזר מהאתר למטרותיכם האישיות והלא מסחריות, ובלבד שלא תסירו או תטשטשו את הודעת זכויות היוצרים או הודעות אחרות המוצגות בתוכן האתר. אין להעתיק, להדפיס מחדש, לשנות, להציג, להגיש, לתרגם, להפיץ, להתאים, לשדר, להעביר לציבור דרך ערוצי תקשורת, לחלק או למכור תוכן שאוחזר בדרך כלשהי מהאתר לצורך שימוש מסחרי כלשהו ואין לספק אותו למקור מסחרי כלשהו, לרבות אתרים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.

2. כתב ויתור משפטי

המידע, לרבות עצות והמלצות כאלה ואחרות הניתנות כחלק מהאתר, נועד אך ורק למטרות חינוכיות ואינפורמטיביות. הוא לא נועד לשמש כייעוץ רפואי או בריאותי, או לאבחון או טיפול רפואי בבעיה ספציפית כלשהי. הוא גם לא נועד לשמש כתחליף לייעוץ ולשירותים מקצועיים של ספקי בריאות מוסמכים המכירים את מצבכם הבריאותי. יש לפנות להתייעצות עם הרופא או עם ספק מוסמך אחר של שירותי בריאות בנוגע לכל מצב רפואי ולפני התחלת כל טיפול חדש. השימוש שלכם באתר כפוף לגילויים הנאותים ולאזהרות הנוספות שעשויות להופיע באתר.

לא נישא באחריות לכל תוצאה הקשורה במישרין או בעקיפין לכל פעולה או אי פעולה שנקטתם תוך התבססות על המידע, או על חומר אחר שסופק לכם, כחלק מהאתר. אף כי אנו שואפים שהמידע המובא באתר יהיה מדויק, מלא ומעודכן, איננו ערבים, ולא נישא באחריות לכל נזק או אובדן הקשורים לדיוק, לשלמות או לעדכון המידע המסופק כחלק מהאתר.

3. מיאון אחריות

אתר זה מסופק "כמות שהוא" ועל בסיס זמינות ("AS AVAILABLE"). למעט כפי שצוין במפורש בזאת, וככל שהחוק החל מתיר, החברה מתנערת במפורש מכל אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת, משפטית או משתמעת, לרבות וללא הגבלה, כל אחריות לסחירות, התאמה לתכלית מסוימת ואי-הפרה.

החברה אינה מעניקה כל התחייבות לכך שהאתר יעמוד בדרישותיכם, או שהגישה לאתר תהיה רציפה, מהירה, מאובטחת או נקייה מטעויות, או שליקויים, אם קיימים בו, יתוקנו. החברה אינה מעניקה התחייבות לתוצאות העשויות להתקבל מהשימוש באתר, או לדיוק, לאיכות או לאמינות של מידע שהתקבל דרך האתר.

הנכם מבינים ונותנים בזאת את הסכמתכם לכך שהשימוש בכל חומר ו/או מידע שהורדתם או קיבלתם באופן אחר דרך השימוש באתר יהיה על אחריותכם האישית ושאתם תישאו באחריות בלעדית לכל נזק אפשרי למערכות המחשוב שלכם או לאובדן מידע כתוצאה מהורדת חומר ו/או מידע כגון זה.

עצות, המלצות ומידע, בין בעל פה ובין בכתב, שהתקבלו על ידכם מהחברה או מהאתר, אין בהם בכדי להוות משום מתן אחריות שלא צוינה בזאת במפורש.

כל מיאוני האחריות, מכל סוג, הכלולים בהסכם זה (לרבות בסעיף זה ובמקומות אחרים בהסכם) מובאים בזאת לטובת החברה, שותפיה העסקיים, והמשקיעים, בעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרות, העובדים, החברות המסונפות, הסוכנים, הנציגים, הזכיינים, הספקים ונותני השירותים שלהם, כמו גם מחליפיהם ונמחיהם.

