ACUVUE® szolgáltatási feltételek

ACUVUE® szolgáltatási feltételek

A jelen Megállapodás legutóbb 2021. március 12. napján került frissítésre.

Ezt a webhelyet a jelen „Használati feltételek” és azok bármely módosítása vagy kiegészítése (együttesen: jelen „Megállapodás”) alapján biztosítjuk Önnek, amelyet a Johnson & Johnson Medical Limited (egy Skóciában bejegyzett társaság, melynek cégjegyzékszáma: SC132162, bejegyzett székhelye: Baird House, 4, Lower Gilmore Bank, Edinburgh, Skócia, EH3 9QP, vagy annak valamelyik társvállalata („Vállalat”, „mi”, „minket” vagy „miénk”) időről időre közzétehet. Ez a Megállapodás Ön és a Vállalat között jött létre a Johnson & Johnson vállalatcsalád www.jnj.co.uk címen található egyesült királysági webhelyének (a „Webhely”) Ön általi használatára vonatkozóan.

A jelen Webhely vagy bármely más, a Webhelyen keresztül nyújtott szolgáltatás vagy tartalom Ön általi használata egyben az Ön hozzájárulását jelenti ahhoz, hogy a Megállapodás feltételeit jogilag kötelezőnek ismerje el önmagára nézve, és ezek ugyanúgy érvényesíthetők legyenek, mintha aláírta volna a Megállapodást. Ha nem hajlandó elfogadni a Megállapodásban foglalt szerződési feltételeket, akkor arra kérjük, hogy ne lépjen be a Webhelyre, ne használja azt, és ne tegyen közzé és ne küldjön be semmilyen anyagot arra.

A Webhely célközönségeEzt a Webhelyet az Egyesült Királyság lakosainak szánjuk, és feléjük irányul. Ezt a Webhely 18 éven felülieknek készült. Ön kijelenti, hogy betöltötte a jelen Megállapodás megkötéséhez jogilag előírt életkort.

1. A vállalat szellemi tulajdonhoz fűződő jogai

Ön tisztában van azzal, hogy a Webhely kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra áll az Ön rendelkezésére. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Webhely és a Webhely vonatkozásában fennálló minden szellemi tulajdonjog hozzánk vagy licencadóinkhoz tartozik. Önt a jelen Megállapodással összhangban történő hozzáférés jogán kívül nem illeti meg más jog a Webhely vonatkozásában. Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet Ön elszenved a Webhely bármilyen üzleti célú vagy más olyan célú felhasználásával kapcsolatban, amelyet a jelen Megállapodás nem engedélyez. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint megtagadjuk vagy megszüntessük a Webhelyhez való hozzáférést. Ezen Webhely rendelkezésre bocsátása ingyenesen történik, és ezen az alapon nem vagyunk kötelesek karbantartási vagy támogatási szolgáltatásokat nyújtani hozzá, és nem vállalunk felelősséget az olyan veszteségekért vagy károkért, amelyeket Ön esetleg a Webhely frissítésének vagy karbantartásának elmulasztásából eredően szenved el.

Ön nem másolhatja, nem módosíthatja és nem használhatja fel újra a Webhelyet, illetve annak bármely frissítését vagy bármely részét, a benne lévő szoftvereket is beleértve.

Ön tudomásul veszi, hogy a Webhelyen található márkanevek, védjegyek és szolgáltatási védjegyek, valamint a kapcsolódó logók (együttesen „Jelzések”) a Vállalat, annak társvállalatai vagy harmadik felek tulajdonát képezik. Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül Ön nem használhat és nem jeleníthet meg a mi vagy társvállalataink tulajdonában lévő semmilyen Védjegyet. Ön nem használhatja és nem jelenítheti meg a jelen Webhelyen megjelenített egyéb védjegyeket vagy szolgáltatási védjegyeket a tulajdonosaik engedélye nélkül.

Ezt a Webhelyet csak jogszerű célokra és a jelen Megállapodással összhangban használhatja. Ön nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható, korlátozott engedélyt kap a Webhelyről lekért tartalmak megtekintésére, nyomtatására és terjesztésére a saját személyes, nem kereskedelmi céljaira, feltéve, hogy nem távolítja el és nem takarja ki a szerzői jogi megjegyzést vagy a tartalomban megjelenő egyéb közleményeket. Ön nem másolhatja le, nem nyomtathatja újra, nem módosíthatja, nem jelenítheti meg, nem adhatja elő, nem fordíthatja le, nem terjesztheti, nem adaptálhatja, nem közvetítheti, nem közölheti a nyilvánossággal telekommunikáció útján, nem forgalmazhatja és nem értékesítheti a Webhelyről lekért tartalmat semmilyen kereskedelmi célra, illetve nem bocsáthatja semmilyen kereskedelmi forrás rendelkezésére, – beleértve más webhelyeket is – a Vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül.

