ACUVUE® voorwaarden voor de dienstverlening

ACUVUE® Voorwaarden voor de dienstverlening

Last Updated: 4/15/2022

Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt u aangeboden onder deze “Gebruiksvoorwaarden” en eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop (gezamenlijk deze “Overeenkomst” genoemd) die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd door Johnson & Johnson Medical BV, een in Nederland geregistreerd bedrijf, met als geregistreerd adres Computerweg 14, 3821 AB Amersfoort, Nederland of een van de aan haar gelieerde bedrijven (“Bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze”).

Deze overeenkomst is tussen u en het bedrijf met betrekking tot uw gebruik van de website van de Johnson & Johnson-bedrijvengroep Nederland, te vinden op https://www.jnjmedtech.com/nl-BE (de “Site”).

Als u gebruikmaakt van deze Site, of van andere diensten of materiaal dat via de Site wordt aangeboden, wordt u geacht ermee te hebben ingestemd om juridisch gehouden te zijn aan de nakoming van de voorwaarden van de overeenkomst, die op dezelfde wijze afdwingbaar zijn als wanneer u de overeenkomst zou hebben ondertekend. Als u niet wilt instemmen met de voorwaarden van de overeenkomst, verzoeken wij u om niet op de Site te komen, deze niet te gebruiken en er geen materialen op te plaatsen of in te dienen.

Doelgroep van de Site

Deze Site is enkel bestemd voor en gericht op inwoners van het Nederland. Deze Site is niet bestemd voor personen jonger dan 18 jaar. U bevestigt dat u de wettelijke leeftijd heeft om deze Overeenkomst aan te gaan.

1. Eigendomsrechten van het Bedrijf.

U begrijpt dat de Site uitsluitend beschikbaar is ten behoeve van uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik daarvan. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Site en alle intellectuele eigendomsrechten op de Site toebehoren aan ons of onze licentiegevers. U hebt geen ander recht in of op de Site dan het recht op toegang in overeenstemming met deze Overeenkomst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen die u lijdt in verband met uw gebruikmaking van de Site voor welke zakelijke of welke andere doeleinden dan ook waarvoor geen toestemming wordt gegeven uit hoofde van deze Overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de Site naar onze keuze te ontzeggen of beëindigen. De Site wordt kosteloos aangeboden en in dat licht hebben wij geen verplichting om in verband daarmee onderhouds- of ondersteuningsdiensten te verlenen. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor verliezen of schade die u eventueel lijdt ten gevolge van een eventueel niet onderhouden of actualiseren van de Site.

U mag de Site, eventuele updates daarvan of welk onderdeel daarvan dan ook, met inbegrip van de erop opgenomen software, niet kopiëren, wijzigen of hergebruiken.

U erkent dat de merknamen, handels- en dienstmerken en eventuele bijbehorende logo's (gezamenlijk “Merken”) op de Site eigendom zijn van het bedrijf, aan ons gelieerde ondernemingen of derden. U mag geen merken die eigendom zijn van ons of aan ons gelieerde ondernemingen gebruiken of weergeven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag eventuele andere handels- of dienstmerken die op deze Site worden weergegeven niet gebruiken of vertonen zonder toestemming van de desbetreffende eigenaars.

U mag deze Site alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Overeenkomst. Er wordt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte licentie verleend voor het bekijken, afdrukken en distribueren van materiaal dat afkomstig is van de Site voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u de op het materiaal weergegeven auteursrechtkennisgeving of andere kennisgevingen niet verwijdert of onzichtbaar maakt. U mag van de Site afkomstig materiaal op geen enkele wijze kopiëren, opnieuw afdrukken, wijzigen, weergeven, uitvoeren, vertalen, distribueren, bewerken, uitzenden, via telecommunicatie aan het publiek overbrengen, in circulatie brengen of verkopen, voor welk commercieel doel dan ook, noch het ter beschikking stellen aan een commerciële bron, waaronder andere websites, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

2. Informatiedisclaimer.

De informatie, met inbegrip van advies en aanbevelingen, die als onderdeel van de site wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor opleidings- en informatiedoeleinden. De informatie is niet bedoeld als medisch of zorgadvies, noch voor gebruik ten behoeve van medische diagnose of behandeling, voor welk individueel probleem dan ook. Ook is de informatie niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies en diensten van een bevoegde zorgprofessional die bekend is met uw unieke omstandigheden. Win, voordat u begint met een nieuwe behandeling voor welke medische aandoening dan ook, altijd het advies in van uw arts of een andere bevoegde zorgaanbieder. Voor uw gebruik van de site gelden aanvullende disclaimers en voorbehouden die op verschillende plaatsen op de website kunnen voorkomen.

We nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor gevolgen die direct of indirect betrekking hebben op een al dan niet ondernomen handeling op basis van de informatie of ander geleverd materiaal dat deel uitmaakt van de site. Hoewel we ernaar streven om de informatie die wordt verstrekt door de site nauwkeurig, volledig en actueel te houden, geven we geen garanties en zullen we niet verantwoordelijk zijn voor schade of verlies in verband met de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van de informatie die deel uitmaakt van de site.

3. Garantiedisclaimer.

De website wordt aangeboden “zoals beschikbaar” en “zoals deze is”. Behoudens eventuele specifieke voorwaarden in dit document, in de maximale mate die uit hoofde het geldend recht toelaatbaar is, wijst het bedrijf uitdrukkelijk en zonder beperking alle garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk, wettig dan wel geïmpliceerd af, met inbegrip van eventuele garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet-inbreuk maken op eigendoms-/auteursrechten.

Het bedrijf biedt geen garantie dat de site zal voldoen aan uw behoeften, noch dat toegang tot de website ononderbroken, tijdig, beveiligd of foutvrij zal zijn, of dat eventuele gebreken zullen worden verholpen. Het bedrijf biedt geen garanties met betrekking tot de resultaten die door het gebruik van de website kunnen worden verkregen, noch met betrekking tot de juistheid, kwaliteit of betrouwbaarheid van informatie die via de site wordt verkregen.

U begrijpt en stemt ermee in dat elk materiaal en/of alle gegevens die worden gedownload van of anderszins worden verkregen door het gebruik van de site op uw eigen risico wordt/worden gebruikt en dat enkel uzelf verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal en/of gegevens.

Geen enkele vorm van advies of informatie, mondeling dan wel schriftelijk, die u van het bedrijf of via de site verkrijgt, geeft aanleiding tot een garantie die niet uitdrukkelijk wordt gegeven in dit document.

Alle disclaimers, van welke aard dan ook, in deze overeenkomst (met inbegrip van dit deel en elders in deze overeenkomst) zijn gemaakt ten voordele van zowel het bedrijf als aan haar gelieerde ondernemingen en hun respectieve aandeelhouders, bestuurders, directeuren, functionarissen, medewerkers, filialen, agenten, vertegenwoordigers, licentiegevers, leveranciers en dienstverleners, en hun respectieve opvolgers en rechtsverkrijgenden.

4. Beperking van aansprakelijkheid.

U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat het bedrijf, hieraan gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke directeurs, functionarissen, werknemers, agenten, gemachtigden of andere vertegenwoordigers onder geen beding aansprakelijk kunnen worden gesteld voor directe, indirecte, bijzondere, bijkomende, gevolg-, punitieve of als extra ernstig aangemerkte schade, waaronder en zonder beperking eventuele gebruiksderving, inkomsten-, besparings- of winstderving, verlies van gegevens of goodwill, kosten of aanschaf van vervangende diensten of welke andere indirecte, bijzondere, bijkomende of gevolgschade dan ook, ongeacht door welke oorzaak en op grond van welke aansprakelijkheidstheorie dan ook, voor contractbreuk, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid en risicoaansprakelijkheid) of anderszins voortvloeiend uit (1) het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van, de site; (2) de kosten voor het verkrijgen van vervangende diensten, artikelen of websites; (3) onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens (met inbegrip van persoonsgegevens); (4) de uitspraken of gedragingen van eventuele derden op de site; of (5) welke andere kwestie dan ook in verband met de site. Deze beperkingen zijn van toepassing ongeacht of het bedrijf al dan niet is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade en niettegenstaand een eventuele niet-nakoming van het wezenlijke doel van een eventueel beperkt rechtsverhaal. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in de maximale mate die door het geldend recht wordt toegelaten.

Niets in deze overeenkomst vormt een beperking, uitsluiting of wijziging van bindende wettelijke consumentenrechten of een intentie daartoe onder de toepasselijke wetgeving.