4. הגבלת אחריות

הנכם מבינים ונותנים בזאת את הסכמתכם המפורשת לכך שבשום נסיבות לא תהיה החברה, שותפיה וכל אחד מהדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים, היועצים או הנציגים האחרים של החברה לא יישא בחבות בגין נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, נסיבתיים ותוצאתיים או בגין פיצויים עונשיים או מוגברים, לרבות וללא הגבלה, אובדן שימוש, אובדן הכנסה, חיסכון או רווחים, אובדן נתונים, אובדן מוניטין, עלות רכש של שירותים חלופיים או כל נזק עקיף, מיוחד, נסיבתי או תוצאתי אחר שנגרם בדרך כלשהי, ובכפוף לכל רעיון אחר של אחריות, בין אם בגין הפרת חוזה או דיני נזיקין (לרבות רשלנות ואחריות קפידה), או כל נזק אחר הנובע מ-(1) שימוש או חוסר יכולת להשתמש באתר; (2) עלות הרכישה של שירותים, פריטים או אתרים חלופיים; (3) גישה בלתי מורשית או עריכת שינויים בתשדורות או במידע שלכם (לרבות במידע אישי); (4) כל אמירה או התנהלות של צד ג' באתר; או (5) כל עניין אחר הקשור לאתר. הגבלות אלה יחולו בין אם החברה הייתה מודעת לאפשרות של נזק מסוג זה ובין אם לאו, גם במקרה שסעד מוגבל כלשהו נכשל במטרתו המהותית. החרגה זו של אחריות תחול ככל שהחוק החל מתיר זאת.

שום דבר האמור בהסכם זה אינו מגביל, מחריג, משנה, או מתיימר להגביל, להחריג או לשנות את זכויות הצרכן המחייבות על פי הדין החל.

החברה אינה שוללת או גורעת בדרך כלשהי מחבותה כלפיכם כאשר הדבר מנוגד לחוק. חבות זו כוללת אחריות בגין מוות או פציעה אישית שנגרמה לכם עקב רשלנות שלנו או של עובדינו, סוכנינו או קבלני המשנה שלנו, או בגין הונאה או מצג שווא במרמה.

כל מיאוני האחריות מכל סוג הכלולים בהסכם זה (לרבות בסעיף זה ובמקומות אחרים בהסכם) מובאים לטובת החברה והחברות המסונפות לה בתוך משפחת חברות JOHNSON & JOHNSON ברחבי העולם.

5. פיצויים

הנכם מסכימים בזאת לפצות את החברה ולהגן עליה, על החברות המסונפות לה ועל הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים או הנציגים האחרים שלהן, מכל תביעה, חבות, נזק והוצאה, לרבות וללא הגבלה, כל האגרות והעלויות המשפטיות הנובעות מ או קשורות ל-(א) הפרת ההסכם; (ב) השימוש שלכם באתר זה, לרבות וללא הגבלה, תשדורות ופרסום מידע או חומרים שלכם באתר; וכן (ג) כל תביעה או טענה כי אחת מההגשות שלכם מהווה הפרה של קניין רוחני, זכויות קנייניות אחרות או זכויות פרטיות, של צד ג' כלשהו.

6. קישור ומסגור

קישורים לאתר זה מותרים לדף הבית בלבד. אין לבצע קישור עמוק. כמו כן, אין ליצור קישור חם, קישור קווי, מסגור של אתר זה או לנקוט בכל שיטה אחרת לשילוב חלקים מאתר זה באתר האינטרנט שלכם או באתרי צד ג'. כל חריגה מתנאים אלה מחייבת את הסכמת החברה מראש ובכתב.

7. קישורים וחומרים של צד ג'

האתר עשוי להפנות או לאפשר גישה למידע, למוצרים, לשירותים ולתכנים אחרים של צד ג', לרבות הגשות, וכולל גישה דרך קישורים באתרי צד ג' (להלן יחד, "חומרי צד ג'"). קישורים אלה מובאים לנוחיותכם בלבד. איננו שולטים או תומכים בחומרי צד ג' ואיננו נושאים באחריות לחומרים כגון אלה. אין לנו מחויבות לפקח על חומרי צד ג', ואנו עשויים לחסום או להשבית את הגישה לחומרי צד ג' בכל עת. מידע, נתונים, דעות, המלצות, מוצרים או שירותים המסופקים על ידי צדדי ג' כגון אלה באמצעות קישורים לאתרים אחרים או דרך אתרי האינטרנט שלהם, הינם באחריות הבלעדית של צדדי ג' אלה ולא של החברה. הגישה או השימוש שלכם בחומרי צד ג' הינם באחריותכם בלבד בכפוף לתנאים, להגבלות ולכללים הנוספים החלים על חומרים אלה.