2. Információkra vonatkozó jogi nyilatkozat

A WEBHELY RÉSZEKÉNT ÁTADOTT INFORMÁCIÓK – BELEÉRTVE BÁRMILYEN TANÁCSOT ÉS AJÁNLÁST –CSAK OKTATÁSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI CÉLOKAT SZOLGÁLNAK. NEM ORVOSI VAGY EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSKÉNT SZOLGÁLNAK, ILLETVE NEM HASZNÁLHATÓK ORVOSI DIAGNÓZISRA VAGY KEZELÉSRE SEMMILYEN EGYÉNI PROBLÉMA ESETÉN. TOVÁBBÁ NEM CÉLJUK EGY OLYAN KÉPESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓTÓL KAPOTT SZAKMAI TANÁCS ÉS SZOLGÁLTATÁS PÓTLÁSA, AKI AZ ÖN EGYEDI KÖRÜLMÉNYEIVEL TISZTÁBAN VAN. MINDIG KÉRJE KI ORVOSA VAGY MÁS KÉPESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ TANÁCSÁT, BÁRMILYEN EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓAN, ÉS BÁRMILYEN ÚJ KEZELÉS ELKEZDÉSE ELŐTT. A WEBHELY ÖN ÁLTALI FELHASZNÁLÁSÁRA TOVÁBBI JOGI NYILATKOZATOK ÉS FENNTARTÁSOK VONATKOZNAK, AMELYEK A WEBHELYEN MINDENHOL MEGTALÁLHATÓK.NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖVETKEZMÉNYÉRT, AMELY AKÁR KÖZVETLENÜL, AKÁR KÖZVETVE A WEBHELY RÉSZEKÉNT NYÚJTOTT INFORMÁCIÓK VAGY EGYÉB ANYAGOK ALAPJÁN ÖN ÁLTAL VÉGZETT BÁRMELY CSELEKVÉSHEZ VAGY ANNAK ELMULASZTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDIK. MIKÖZBEN FOLYAMATOSAN ARRA TÖREKSZÜNK, HOGY A WEBHELY ÁLTAL NYÚJTOTT INFORMÁCIÓK PONTOSAK, HIÁNYTALANOK ÉS NAPRAKÉSZEK LEGYENEK, ERRE NÉZVE SEMMIFÉLE BIZTOSÍTÉKOT NEM ADUNK, ÉS NEM IS VAGYUNK FELELŐSEK A SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZEKÉNT NYÚJTOTT INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁVAL, HIÁNYTALANSÁGÁVAL, ILLETVE IDŐSZERŰSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ SEMMILYEN KÁRÉRT, ILLETVE VESZTESÉGÉRT.

3. Felelősség kizárása

A WEBHELYET ANNAK MINDENKORI AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN ÉS MINDENKORI AKTUÁLIS ELÉRHETŐSÉGE SZERINT BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE. A JELEN DOKUMENTUMBAN KIFEJEZETTEN ELTÉRŐEN MEGHATÁROZOTTAK KIVÉTELÉVEL A VÁLLALAT AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN, KIFEJEZETTEN ELHÁRÍT BÁRMILYEN JELLEGŰ GARANCIÁT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ VAGY VÉLELMEZETT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A MÁSOK JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ BÁRMELY GARANCIÁT.A VÁLLALAT SEMMIFÉLE GARANCIÁT NEM VÁLLAL ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A WEBHELY MEG FOG FELELNI AZ ÖN IGÉNYEINEK, VAGY HOGY AZ ÖN WEBHELYHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSE MEGSZAKÍTÁSMENTES, GYORS, BIZTONSÁGOS VAGY HIBAMENTES LESZ, ILLETVE HOGY BÁRMILYEN HIBA BEKÖVETKEZÉSE ESETÉN A HIBÁT KI IS JAVÍTJÁK. A VÁLLALAT SEMMILYEN GARANCIÁT NEM VÁLLAL A WEBHELY HASZNÁLATÁVAL ELÉRHETŐ EREDMÉNYEKÉRT, ILLETVE A WEBHELYEN KERESZTÜL KAPOTT BÁRMELY INFORMÁCIÓ PONTOSSÁGÁÉRT, MINŐSÉGÉÉRT VAGY MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT.ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A WEBHELY HASZNÁLATA ÚTJÁN LETÖLTÖTT VAGY EGYÉBKÉNT KAPOTT BÁRMELY ANYAG ÉS/VAGY ADAT FELHASZNÁLÁSA AZ ÖN SAJÁT KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK, ÉS ÖN VISELI A KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGET SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉNEK BÁRMELY KÁROSODÁSÁÉRT VAGY BÁRMELY ADATVESZTÉSÉRT, AMELY AZ ILYEN ANYAGOK ÉS/VAGY ADATOK LETÖLTÉSÉBŐL ERED.

A VÁLLALATTÓL VAGY A WEBHELYEN KERESZTÜL KAPOTT SEMMILYEN SZÓBELI VAGY ÍRÁSOS TANÁCS VAGY INFORMÁCIÓ NEM TEREMT A JELEN DOKUMENTUMBAN KIFEJEZETTEN NEM VÁLLALT GARANCIÁT.