Het bedrijf sluit onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele manier uit of beperkt deze indien het onwettig is om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden, persoonlijk letsel, bedrog of een bedrieglijke weergave van zaken veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze medewerkers, vertegenwoordigers of onderaannemers.

5. Vrijwaring.

U stemt ermee in om het bedrijf, hieraan gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke directeurs, functionarissen, werknemers, agenten of andere vertegenwoordigers te vrijwaren van en ten opzichte van alle vorderingen, aansprakelijkheid, schadeclaims en kosten, met inbegrip van en zonder beperking alle juridische vergoedingen en kosten voortvloeiend uit of in verband met (a) schending door u van deze Overeenkomst; (b) uw gebruik van deze Site, waaronder en zonder beperking transmissie of plaatsing van informatie of materiaal door u op deze Site; en (c) elke vordering of aantijging dat welke Indiening van u dan ook inbreuk maakt op de intellectuele of andere eigendoms- of privacyrechten, van welke derde dan ook.

6. Linking en framing.

Links naar deze Site zijn enkel toegestaan op de startpagina. Deep-linking is niet toegestaan. Bovendien is hot-linking, in-line linking, framing van deze Site of enige andere methode om delen van deze Site op te nemen in uw website of de website van een derde eveneens verboden. Voor elke uitzondering is de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf vereist.

7. Materialen van derden; links.

De Site kan verwijzen naar of toegang verlenen tot informatie, producten, diensten en ander materiaal van derden, inclusief Indieningen en toegang bieden via websitelinks van derden (gezamenlijk “Materiaal van derden”). Deze links worden uitsluitend voor uw gemak ter beschikking gesteld. Wij hebben geen zeggenschap over, noch onderschrijven wij, enige Materialen van derden en wij zijn voor zulke materialen dan ook niet verantwoordelijk. We zijn niet verplicht om toezicht te houden op Materialen van derden en we kunnen de toegang tot Materialen van derden te allen tijde blokkeren of uitschakelen. Alle informatie, gegevens, meningen, aanbevelingen, producten of diensten die door dergelijke derden worden verstrekt via links naar andere websites of anderszins beschikbaar worden gesteld via hun websites, zijn uitsluitend die van dergelijke derden en niet die van het Bedrijf. Uw toegang tot of gebruik van Materialen van derden is op eigen risico en is onderworpen aan eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidsregels die van toepassing zijn op dergelijke materialen.

8. Indieningen.

U en andere gebruikers van de Site kan worden toegestaan om bepaalde informatie of materialen op of via de Site beschikbaar te maken (elk, een “Indiening”). Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor misbruik door derden van Indieningen of voor uw interacties met andere gebruikers. Uiteindelijk zijn de gebruikers van de Site verantwoordelijk voor hun eigen daden en Indieningen worden geheel op eigen risico gedaan.

U erkent dat de forums de meningen en standpunten van andere gebruikers bevatten. Voorts erkent u dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van welke Indiening dan ook op de Site. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle indieningen uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de persoon die de indiening heeft geplaatst. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u het gebruik van elke Indiening, met inbegrip van het afgaan op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van een dergelijke Indiening, zult evalueren en de risico's in verband daarmee op u zal nemen.

Indieningen moeten geschikt zijn voor de Site. Zonder de redenen te beperken waarom Indieningen door ons kunnen worden afgewezen, kunnen we elke Indiening die niet in overeenstemming is met deze Overeenkomst of eventuele aanvullende instructies die wij verstrekken -of in de toekomst kunnen geven- weigeren, bewerken of verwijderen en die moet u lezen voordat u eventuele Indieningen plaatst op de Site.

9. Ons recht om Indieningen te gebruiken.

Niets in deze Overeenkomst draagt eigendomsrechten op uw Indieningen over. Bij elke indiening verleent u ons en de aan ons gelieerde entiteiten een wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, overdraagbaar en volledig in sublicentie te geven recht en licentie (via meerdere niveaus), zonder aanvullende tegenprestatie voor u of een derde, om een dergelijke Indiening te gebruiken, reproduceren, distribueren, uitvoeren en weergeven (openbaar of anderszins), afgeleide werken ervan te maken, aan te passen, te wijzigen, op te slaan en anderszins te gebruiken, analyseren en exploiteren, in elk formaat of medium dat thans al bekend is of in de toekomst wordt ontwikkeld en voor welk doel dan ook (inclusief promotionele doeleinden, zoals getuigenissen en reclame).