8. הגשות

ייתכן כי אתם ומשתמשים אחרים באתר תורשו להנגיש מידע או חומרים מסוימים (להלן, "הגשות") באתר או דרך האתר. אין לנו שליטה ולא נישא באחריות על הגשות כלשהן שבחרתם לשלוח, על כל שימוש או ניצול לרעה שלהן על-ידי צד ג' כלשהו, ועל האינטראקציות שלכם עם משתמשים אחרים באתר.  בסופו של דבר, משתמשי האתר הם שנושאים באחריות לפעולותיהם וההגשות מתבצעות על אחריותם בלבד.

הנכם מכירים בכך שהפורומים השונים מכילים דעות והשקפות של משתמשים אחרים. הנכם גם מכירים בכך שאיננו נושאים באחריות למידת דיוקן של ההגשות השונות באתר. הנכם מבינים ומסכימים לכך שכל ההגשות הינן באחריותם הבלעדית של האנשים שפרסמו אותi. הנכם מבינים ומסכימים לכך שאתם אחראים להעריך ולשאת בכל הסיכונים הנובעים מהשימוש בהגשה כלשהי, לרבות הסתמכות על דיוקה, שלמותה או תועלתה של הגשה כגון זו.

ההגשות צריכות להלום את האתר. מבלי להגביל את הסיבות שבגינן אנו עשויים לדחות את ההגשות, אנו עשויים לדחות, לערוך או להסיר כל הגשה שאינה עומדת בתנאי הסכם זה או בהוראות נוספות שאנו מספקים - או עשויים לספק בעתיד - ושאתם נדרשים לקרוא לפני פרסום כל הגשה באתר.

9. הזכות שלנו לעשות שימוש בהגשות.

שום דבר בהסכם זה אין בו כדי להעביר זכויות בעלות כלשהן על ההגשות שלכם. בגין כל הגשה, הנכם מעניקים בזאת לנו ולישויות העסקיות הקשורות אלינו רישיון כלל-עולמי, תמידי, לא בלעדי, שאינו נושא תמלוגים, בלתי הפיך, ניתן להעברה וניתן לרישוי משני מלא (במספר רבדים), ללא כל תמורה נוספת לכם או לצד שלישי כלשהו, להשתמש, לשכפל, להפיץ, לבצע ולהציג (באופן פומבי או אחר), ליצור עבודות נגזרות, להתאים, לשנות, לאחסן ולהשתמש בכל דרך אחרת, לנתח ולנצל הגשה מעין בכל פורמט או אמצעי תקשורת מוכר כיום או שיפותח בעתיד ולכל תכלית (לרבות למטרות קידום מכירות כמו המלצות ופרסום שיווקי).

אנו רשאים לעשות שימוש בכל רעיון, מושג, ידע מעשי או טכניקה הכלולים בתוך, או נגזרים מכל, הגשה כזו לכל מטרה, לרבות פיתוח, ייצור ושיווק מוצרים. לפיכך אנא הימנעו מהגשה או שליחת רעיונות, הצעות או חומרים שאתם מעוניינים לשמור בסודיות או לקבל בגינם גמול. לא תהיה לכם כל טענה כלפינו ביחס לשימוש או לאי שימוש בהגשות. כאשר אתם שולחים הגשות, הנכם מבינים ומסכימים לכך שעומדת לנו הזכות התמידית, אך לא החובה, להשתמש, להציג ולפרסם בכל העולם את שמכם, תמונתכם, דמותכם, קולכם, ביצועיכם, פרטיכם הביוגרפיים ו/או הצהרותיכם באתר ובכל אתר מסונף או חלופי, או בערוצים חברתיים הנמצאים בבעלותנו או מופעלים על ידינו או על-ידי שותפינו העסקיים, בכפוף למדיניות הפרטיות שלנו. במידה ונעשה שימוש במי מזכויות אלה, הנכם מבינים ומסכימים כי לא תקבלו כל תמורה, תשלום, הכרה או קרדיט אחר, וכי לא נזדקק לאישורכם לגבי אופן השימוש בהן.

כמו כן, היה ותשלחו לנו רעיונות, הצעות או המלצות (להלן, "משוב"), נתייחס למשוב מעין זה כאל 'הגשה'. הנכם נותנים את בזאת את הסכמתכם לכך שהמשוב אינו חשאי, שמסירת המשוב מצדכם נעשית ללא תשלום, ללא שידול וללא הגבלה, ושאיננו נושאים בכל מחויבות ביחס למשוב כגון זה.