A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN SZEREPLŐ MINDEN JOGI NYILATKOZAT (BELEÉRTVE A JELEN SZAKASZBAN ÉS A MEGÁLLAPODÁS MÁS RÉSZEIBEN SZEREPLŐKET) MIND A VÁLLALAT, MIND A TÁRSVÁLLALATAI, TOVÁBBÁ MINDEZEK RÉSZTULAJDONOSAI, RÉSZVÉNYESEI, IGAZGATÓI, TISZTVISELŐI, MUNKAVÁLLALÓI, ÜGYNÖKEI, KÉPVISELŐI, LICENCBEADÓI, BESZÁLLÍTÓI ÉS SZOLGÁLTATÓI, VALAMINT MINDEZEK JOGUTÓDAI ÉS ENGEDMÉNYESEI JAVÁRA SZÓL.

4. Felelősségkorlátozás

ÖN KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A VÁLLALAT, TÁRSVÁLLALATAI ÉS EZEK BÁRMELY IGAZGATÓJA, TISZTVISELŐJE, ALKALMAZOTTJA, ÜGYNÖKE, MEGBÍZOTTJA VAGY MÁS KÉPVISELŐJE SEMMIFÉLE KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐS SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ JELLEGŰ VAGY SÚLYOSBÍTOTT KÁRÉRT – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A HASZNÁLATI LEHETŐSÉG ELVESZTÉSE, BEVÉTEL, MEGTAKARÍTÁS, NYERESÉG ELVESZTÉSE, ADATVESZTÉS, JÓ HÍRNÉV ELVESZTÉSE, HELYETTESÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGE VAGY BÁRMELY EGYÉB KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKAT –, AKÁRMI IS OKOZTA AZOKAT, ÉS AKÁRMILYEN FELELŐSSÉGI ELMÉLETEN IS ALAPULJANAK, BELEÉRTVE A SZERZŐDÉSSZEGÉST, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁST (BELEÉRTVE A HANYAGSÁGOT ÉS A SZIGORÚ FELELŐSSÉGET), ILLETVE AMELYEK EGYÉBKÉNT (1) A WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL VAGY ANNAK HASZNÁLATÁRA VALÓ KÉPTELENSÉGBŐL; (2) A HELYETTESÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK, DOLGOK, VAGY WEBHELYEK BESZERZÉSI KÖLTSÉGEIBŐL; (3) AZ ÖN ADATTOVÁBBÍTÁSAIHOZ VAGY ADATAIHOZ (BELEÉRTVE A SZEMÉLYES ADATOKAT) VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSBŐL VAGY EZEK MEGVÁLTOZTATÁSÁBÓL; (4) BÁRMELY HARMADIK FÉLNEK A WEBHELYEN TÖRTÉNŐ NYILATKOZATAIBÓL VAGY MAGATARTÁSÁBÓL; VAGY (5) A WEBHELYRE VONATKOZÓ BÁRMELY MÁS ÜGYBŐL EREDNEK. EZEN KORLÁTOZÁSOK ÉRVÉNYESEK ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY A VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK-E VAGY SEM AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, ÉS ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY BÁRMELY KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT A LÉNYEGES CÉLJÁT ESETLEG NEM ÉRI EL. EZEN FELELŐSSÉGKIZÁRÁS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ALKALMAZANDÓ.

A JELEN MEGÁLLAPODÁS EGYETLEN RENDELKEZÉSE SEM KORLÁTOZZA, NEM ZÁRJA KI ÉS NEM MÓDOSÍTJA, ILLETVE NEM KÍVÁNJA KORLÁTOZNI, KIZÁRNI VAGY MÓDOSÍTANI AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK SZERINTI KÖTELEZŐEN BIZTOSÍTANDÓ TÖRVÉNYES FOGYASZTÓI JOGOKAT.

A VÁLLALAT SEMMILYEN MÓDON NEM ZÁRJA KI ÉS NEM KORLÁTOZZA AZ ÖN FELÉ FENNÁLLÓ FELELŐSSÉGÜNKET OLYAN VONATKOZÁSOKBAN, AMELYEKBEN EZ JOGELLENES LENNE. EBBE BELEÉRTENDŐ AZ OLYAN HALÁLESETÉRT VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT FENNÁLLÓ FELELŐSSÉG, AMELY A MI GONDATLANSÁGUNKBÓL, VAGY AZ ALKALMAZOTTAINK, ÜGYNÖKEINK VAGY ALVÁLLALKOZÓINK GONDATLANSÁGÁBÓL, ILLETVE CSALÁSBÓL VAGY CSALÁRD FÉLREVEZETÉSBŐL ERED.

A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN SZEREPLŐ MINDEN FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS (IDEÉRTVE A JELEN SZAKASZBAN ÉS A MEGÁLLAPODÁS MÁS RÉSZEIBEN SZEREPLŐKET) MIND A VÁLLALAT, MIND A JOHNSON & JOHNSON VÁLLALATCSALÁDON BELÜL VILÁGSZERTE MŰKÖDŐ BÁRMELY TÁRSVÁLLALATUNK JAVÁRA SZÓL.

5. Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Vállalatot és annak társvállalatait, valamint azok igazgatóit, tisztviselőit, alkalmazottait, ügynökeit és egyéb képviselőit minden követelés, felelősség, kártérítés és költség tekintetében, korlátozás nélkül beleértve minden jogi díjat és költséget, amelyek a következőkből vagy ezekkel kapcsolatosan merülnek fel: (a) a Megállapodás Ön általi megsértése; (b) a jelen Webhely Ön általi használata, korlátozás nélkül beleértve információknak vagy anyagoknak Ön által a jelen Webhelyen történő átadását vagy elhelyezését; és (c) bármely olyan követelés vagy állítás, mely szerint az Ön által Beküldött Tartalom sérti bármely harmadik fél szellemi tulajdonát vagy más tulajdonjogait vagy a személyes adatok védelmére vonatkozó jogát.

6. Linkek és keretezés

A jelen Webhelyre mutató linkek csak a kezdőlapra mutató linkek formájában engedélyezettek. A mélylinkelés nem megengedett. Ezen túlmenően tilos a jelen Webhely „hotlinking” gyorshivatkozása, in-line linkelése, keretezése, illetve a Webhely egyes részeinek az Ön webhelyére vagy egy harmadik fél webhelyére történő beépítésére szolgáló bármely más módszer alkalmazása. Minden kivételhez a Vállalat előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

7. Harmadik felek anyagai; linkek

A Webhely hozzáférést biztosíthat harmadik felek információihoz, termékeihez, szolgáltatásaihoz vagy más anyagaihoz, vagy ilyenekre hivatkozhat, ideértve a Beküldött Tartalmakat is, továbbá ideértve a harmadik fél webhely linkeken keresztül történő hozzáférést (együttesen: „Harmadik Felek Anyagai”). Ezen linkek rendelkezésre bocsátása csak az Ön kényelme érdekében történik. Mi nem ellenőrizzük, nem támogatjuk a Harmadik Felek Anyagait, és nem vagyunk felelősek azokért. Nincs kötelezettségünk a Harmadik Felek Anyagainak figyelemmel kísérésére, és bármikor blokkolhatjuk vagy letilthatjuk bármely Harmadik Fél Anyagához való hozzáférést. Az ilyen harmadik felek által más webhelyekre mutató hivatkozásokon keresztül vagy egyébként a saját webhelyeiken keresztül elérhetővé tett bármely információ, adat, vélemény, ajánlás, termék vagy szolgáltatás kizárólag az ilyen harmadik feleké, nem pedig a Vállalaté. Harmadik fél anyagainak Ön által történő elérése vagy felhasználása az Ön saját kockázatára történik, és az ilyen anyagokra vonatkozó további feltételek, kikötések és szabályzatok hatálya alá tartozik.

8. Beküldött Tartalmak

Ön és a Webhely többi felhasználója bizonyos információkat vagy anyagokat (egyenként: „Beküldött Tartalom”) elérhetővé tehet a Webhelyen vagy azon keresztül. Nekünk nincs ellenőrzésünk az Ön által saját döntése alapján Beküldött Tartalmak fölött, a Beküldött Tartalmaknak bármely harmadik fél általi felhasználása vagy azokkal való visszaélése fölött, illetve az Ön más Webhely felhasználókkal való interakciói fölött, és nem vállalunk felelősséget azokért. A Webhely felhasználói a saját cselekedeteik végső felelősei, és a Beküldött Tartalmak küldése teljes mértékben a saját felelősségükre történik. Ön tudomásul veszi, hogy minden fórum más felhasználók véleményét és nézeteit tartalmazza. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy mi nem vagyunk felelősek a Webhelyen található Beküldött Tartalmak pontosságáért. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy valamennyi Beküldött Tartalomért kizárólag a Beküldött Tartalmat közzétevő személy felelős. Ön tudomásul veszi és vállalja, hogy felméri és viseli a bármely Beküldött Tartalom felhasználásával kapcsolatos kockázatot, ideértve azt is, ha ilyen Beküldött Tartalom pontosságára, teljességére vagy hasznosságára hagyatkozik.

A Beküldött Tartalmaknak a Webhely számára megfelelőnek kell lenniük. A Beküldött Tartalmakat elutasítását lehetővé téve az okok körének korlátozása nélkül mi elutasíthatunk, szerkeszthetünk vagy eltávolíthatunk minden olyan Beküldött Tartalmat, amely nem felel meg a jelen Megállapodásnak vagy az általunk adott – vagy jövőben adható – bármely olyan további utasításnak, amelyet Önnek el kell olvasnia, mielőtt bármilyen Beküldött Tartalmat közzétenne a Webhelyen.

9. A Beküldött Tartalmak felhasználására vonatkozó jogunk

A jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem ruház át az Ön Beküldött Tartalmaiban fennálló semmilyen tulajdonjogot. Minden egyes Beküldött Tartalom vonatkozásában Ön az egész világra kiterjedő, ingyenes, teljesen kifizetett, nem kizárólagos, időbeli korlátozás nélküli, visszavonhatatlan, átruházható és teljesen (többszintű) allicencbe adható licencet biztosít számunkra és társvállalataink számára, Önnek vagy harmadik félnek járó további ellenérték nélkül, az ilyen Beküldött Tartalom felhasználása, reprodukálása, terjesztése, előadása és (nyilvánosan vagy más módon történő) megjelenítése, származtatott munkák készítése, adaptálása, módosítása, tárolása és más módon való felhasználása, elemzése és hasznosítása céljából, bármely jelenleg ismert és ezután kifejlesztett formátumban és adathordozón, továbbá bármilyen célra (ideértve a promóciós célokat, mint például ajánlásokat és reklámokat).