Het staat ons vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken opgenomen in of afgeleid van een Indiening te gebruiken, voor welk doel dan ook, waaronder het ontwikkelen, vervaardigen en marketen van producten. Daarom verzoeken wij u om geen ideeën, suggesties of materialen in te dienen of naar ons te verzenden die u vertrouwelijk wilt houden of waar u een vergoeding voor verwacht. U kunt geen vorderingen tegen ons instellen met betrekking tot het al dan niet gebruiken van Indieningen. Wanneer u Indieningen indient, begrijpt u dat wij volgens ons Privacybeleid het recht hebben, maar niet de verplichting, om uw naam, foto, portret, stem, uitvoering, biografische informatie en/of verklaringen, voor onbepaalde tijd overal ter wereld te gebruiken op de Site en op alle websites of sociale-mediakanalen van aan ons gelieerde ondernemingen of cessionarissen die het eigendom zijn van of worden beheerd door ons of aan ons gelieerde ondernemingen. Als wij gebruikmaken van een of meer van deze rechten, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat u hiervoor geen andere tegenprestatie, betaling, vermelding of krediet ontvangt, noch enige zeggenschap hebt over hoe we deze gebruiken.

Bovendien beschouwen we, indien u ons enige ideeën, voorstellen of suggesties (“Feedback”) verstrekt, dergelijke Feedback als een Indiening. U gaat ermee akkoord dat Feedback niet vertrouwelijk is en dat het verstrekken ervan kosteloos, ongevraagd en zonder beperking geschiedt en ons ten aanzien van dergelijke Feedback met generlei verplichting belast.

U bevestigt dat (a) u alle rechten hebt die nodig zijn om de onder dit artikel vallende licenties te verlenen en gerechtigd bent om de Indiening te plaatsen of in te dienen, (b) uw Indieningen volledig en nauwkeurig zijn en dat enkel uzelf verantwoordelijk bent voor alle Indieningen die u plaatst of indient, en (c) uw Indieningen en de door u aan ons verstrekte informatie niet frauduleus zijn of anderszins in strijd zijn met enigerlei toepasselijke wetgeving of enig recht van een derde. Verder doet u onherroepelijk afstand van (en geeft u ons toestemming om handelingen of nalatigheden met betrekking tot uw Indieningen en bijbehorende materialen uit te voeren die mogelijk niet in overeenstemming zijn met) alle "morele rechten" of andere rechten met betrekking tot de toekenning van auteurschap of de integriteit van materialen met betrekking tot uw Indiening die u mogelijk hebt op grond van de toepasselijke wetgeving.

We kunnen een maximale opslaghoeveelheid voor Indieningen op de Site instellen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen of schade die u mogelijk lijdt als gevolg van eventuele verwijdering of het niet-opslaan van berichten, communicaties of andere Indieningen in verband met het handhaven van de maximale opslaghoeveelheid.

Wij kunnen (maar zijn niet verplicht) Indieningen controleren, evalueren, wijzigen of verwijderen voordat of nadat ze op de Site verschijnen of uw toegang tot of gebruik van de Site analyseren. We kunnen informatie bekendmaken over uw toegang tot of gebruik van de Site, de omstandigheden omtrent het indienen van Indieningen en persoonsgegevens over gebruikers die Indieningen beschikbaar stellen, in elk geval in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of een verzoek van een rechtbank, een instantie voor rechtshandhaving, een andere overheidsinstantie of anderszins in overeenstemming met ons Privacybeleid.