הנכם מאשרים בזאת כי (א) אתם מחזיקים בכל הזכויות הדרושות להענקת הרישיונות שניתנו בסעיף זה וכי אתם רשאים לפרסם או לשלוח את ההגשה, (ב) ההגשות שלכם מלאות ומדויקות ואתם נושאים באחריות בלעדית לכל ההגשות ששלחתם לפרסום וכי (ג) ההגשות שלכם ומסירתן לנו אין בהן בכדי להוות הונאה או הפרה אחרת של הוראות החוק החל או של זכויות צד ג'. בנוסף, הנכם מוותרים באופן בלתי הפיך על (ונותנים את הסכמתכם לביצוע פעולות או השמטות בהגשות שלכם ובחומרים הנלווים להן, שייתכן כי אינם עולים בקנה אחד עם) כל "זכות מוסרית" או זכויות אחרות הנוגעות למקור החומר הכתוב או לשלמות החומרים בהגשה שלכם בהתאם להוראות החוק החל.

ייתכן שנטיל הגבלה על נפח האחסון של הגשות באתר. לא נישא באחריות לאובדן או לנזק העלולים להיגרם לכם עקב מחיקה או אי שמירה של הודעות, תכתובות או הגשות אחרות כתוצאה מהגבלת נפח האחסון המרבי המוקצה להן.

אנחנו עשויים (אך לא מחויבים) לעקוב, להעריך, לשנות ולהסיר הגשות לפני או אחרי הופעתן באתר, או לנתח את הגישה והשימוש שלכם באתר. ייתכן שנחשוף מידע על הגישה והשימוש שלכם באתר, על נסיבות העברת ההגשות, וכן מידע אישי הנוגע למשתמשים שהעמידו לרשותנו את ההגשות, בהתאם להוראות החוק החל בכל מקרה או להוראת בית משפט או רשויות אכיפת החוק או כל סמכות ממשלתית או אחרת, בכפוף למדיניות הפרטיות שלנו.

10. שימוש מקובל וכללי התנהגות

אינכם רשאים:

• לפרסם, לשדר או להנגיש דרך אתר או בהקשר אליו כל חומר שיש בו, או שעלול להוות: (א) איום, הטרדה, השפלה, ליבוי שנאה, הפחדה או חוסר כבוד לזכויותיהם והגינותם של אחרים; (ב) השמצה, לשון הרע או הונאה; (ג) עברה על החוק, תועבה, חוסר צניעות, פורנוגרפיה או תוכן פוגעני אחר; או (ד) זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים, זכויות פרסום או פרטיות וכל זכות קניינית אחרת, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של הבעלים על-פי חוק.

• לפרסם, לשדר או להנגיש דרך האתר או בהקשר אליהם כל וירוס, תולעת, סוס טרויאני, ביצת פסחא, פצצת זמן, תוכנת ריגול או כל קוד, קובץ או תוכנית מחשב אחרת המזיקים או עלולים להזיק או לחדור, או שנועדו להזיק או להשתלט על, או לנטר את השימוש בכל חומרה, תוכנה או ציוד (להלן, "וירוס").

• להשתמש באתר למטרה מסחרית כלשהי, לרבות שימוש למטרות המסחריות שלכם או לכל מטרה מסחרית אחרת שתועיל לכם בדרך זו או אחרת.

• להשתמש באתר לכל מטרה הכרוכה בהונאה או בפעילות בלתי חוקית אחרת.

• לאסוף מידע על המשתמשים באתר בכל דרך שהיא, לרבות הנדוס לאחור (Reverse Engineering).

• לשבש את פעולת האתר או השרתים או הרשתות המשמשות להפעלת האתר, לרבות על-ידי פריצה אל או השחתה של חלק כלשהו באתר, או הפרה של כל דרישה או מדיניות החלה על שרתים או רשתות אלה.

• להגביל או למנוע מאדם אחר להשתמש באתר.

• לשכפל, לשנות, להתאים, לתרגם, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, להחכיר, להלוות, לשתף את זמן השימוש, להפיץ או לנצל בכל דרך אחרת כל חלק מהאתר (או כל שימוש בהם) למעט כמורשה לכם מפורשות בכפוף להסכם זה, ללא קבלת הסכמתנו המפורשת מראש ובכתב.

• לבצע הנדוס לאחור, דה-קומפליציה או פירוק של כל חלק מהאתר, למעט ככל שהגבלה זו אסורה באופן מפורש על פי חוק.