Bármely Beküldött Tartalomban foglalt, illetve abból származtatható bármely ötlet, elgondolás, know-how vagy technika szabadon felhasználható általunk bármilyen célra, beleértve a termékek fejlesztését, gyártását és piaci forgalomba hozatalát is. Ezért, kérjük, ne küldjön be és ne küldjön el számunkra olyan ötleteket, javaslatokat vagy anyagokat, amelyeket bizalmasan kíván kezelni, vagy amelyekért díjazásra számít. Önt semmilyen igény nem illeti meg velünk szemben a Beküldött Tartalmak bármilyen felhasználása vagy fel nem használása tekintetében. Amikor Ön Beküldött Tartalmakat küld be, tudomásul veszi és elfogadja, hogy nekünk jogunk van, de nincs kötelezettségünk az Ön neve, fényképe, kinézete, hangja, teljesítménye, életrajzi információi és/vagy nyilatkozatai felhasználására, megjelenítésére és közzétételére az egész világon időkorlát nélkül a Webhelyen és bármely társult vagy jogutód webhelyen vagy közösségi média csatornán, amelyet mi vagy társvállalataink tulajdonolunk vagy működtetünk. Ha mi élünk ezen jogok bármelyikével, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy Ön nem részesül semmiféle ellentételezésben, nem kap semmiféle fizetséget, értesítést, illetve elismerést, és jóváhagyási joggal sem rendelkezik azon tekintetben, hogy mi milyen módon élünk ezekkel.

Továbbá, ha Ön bármilyen ötletet, javaslatot vagy tanácsot ad nekünk („Visszajelzés”), az ilyen Visszajelzést Beküldött Tartalomnak fogjuk tekinteni. Ön elfogadja, hogy a Visszajelzés nem bizalmas, és hogy Ön azt ingyenesen, kérés és korlátozás nélkül bocsátotta rendelkezésre, továbbá hogy nekünk nem keletkezik semmiféle kötelezettségünk az ilyen Visszajelzés vonatkozásában.

Ön megerősíti, hogy (a) Ön rendelkezik a jelen szakaszban biztosított licencek megadásához szükséges minden joggal, és jogosult közzétenni vagy beküldeni a Beküldött Tartalmat, (b) Beküldött Tartalmai hiánytalanok és pontosak, és kizárólag Ön felelős az Ön által közzététel céljából beküldött összes Beküldött Tartalomért, és (c) az Ön Beküldött Tartalmai és azok Ön által a részünkre történő rendelkezésre bocsátása nem minősül csalárdnak, és egyébként sem sért semmiféle alkalmazandó jogszabályt vagy harmadik felek jogait. Ön továbbá visszavonhatatlanul lemond az Ön által Beküldött Tartalmakkal kapcsolatban minden személyhez fűződő jogáról vagy egyéb jogáról a szerzőség feltüntetése vagy a mű érintetlensége tekintetében, amelyek Önt bármely alkalmazandó jogszabály alapján megillethetik (valamint hozzájárul ahhoz, hogy olyan mi olyan intézkedéseket vagy mulasztásokat alkalmazzunk az Ön Beküldött Tartalmai és a kapcsolódó anyagai vonatkozásában, amelyek esetleg összeegyeztethetetlenek lehetnek ezen jogokkal).

A Webhelyen a Beküldött Tartalmakra vonatkozóan maximális tárhelyméretet határozhatunk meg. Nem vagyunk felelősek semmiféle olyan veszteségért vagy kárért, amelyet Ön bármely üzenet, kommunikáció vagy egyéb Beküldött Tartalom törléséből vagy tárolásának elmaradásából adódóan szenvedhet el a maximális tárhelyméret fenntartásával kapcsolatban.Figyelemmel kísérhetjük, értékelhetjük, megváltoztathatjuk vagy eltávolíthatjuk (ám ezekre nem vagyunk kötelesek) a Beküldött Tartalmakat mielőtt vagy miután megjelennek a Webhelyen, illetve elemezhetjük a Webhely Ön által történő elérését vagy használatát. Közölhetjük a Webhely Ön által történő elérésével és használatával kapcsolatos információkat, a Beküldött Tartalmak továbbításával kapcsolatos körülményeket és a Beküldött Tartalmakat elérhetővé tevő felhasználók személyes adatait, minden esetben az alkalmazandó jogszabályokkal, valamint bármely bíróság, bűnüldöző szerv vagy más kormányzati hatóság kérésével összhangban, illetve egyébként az Adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően.