10. Aanvaardbaar gebruik en gedragsregels.

U mag het volgende niet:

 • Materialen plaatsen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen via of in verband met de Site die: (a) bedreigend, beledigend, vernederend, haatdragend, intimiderend zijn, of anderszins de rechten en waardigheid van anderen niet respecteren; (b) kwetsend, lasterlijk, of frauduleus zijn; (c) illegaal, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch of anderszins verwerpelijk zijn; of (d) beschermd zijn door een auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, publicatierecht of privacy of enig ander eigendomsrecht, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar.
 • Via of in verband met de Site plaatsen, indienen of anderszins beschikbaar maken van virussen, wormen, Trojaanse paarden, paaseieren (Easter eggs), tijdbommen, spyware of andere computercode, -bestanden of -programma’s die schadelijk, invasief of bedoeld zijn om de werking van hardware, software of apparatuur te beschadigen of te kapen of om het gebruik ervan te controleren (elk afzonderlijk een “Virus” genoemd).
 • De Site gebruiken voor commerciële doeleinden, waaronder die van uzelf of commerciële doeleinden waar u op enigerlei wijze voordeel bij hebt.
 • De Site gebruiken voor enig doeleinde dat frauduleus of anderszins onwettig is.
 • Op welke manier dan ook informatie verzamelen over gebruikers van de Site, ook via reverse engineering.
 • De werking verstoren van de Site, de servers of netwerken die worden gebruikt om de Site beschikbaar stellen, waaronder door hacken of beschadigen van een deel van de Site of het schenden van een voorwaarde of beleidslijn van dergelijke servers of netwerken.
 • Het gebruik van de Site door een andere persoon beperken of verhinderen
 • • Zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming enig deel van (of enig gebruik van) de Site reproduceren, wijzigen, aanpassen, vertalen, er afgeleide werken van creëren, verkopen, verhuren, verpachten, lenen, timesharen, verspreiden of anderszins benutten, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan volgens deze Overeenkomst.
 • Enig deel van de Site reverse-engineeren, decompileren of demonteren, behalve waar een dergelijke verbodsbepaling uitdrukkelijk verboden is onder de toepasselijke wetgeving.
 • Enig auteursrecht, handelsmerk of andere kennisgeving van eigendomsrecht uit de Site verwijderen.
 • Een deel van de Site in een product of dienst opnemen, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Op systematische wijze inhoud van de Site downloaden en opslaan.
 • Gebruikmaken van een robot, spider, zoek-/ophaaltoepassing of een ander handmatig of automatisch apparaat om de inhoud van de Site op te halen, te indexeren, te ‘scrapen’, te ‘dataminen’ of op een andere manier te verzamelen, of de navigatiestructuur of de presentatie van de Site te reproduceren of te omzeilen, zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Deze Site gebruiken op een manier die deze site kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen, aantasten of verstoren van een ander gebruik van deze Site, inclusief de mogelijkheid van een gebruiker om via deze Site deel te nemen aan realtime activiteiten

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van, het onderhoud aan en het betalen van alle hardware, telecommunicatiediensten en andere diensten die nodig zijn voor uw gebruik van de Site.

11. Privacy en informatie die is ingediend via de Site.

Op uw indiening van informatie via uw gebruik van de Site is ons Privacy- en Cookiebeleid van toepassing, dat zich op de Site bevindt. In ons Privacybeleid wordt de inzameling en het gebruik door ons van de door u aan ons verstrekte gegevens behandeld, met inbegrip van uw rechten met betrekking tot die informatie.

Informatie die u via de Site verstrekt, kan een elektronische communicatie vormen. Wanneer u met ons communiceert via de Site of een ander elektronisch medium, zoals e-mail, communiceert u op elektronische wijze met ons. U stemt ermee in dat onze communicatie elektronisch kan zijn, met inachtneming van lokale privacy- en antispamwetten, en dat dergelijke communicatie, evenals kennisgevingen, bekendmakingen, overeenkomsten en andere communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken, gelijkwaardig zijn aan schriftelijke communicatie en dezelfde geldigheid en effect hebben als wanneer ze schriftelijk waren verstrekt en ondertekend door de partij die de communicatie verzendt.