• להסיר מהאתר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או הודעות על זכויות קניין אחרות.

• לשלב חלק כלשהו מהאתר במוצר או בשירות אחר ללא הסכמתנו המפורשת מראש ובכתב.

• להוריד ולשמור באופן שיטתי את תוכן האתר.

• להשתמש ברובוט, תוכנת עכביש, יישום חיפוש/שחזור של אתרים, או בכל מכשיר ידני או אוטומטי אחר, על מנת לאחזר, לאנדקס, "לגרד", "לכרות נתונים" או לאסוף בכל דרך אחרת את תוכן האתר, או לשחזר או לעקוף את מבנה הניווט או התצוגה של האתר, ללא הסכמתנו המפורשת מראש ובכתב.

• להשתמש באתר זה בכל דרך העלולה להשבית, להעמיס, להזיק או לפגוע באתר, או להפריע לכל שימוש אחר באתר, לרבות יכולתם של משתמשים לתקשר עם האתר בזמן אמת.

אתם אחראים לרכישה, לתחזוקה ולתשלום על כל החומרות, אמצעי התקשורת והשירותים האחרים הדרושים לכם כדי להשתמש באתר.

11. פרטיות ומידע הנשלח דרך האתר

שליחת מידע במסגרת השימוש באתר כפופה למדיניות הפרטיות ומדיניות העוגיות שלנו, כפי שהן מופיעות באתר. מדיניות הפרטיות מתייחסת לאיסוף ולשימוש במידע שאתם מספקים לנו, כולל זכויותיכם ביחס למידע זה.

המידע המועבר אלינו דרך האתר עשוי להוות תקשורת אלקטרונית. כאשר אתם מתקשרים איתנו דרך האתר או צורות אחרות של מדיה אלקטרונית, ובכלל זה דואר אלקטרוני, אתם מקיימים איתנו תקשורת אלקטרונית. אתם נותנים בזאת את הסכמתכם לקיום תקשורת אלקטרונית בכפוף לחוקי הפרטיות והספאם הרלוונטיים, ולכך שתקשורת מסוג זה, כמו גם הודעות, גילויים, הסכמים וכל צורת תקשורת אלקטרונית אחרת העומדת לרשותכם, הינם שווי ערך לתקשורת בכתב והינם בעלי תוקף והשפעה משפטית זהים לאלה של תכתובת שנחתמה על-ידי הצד השולח.

12. מוצרים

האתר עשוי להעמיד לרשותכם רשימות, תיאורים ותמונות של מוצרים או שירותים או הנחות או שוברים רלוונטיים (להלן יחד, "מוצרים"), כמו גם הפניות וקישורים למוצרים. אנו משתדלים לתאר את הפריטים הזמינים באתר בצורה מדויקת ככל האפשר ולהציג את האריזה העדכנית ביותר הקיימת. איננו ערבים למצגים או מתחייבים לשלמות, לדיוק, לאמינות, לתוקף או לעיתוי של רשימות, תיאורים או תמונות אלה (ובכלל זה לתכונות, למפרטים ולמחירים הכלולים בהם) או לכך שאריזת המוצר המתוארת תואמת למוצר שתקבלו בפועל. מידע כגון זה וזמינות המוצרים כפופים לשינוי בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

13.  הצהרות צופות פני עתיד

הצהרות או אמירות המופיעות באתר בנוגע אלינו, לשותפינו העסקיים או להנהלות שלנו או שלהם, שאינן עובדות היסטוריות הינן הצהרות "צופות פני עתיד". הצהרות צופות פני עתיד הן בגדר תחזיות בלבד, והאירועים העתידיים שיתרחשו בפועל עשויים להיות שונים באופן מהותי מאלה האמורים בהצהרות הצופות פני עתיד. הפעילות, השווקים, המוצרים, השירותים והמחירים שלנו מושפעים ממגוון גורמים וסיכונים חיצוניים. אנו מתנערים מכל מחויבות או אחריות לעדכון, שינוי או השלמה של הצהרות צופות פני עתיד או כל הצהרה אחרת המופיעה באתר.

14. תנאים נוספים

תנאים נוספים עשויים לחול על תכונות או תכנים מסוימים באתר, ובכלל זה מבצעים, הגרלות, פרסים, הטבות ותחרויות. השתתפותכם בפעילויות הכפופות לחוקים רשמיים כחלק מהאתר ומוסדרות בתנאים נוספים, כגון הגרלות, פרסים ותחרויות, מהווה הסכמה לתנאים אלה בנוסף לתנאי השימוש שבזאת.