10. Elfogadható használat és magatartási szabályok

Az alábbiak nem megengedettek az Ön számára:

 • A Webhelyen keresztül vagy azzal kapcsolatban bármely olyan anyag közzététele, továbbítása vagy egyébként elérhetővé tétele, amely potenciálisan vagy ténylegesen (a) fenyegető, zaklató, megalázó, gyűlölködő, megfélemlítő, vagy mások jogait és méltóságát egyéb módon nem tiszteletben tartó; (b) rágalmazó, becsületsértő vagy csalárd; (c) jogellenes, obszcén, illetlen, pornográf vagy egyéb módon kifogásolható; vagy (d) szerzői jog, védjegy, kereskedelmi titok, a nyilvánosság vagy a magánélet védelme, vagy bármely más tulajdonjog által védett, az érintett tulajdonos kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
 • A Webhely útján vagy azzal kapcsolatban bármely vírus, féreg, trójai, húsvéti tojás, időzített bomba, kémprogram vagy más olyan számítógépes kód, fájl vagy program közzététele, továbbítása vagy egyéb módon történő elérhetővé tétele, amely potenciálisan ártalmas, invazív vagy működést károsító vagy eltérítő szándékú, vagy amely bármely hardver, szoftver vagy berendezés megfigyelésére szolgál (egyenként: „Vírus”).
 • A Webhely bármilyen kereskedelmi célra történő használata, beleértve az Ön saját kereskedelmi céljaira vagy bármely olyan kereskedelmi célra történő felhasználást, amelyekből Ön bármilyen módon hasznot húz.
 • A Webhely bármilyen csalárd vagy egyébként jogellenes célra történő használata.
 • A Webhely felhasználóiról bármilyen módon történő információgyűjtés, beleértve a visszafejtést is.
 • A Webhely vagy a Webhely elérhetővé tételéhez használt szerverek vagy hálózatok működésének zavarása, beleértve a Webhely bármely részének feltörését vagy arculatának megváltoztatását, illetve az ilyen szerverekkel vagy hálózatokkal kapcsolatos bármely követelmény vagy szabályzat megsértését.
 • A Webhely bármely más személy általi használatának korlátozása vagy akadályozása.
 • A Webhely bármely részének (vagy bármilyen felhasználásának) a mi kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül történő reprodukálása, módosítása, adaptálása, lefordítása, származékos művek létrehozása, értékesítése, bérbe adása, lízingelése, kölcsönzése, időben megosztott használata, terjesztése vagy más módon történő hasznosítása, a jelen Megállapodásban kifejezetten engedélyezettek kivételével.
 • A Webhely bármely részének visszafejtése, dekompilálása vagy szétbontása, kivéve, ha ezt a korlátozást a vonatkozó jogszabályok kifejezetten tiltják.
 • Bármilyen szerzői jogra, védjegyre vagy egyéb tulajdonjogra vonatkozó nyilatkozatnak a Webhelyről történő eltávolítása.
 • A Webhely bármely részének beépítése bármely termékbe vagy szolgáltatásba, a mi kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül.
 • A Webhely tartalmának szisztematikus letöltése és tárolása.
 • Robotok, pókok, webhelykereső/-letöltő alkalmazások vagy egyéb kézi vagy automatikus eszközök használata, letöltés, indexelés, „kaparás”, „adatbányászás” vagy a Webhely tartalmának egyéb módon történő gyűjtése céljából, vagy a Webhely navigációs struktúrájának vagy bemutatásának reprodukálása vagy kijátszása céljából, a mi kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül.
 • A jelen Webhely bármely olyan módon történő használata, amely megbéníthatja, túlterhelheti, károsíthatja vagy ronthatja a jelen Webhelyet, vagy megzavarhatja a jelen Webhely bármely más használatát, beleértve a felhasználók azon képességét, hogy valós idejű tevékenységeket végezzenek ezen a Webhelyen keresztül.

Ön felelős a Webhely használatához az Ön számára szükséges hardverek, távközlési és egyéb szolgáltatások beszerzéséért, karbantartásáért és kifizetéséért.

11. Adatvédelem és a Webhelyen keresztül beküldött információk

A Webhely Ön általi használata során beküldött információkra a Webhelyen található Adatvédelmi szabályzatunk és Sütik kezelésére vonatkozó irányelvünk az irányadó. Adatvédelmi szabályzatunk tárgyalja az Ön által számunkra megadott adatok általunk történő gyűjtését és felhasználását, beleértve az Ön ezen információkra vonatkozó jogait.

Az Ön által a Webhelyen keresztül közölt információk elektronikus kommunikációnak minősülhetnek. Amikor Ön a Webhelyen keresztül vagy más elektronikus média útján, például e-mailen keresztül kommunikál velünk, akkor Ön elektronikusan kommunikál velünk. Ön beleegyezik abba, hogy mi elektronikusan kommunikálhatunk, a helyi adatvédelmi és spamellenes jogszabályok függvényében, és hogy az ilyen kommunikációk, valamint az értesítések, közlések, megállapodások és egyéb kommunikációk, amelyeket mi elektronikus úton küldünk meg Önnek, egyenértékűek az írásban történő kommunikációval, és ugyanolyan erővel és hatállyal bírnak, mintha írásban történtek volna és azokat a kommunikációt küldő fél aláírta volna.