12. Producten.

De Site kan vermeldingen, beschrijvingen en afbeeldingen van goederen of diensten of daaraan gerelateerde coupons of kortingen beschikbaar stellen (gezamenlijk te noemen de “Producten”), evenals verwijzingen en links naar Producten. Op de Site trachten we de beschikbare artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en de meest actuele productverpakkingen weer te geven. Wij geven geen garanties of verklaringen met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geldigheid of tijdigheid van dergelijke vermeldingen, beschrijvingen of afbeeldingen (met inbegrip van eventuele kenmerken, specificaties en prijzen die daarin zijn opgenomen), noch dat de afgebeelde productverpakking overeenkomt met het feitelijke Product dat u ontvangt. Deze informatie en de beschikbaarheid van een Product kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

13. Toekomstgerichte verklaringen.

Verklaringen op de Site die betrekking hebben op ons, aan ons gelieerde ondernemingen en hun management en die geen historische feiten zijn, zijn “Toekomstgerichte verklaringen.” Toekomstgerichte verklaringen zijn slechts voorspellingen. De werkelijke toekomstige gebeurtenissen kunnen wezenlijk verschillen van die welke in een toekomstgerichte verklaring zijn besproken. Diverse externe factoren en risico's zijn van invloed op onze activiteiten, markten, producten, diensten en prijzen. Wij wijzen elke verplichting of verantwoordelijkheid van de hand om een Toekomstgerichte verklaring of andere verklaringen die op de Site verschijnen bij te werken, te herzien of aan te vullen.

14. Aanvullende voorwaarden.

Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde functies of inhoud op de Site, zoals aanbiedingen, prijstrekkingen, competities, wedstrijden en loterijen. Door uw deelname aan een onderdeel van de Site waarvoor aanvullende voorwaarden gelden, zoals een prijstrekking, competitie, wedstrijd of loterij met officiële regels, stemt u ermee in dat u behalve aan deze Overeenkomst ook gebonden bent aan die aanvullende voorwaarden.

15. Vorderingen van derden.

Als wij als gevolg van uw schending van deze Overeenkomst of uw schending van rechten van derden door een derde worden vervolgd, dan bent u, voor zover door toepasselijke wetgeving toegestaan, verantwoordelijk voor alle aansprakelijkheden, schade, vonnissen, beloningen, verliezen, kosten, onkosten en vergoedingen (inclusief advocatenhonoraria) die door het bedrijf of aan ons gelieerde ondernemingen in de Johnson & Johnson-bedrijvengroep wereldwijd worden opgelopen.

16. Informatie of klachten.

Als u een vraag of klacht heeft over de Site, gebruik dan de relevante link in het gedeelte ‘Neem contact met ons op’ van de Site.

17. Problemen met de jurisdictie.

Het is mogelijk dat de Site in sommige rechtsgebieden niet geschikt of beschikbaar is voor gebruik en uitsluitend is bedoeld voor inwoners van Nederland. Andere landen kunnen wetgeving, regelgevingseisen of medische praktijken kennen die afwijken van die van Nederland. Elk gebruik van de Site is op eigen risico en u dient hierbij te voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften. We kunnen de beschikbaarheid van de Site op elk moment, in het geheel of gedeeltelijk, beperken voor elke persoon of geografisch gebied dat we naar eigen goeddunken om geldige redenen kiezen (bv. om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving, om de veiligheid van de Site te beschermen of om redelijke technische aanpassingen te implementeren).

18. Toepasselijk recht; jurisdictie.

Tenzij anders voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving, wordt deze Overeenkomst en de beslechting van elk geschil met betrekking tot de Overeenkomst, de Site en alle niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de beginselen van wetsconflicten en ongeacht uw locatie. Alle geschillen tussen u en ons die voortvloeien uit of verband houden met de Site of deze Overeenkomst zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland, en u doet afstand van eventuele bezwaren op het gebied van jurisdictie, locatie of ongeschikte forums bij dergelijke rechtbanken.

19. Overige belangrijke voorwaarden.

Deze Overeenkomst creëert geen relatie in de zin van een partnerschap, joint venture, werkgever-werknemer-relatie, agentschap of franchisegever-franchisenemer-relatie tussen u en ons. Indien een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Overeenkomst en is deze van generlei invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet overdragen of in sublicentie geven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij mogen onze rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst zonder beperking overdragen of in sublicentie geven. Geen enkele verklaring van afstand van een inbreuk of verzuim onder deze Overeenkomst door een van de partijen wordt beschouwd als een verklaring van afstand van een eerder(e) of later(e) inbreuk of verzuim. Koppen, onderschriften of titels hierin opgenomen dienen uitsluitend het gebruiksgemak en definiëren of verklaren op geen enkele manier een onderdeel of bepaling. Waar van toepassing hebben alle in het enkelvoud gedefinieerde termen dezelfde betekenis wanneer ze in het meervoud worden gebruikt, tenzij anders vermeld. Elk gebruik van de term "met inbegrip van" of “inclusief” of variaties daarop in deze Overeenkomst moet worden geïnterpreteerd alsof de zinsnede "zonder beperking" erop volgt.