15. תביעות צד-ג'

היה ותוגש נגדנו תביעה על ידי צד ג' בגין הפרה מצדכם של הסכם זה או של זכויותיו של אותו צד ג', אתם תשאו באחריות הבלעדית לכל חבות, נזק, הכרעה שיפוטית, פסק דין, הפסד, עלות, הוצאה ושכר טרחה (לרבות אגרות משפטיות) שנגרמו לחברה או למי מהחברות הקשורות אליה במשפחת חברות Johnson & Johnson ברחבי העולם, במידה המרבית המותרת על פי הדין החל.

16. מידע בנושא תלונות

אם יש לכם שאלות או תלונות בנוגע לאתר, אנא השתמשו בקישור הרלוונטי המופיע בסעיף 'יצירת קשר'באתר.

17. סוגיות שיפוטיות

ייתכן שהאתר לא יהיו הולם או זמין לשימוש בתחומי שיפוט מסוימים והוא מיועד לתושבי בריטניה בלבד. ייתכן שבמדינות אחרות חלים חוקים ודרישות רגולציה או פרקטיקות רפואיות שאינם עולים בקנה אחד עם אלה של בריטניה. השימוש באתר הינו באחריותכם הבלעדית, ועליכם לציית לכל החוקים, הכללים והתקנות החלים על שימוש זה. אנו עשויים להגביל את זמינות האתר, כולו או חלקו, בכל עת ולכל אדם או אזור גיאוגרפי נבחר לפי שיקול דעתנו הבלעדי, מטעמים קבילים (כגון ציות לדרישות רגולטוריות ולחוקים רלוונטיים, אבטחת האתר והטמעת שינויים טכניים סבירים).

18. הדין החל; סמכות שיפוט

במידה והחוק החל אינו קובע אחרת, הסכם זה ויישוב כל מחלוקת הקשורה להסכם זה, לאתר ולכל התחייבות בלתי חוזית הנובעת מהסכם זה או בקשר אליו, יהיו כפופים לדין החל באנגליה וויילס ויפורש על-פיהם, מבלי להתייחס לעקרונות ברירת הדין ולמיקומכם. כל המחלוקות ביניכם ובינינו הנובעות מהשימוש באתר או מהסכם זה, או הקשורות אליו, יוכרעו אך ורק בכפוף לסמכות השיפוטית של בתי המשפט באנגליה וויילס, והנכם מוותרים על כל התנגדות לבתי משפט אלה בכל הנוגע לסמכות השיפוט ולמקום השיפוט או בטענת פורום לא נאות.

19. תנאים חשובים נוספים

הסכם זה אין בו בכדי לבסס בינינו וביניכם יחסי שותפות, מיזם משותף, עובד-מעביד, שליחות או זכיינות ואין לפרש אותו ככזה. היה ותנאי כלשהו בהסכם זה יימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מסיבה כלשהי, התנאי או אותו חלק מהתנאי ייחשבו ברי הפרדה מהסכם זה ולא ישפיעו על תקפותם ואכיפתם של התנאים הנותרים. אינכם רשאים להקצות, להעביר או להעניק רישוי משני לכל אחת מהזכויות או ההתחייבויות שלכם בכפוף הסכם זה, או לכולן, ללא הסכמתנו מראש ובכתב. אנחנו עשויים להקצות, להעביר או להעניק רישוי משני לכל אחת מהזכויות או ההתחייבויות שלנו בכפוף הסכם זה, או לכולן, ללא הגבלה. ויתור של מי מהצדדים על הפרה או מחדל על-פי הסכם זה, לא יפורש כוויתור על כל הפרה או מחדל קודמים או מאוחרים יותר. כל הכותרות, הכיתובים וכותרות הסעיפים הכלולים במסמך זה מיועדים לנוחות בלבד, ואין בהם בכדי להגדיר או להסביר סעיף או תנאי כלשהו. לכל המונחים המוגדרים ביחיד יהיו אותן משמעויות בלשון רבים, בהתאם להקשר ואלא אם כן צוין אחרת. כל שימוש במונח "כולל" או בגרסאותיו השונות בהסכם זה יפורש כאילו הוא מלווה בביטוי "ללא הגבלה". הסכם זה, לרבות כל התנאים וההגבלות הכלולים בזאת, הוא ההסכם המלא המתקיים ביניכם ובינינו ביחס לנושא ההסכם, ובהיעדר הונאה, ידו גוברת על כל הסכם או הבנה קודמים או בו-זמניים, בכתב או בעל פה, ביניכם ובינינו ביחס לנושא זה. הודעות הנוגעות אליכם (כולל הודעות על עריכת שינויים בהסכם זה) עשויות להגיע לידיעתכם דרך פרסום באתר. ללא הגבלה, גרסה מודפסת של הסכם זה ושל כל הודעה שהועברה בצורה אלקטרונית תהיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהלתיים המבוססים על הסכם זה או הקשורים אליו, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים החלים על מסמכים עסקיים ורשומות אחרות שנוצרו ונשמרו במקור בדפוס. אף אחד מהצדדים לא יישא באחריות לכשל במילוי התחייבות כלשהי מסיבה שאינה בשליטתו.