12. Termékek

A Webhely elérhetővé teheti termékek vagy szolgáltatások listáit, leírásait és képeit, illetve kapcsolódó kuponokat és leértékeléseket (együttesen: „Termékek”), valamint a Termékekre vonatkozó hivatkozásokat és linkeket. A Webhelyen elérhető tételeket igyekszünk a lehető legpontosabban leírni, a rendelkezésre álló legfrissebb termékcsomagolás ábrázolásával. Nem vállalunk garanciát vagy felelősséget az ilyen listák, leírások vagy képek teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, érvényességéért vagy időszerűségéért (ideértve az ezekben szereplő bármely funkciót, specifikációt és árat), illetve azért, hogy az ábrázolt termékcsomagolások megfelelnek az Ön által megkapott tényleges Terméknek. Az ilyen információk és bármely Termék elérhetősége bármikor értesítés nélkül megváltozhat.

13. Jövőre vonatkozó állítások

A Webhelyen megjelenő azon nyilatkozatok, amelyek reánk, társvállalatainkra, illetve a mi és az ő irányításukra vonatkoznak, és amelyek nem minősülnek történeti ténynek, „Jövőre vonatkozó állításoknak” minősülnek. A Jövőre vonatkozó állítások csak előrejelzések, és a tényleges jövőbeni események lényegesen eltérhetnek a Jövőre vonatkozó állításokban tárgyaltaktól. Működésünket, piacainkat, termékeinket, szolgáltatásainkat és árainkat különféle külső tényezők és kockázatok befolyásolják. Mi minden kötelezettséget vagy felelősséget kizárunk a Webhelyen megjelenő Jövőre vonatkozó állítások vagy bármely más állítás frissítésére, felülvizsgálatára vagy kiegészítésére vonatkozóan.

14. Kiegészítő feltételek

A Webhelyen belül megtalálható bizonyos funkciókra vagy tartalmakra, pl. ajánlatokra, nyereménysorsolásokra, versenyekre, vetélkedőkre és sorsolásos játékokra kiegészítő feltételek vonatkozhatnak. Azáltal, hogy a Webhely keretén belül bármilyen kiegészítő feltételek által szabályozott tevékenységben – mint például Hivatalos Szabályokkal rendelkező nyereménysorsolásban, versenyben, vetélkedőben vagy sorsolásos játékban – részt vesz, elfogadja, hogy Önre a jelen Megállapodáson túl az említett kiegészítő feltételek is vonatkoznak.

15. Harmadik felek követelései

Ha egy harmadik fél pert indít ellenünk a jelen Megállapodás Ön általi megszegése vagy harmadik fél bármely jogának Ön általi megsértése miatt, akkor az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben Ön lesz felelős minden kötelezettségért, kárért, ítéletért, határozatért, veszteségért, kiadásért, költségért és díjért (beleértve az ügyvédi díjakat), amelyek a Vállalatnál vagy a Johnson & Johnson vállalatcsoporton belül világszerte működő bármely társvállalatunknál felmerültek.

16. Információk vagy panaszok

Ha kérdése vagy panasza van a Webhellyel kapcsolatban, kérjük, használja a Webhely „Kapcsolatfelvétel” szakaszában található megfelelő linket.

17. Joghatósági kérdések

Előfordulhat, hogy a Webhely nem helyénvaló vagy nem elérhető bizonyos joghatóságokban, és csak az Egyesült Királyság lakosai számára készült. Más országokban előfordulhatnak olyan jogszabályok, szabályozói követelmények vagy orvosi gyakorlatok, amelyek eltérnek az Egyesült Királyságban érvényesülőktől. A Webhely bármilyen használata az Ön saját felelősségére történik, és ennek során be kell tartania az összes vonatkozó jogszabályt, szabályt és előírást. Mi saját belátásunk szerint bármikor korlátozhatjuk a Webhely elérhetőségét, részben vagy egészben, bármely személyre vagy földrajzi területre vonatkozóan, érvényes okokból (pl. a vonatkozó jogszabályoknak és szabályozói követelményeknek való megfelelés, a Webhely biztonságának védelme vagy észszerű technikai kiigazítások végrehajtása céljából).

18. Irányadó jog; Joghatóság

Hacsak az alkalmazandó jogszabályok másként nem rendelkeznek, a jelen Megállapodásra, a Megállapodással, a Webhellyel és a jelen Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely szerződésen kívüli kötelezettséggel kapcsolatos bármely vitára Anglia és Wales jogszabályai irányadók, és azokkal összhangban kell értelmezni, tekintet nélkül annak nemzetközi magánjogi alapelveire, és függetlenül az Ön tartózkodási helyétől. Az Ön és köztünk fennálló, a Webhelyből vagy a jelen Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos viták Anglia és Wales bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartoznak, és Ön lemond az ilyen bíróságokkal szembeni joghatósággal, helyszínnel vagy kényelmetlen fórummal kapcsolatos kifogásokról.