Deze Overeenkomst, met inbegrip van eventuele hierin opgenomen Algemene Voorwaarden, vormt de volledige overeenkomst tussen u en ons uit met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst en vervangt, bij afwezigheid van fraude, alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken tussen u en ons met betrekking tot dit onderwerp. Kennisgevingen aan u (inclusief kennisgevingen van wijzigingen in deze Overeenkomst) kunnen worden gedaan via plaatsing op de Site. Zonder beperking is een gedrukte versie van deze Overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of betrekking hebben op deze Overeenkomst, in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en -dossiers die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en bijgehouden. Geen van beide partijen is verantwoordelijk voor de niet-nakoming van een verplichting als gevolg van een oorzaak die buiten haar macht ligt.

20. Aanpassing of tijdelijke opschorting van de Site.

Wij betrachten redelijke inspanningen om deze Site beschikbaar te stellen, maar we zullen de Site of onderdelen daarvan op gezette tijden mogelijk zonder kennisgeving tijdelijk dan wel permanent moeten onderbreken, beperken, aanpassen of opschorten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen die u lijdt ten gevolge van dergelijke handelingen.

21. Ons recht op het aanbrengen van wijzigingen.

Wij kunnen op gezette tijden geheel naar eigen goeddunken wijzigingen aanbrengen in deze Overeenkomst, door deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen op deze Site en met vermelding van de ingangsdatum van de nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden. Voortzetting van uw gebruik van de Site na de publicatie van een nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden houdt in dat u akkoord gaat met alle dergelijke wijzigingen. Derhalve moet u telkens wanneer u op deze Site komt, controleren of er een nieuwe versie van de Overeenkomst is gepubliceerd.

Deze overeenkomst is voor het laatst bijgewerkt op 12 maart 2021.

Beginnen met het dragen van ACUVUE® contactlenzen

Probeer ACUVUE® contactlenzen

Geef ons wat basisgegevens door en ontvang een waardebon voor een gratis* proefpaar contactlenzen

Zoek een opticien

Gebruik onze zoektool om een opticien te vinden die ACUVUE® contactlenzen bij u kan aanmeten

Footnotes

*Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: 1 proefpaar per persoon. 18+. Er kunnen aanpaskosten in rekening worden gebracht. Toelating afhankelijk van goedkeuring door een opticien. Volledige Algemene Voorwaarden

Belangrijke informatie voor dragers van contactlenzen: ACUVUE® contactlenzen kunnen worden gebruikt voor zichtcorrectie. Een contactlensspecialist zal bepalen of contactlenzen geschikt zijn voor u. In zeldzame gevallen kunnen er bij het dragen van contactlenzen ernstige oogproblemen ontstaan. Om deze problemen te helpen voorkomen, dient u zich te houden aan het draag- en vervangschema en de instructies over de juiste lensverzorging. Draag geen contactlenzen als u een ooginfectie, een oogziekte of systemische ziekte heeft die het oog kan aantasten, of als u allergisch bent voor een van de ingrediënten. Als u oogklachten, overmatig tranen, zicht veranderingen, roodheid of andere oogproblemen ervaart, verwijder dan de lenzen en neem onmiddellijk contact op met uw oogzorgspecialist. Lees voor uitgebreide informatie, inclusief waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, zorgvuldig het Instructieboekje voor lensdragers dat beschikbaar is op de ACUVUE® website. www.e-ifu.com

2024PP06860

ACUVUE

Wij ondersteunen de AdvaMed Ethische Code voor interactie met zorgverleners.

Advamed Logo

© Johnson & Johnson Medical Limited 2024. Alle rechten voorbehouden. Deze site wordt uitgegeven door Johnson & Johnson Medical Limited, die als enige verantwoordelijk is voor de inhoud ervan.
Transitions, het Transitions-logo en Transitions Light Intelligent Technology zijn handelsmerken van Transitions Optical, Inc. en worden onder licentie gebruikt door Transitions Optical Limited en Johnson & Johnson Vision Care, Inc.
Laatst bijgewerkt op 19/02/2024.