20. שינוי או השהיה של האתר

אנו נוקטים כל מאמץ סביר על מנת שהאתר יהיה זמין, אך מעת לעת ייתכן שניאלץ לקטוע, להגביל, לשנות או להפסיק באופן זמני או קבוע את פעילות האתר או חלקים ממנו ללא הודעה מוקדמת. לא נישא באחריות לנזקים או הפסדים העלולים להיגרם לכם עקב פעולות כגון אלה.

21. הזכות שלנו לערוך שינויים

אנו עשויים לבצע בהסכם זה שינויים מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי באמצעות עדכון תנאי השימוש באתר זה, וציון תאריך תוקף הגרסה החדשה של תנאי השימוש. המשך השימוש שלכם באתר לאחר פרסום גרסה חדשה של תנאי השימוש מהווה הסכמה לכל שינוי כאמור. לפיכך אתם מתבקשים לבדוק אם פורסמה גרסה חדשה להסכם זה בכל פעם שאתם מבקרים באתר.

הסכם זה עודכן לאחרונה ב-12 במרץ 2021.

מתחילים עם עדשות ®ACUVUE

התנסות חינם*

נעים להכיר! כעת נבקש קצת פרטים בסיסיים כדי לשלוח לכם שובר להתנסות חינם* בעדשות מגע

איתור אופטומטריסט

השתמשו בכלי האיתור שלנו כדי למצוא אופטומטריסט להתאמת עדשות מגע

הערות שוליים

*ייתכן ששירות ההתאמה יהיה כרוך בתשלום והוא אינו כלול בהצעה זו. התנסות אחת לאדם. 18+. בכפוף לאישור אופטומטריסט. לצפייה בהגבלות ובתנאים המלאים.

מידע חשוב למרכיבי עדשות מגע: עדשות מגע ®ACUVUE משמשות לתיקון הראייה. מומחה לבריאות העין יקבע אם עדשות המגע מתאימות לכם. אף שמדובר בתופעה נדירה, השימוש בעדשות מגע עלול לגרום לבעיות חמורות בעיניים. כדי להימנע מבעיות מסוג זה, יש להקפיד על זמני השימוש וההחלפה של העדשות ולהישמע להוראות הטיפול בעדשות. אין להשתמש בעדשות מגע אם אתם סובלים מדלקת בעין, ממחלת עיניים או ממחלה מערכתית שעלולה להשפיע על העין, או אם אתם אלרגיים לחומרים כלשהם. אם אתם חווים תחושת אי נוחות בעין, דימוע מוגזם, שינויים בראייה, אדמומיות או בעיות עיניים אחרות, הסירו את העדשות ופנו באופן מיידי למומחה לבריאות העין. למידע נוסף, כולל אזהרות ואמצעי זהירות, יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש באתר האינטרנט של ®ACUVUE.

B2C-batch6-G4-03-24

ACUVUE

© כל הזכויות שמורות לג'יי סי הלת' קר בע"מ 2024. אתר זה יוצא לאור על ידי ג'יי סי הלת' קר בע"מ שהיא האחראית היחידה לתוכנו. האתר מיועד לשימוש של תושבי ישראל.
כל שמות המותג הרשומים באתר זה הינם שמות מסחריים רשומים של Johnson & Johnson ו/או מי מהחברות הקשורות אליה. © ג'יי - סי הלת' קר בע"מ 2024.
עודכן לאחרונה ב- 16/5/2024