19. Egyéb fontos feltételek

A jelen Megállapodás nem hoz létre, és nem értelmezhető úgy, hogy létrehozna bármilyen partnerséget, közös vállalatot, munkáltatói-alkalmazotti, ügynökségi vagy franchise kapcsolatot köztünk és Ön között. Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezése jogellenesnek, semmisnek vagy bármilyen okból végrehajthatatlannak bizonyul, akkor ezt a rendelkezést vagy részrendelkezést a Szerződéstől elválaszthatónak kell tekinteni, és nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát. Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül Ön nem engedményezheti, nem ruházhatja át és nem adhatja allicencbe a jelen Megállapodás szerinti jogai vagy kötelezettségei bármilyen részét vagy egészét. Korlátozás nélkül engedményezhetjük, átruházhatjuk, vagy allicencbe adhatjuk a jelen Megállapodás szerinti jogaink vagy kötelezettségeink bármilyen részét vagy egészét. A jelen Megállapodás szerinti bármely szerződésszegés vagy mulasztás következményeinek érvényesítéséről való lemondás egyik fél részéről sem tekintendő bármely korábbi vagy későbbi szerződésszegés vagy mulasztás következményeinek érvényesítéséről való lemondásnak. A jelen dokumentumban található bármely címsor, felirat vagy szakaszcím csak a kényelmet szolgálja, és semmilyen módon nem határoz meg és nem magyaráz meg semmilyen szakaszt vagy rendelkezést. Az egyes számban meghatározott valamennyi kifejezés többes számú előfordulása adott esetben ugyanazzal a jelentéssel bír, hacsak nincs eltérően meghatározva. A „beleértve” kifejezésnek, vagy változatainak a jelen Megállapodásban történő bármely használata úgy értelmezendő, mintha azt a „korlátozás nélkül” kifejezés előzné meg. A jelen Megállapodás – beleértve az abban foglalt bármely feltételeket is – képezi az Ön és köztünk létrejött teljes megállapodást a jelen Megállapodás tárgyával kapcsolatban, és amennyiben csalás nem történt, a tárgyára vonatkozóan Ön és köztünk létrejött minden korábbi vagy egyidejű írásbeli vagy szóbeli megállapodást vagy megegyezést felülír. Az Ön számára küldött értesítések (beleértve a jelen Megállapodás változásairól szóló értesítéseket) a Webhelyen történő közzététel útján is megtehetők. A jelen Megállapodás és bármely elektronikus formában közölt értesítés nyomtatott változata korlátozás nélkül elfogadható a jelen Megállapodáson alapuló vagy azzal kapcsolatos bírósági vagy közigazgatási eljárásokban, ugyanolyan mértékben és feltételekkel, mint az eredetileg is nyomtatott formában létrehozott és fenntartott egyéb üzleti dokumentumok és nyilvántartások. Egyik fél sem tehető felelőssé bármely kötelezettségnek az ellenőrzésén kívül eső okból történő elmulasztásáért.

20. A Webhely módosítása vagy felfüggesztése

Észszerű erőfeszítéseket teszünk a Webhely elérhetőségének biztosítása érdekében, de időről időre előfordulhat, hogy a Webhely vagy annak részei elérhetőségét átmenetileg vagy tartósan kénytelenek vagyunk megszakítani, korlátozni, módosítani vagy megszüntetni, értesítés nélkül. Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet Ön az ilyen intézkedések eredményeképpen elszenvedhet.

21. Változtatások végzéséhez való jogunk

A jelen Megállapodást saját belátásunk szerint időről időre megváltoztathatjuk, a jelen Szerződési feltételeket a jelen Webhelyen frissítve, és a Szerződési feltételek új verziójának hatályba lépési dátumát meghatározva. Amennyiben Ön folytatja a Webhely használatát a Szerződési feltételek új verziójának közzétételét követően, azzal kinyilvánítja, hogy elfogadja ezen változtatásokat. Ennek megfelelően, ha felkeresi ezt a Webhelyet, ellenőrizze, hogy a Megállapodásból közzétételre került-e új verzió.

Fontos információk kontaktlencse-viselők számára: Az ACUVUE® kontaktlencsék látáskorrekcióra használhatók. Egy látszerész meghatározza majd, hogy a kontaktlencse megfelelő megoldás-e az Ön számára. Bár ez ritka, kontaktlencse-viselés során súlyos szemproblémák alakulhatnak ki. Ezen problémák elkerülése érdekében kövesse a lencseviselés és -csere ütemtervét, valamint a lencse megfelelő ápolására vonatkozó utasításokat. Ne viseljen kontaktlencsét, ha szemfertőzése, bármilyen szembetegsége vagy olyan szisztémás betegsége van, amely hatással lehet a szemre, vagy ha allergiás bármely összetevőre. Ha kellemetlen érzést tapasztal a szemében, túlzott könnyezés, látásváltozás, kivörösödés vagy más szemprobléma jelentkezik, vegye ki a lencsét, és azonnal forduljon látszerészéhez. Részletes információért – ideértve a figyelmeztetéseket és az óvintézkedéseket is – olvassa el a Használati útmutatót a Johnson & Johnson webhelyen www.e-ifu.com

2024PP06155

ACUVUE

Támogatjuk az AdvaMed Etikai Kódexét az egészségügyi szakemberekkel való kapcsolattartásra vonatkozóan.

Advamed Logo

© Johnson & Johnson Medical Limited 2024. Minden jog fenntartva. Ezt az oldalt a Johnson & Johnson Medical Limited tette közzé, amely kizárólagos felelősséget vállal annak tartalmáért.
A Transitions, a Transitions logó és a Transitions Light Intelligent Technology a Transitions Optical, Inc. védjegyei, amelyeket a Transitions Optical Limited és a Johnson & Johnson Vision Care, Inc. licence alapján használnak.
Utolsó frissítés: 19/02/2024.