ACUVUE® Vilkår og betingelser

ACUVUE® Vilkår og betingelser

Opdateret: 8. marts 2024

Dette websted stilles til rådighed for dig i henhold til disse "Vilkår og betingelser" og alle ændringer eller tilføjelser til dem (samlet kaldet "aftalen"), som fra tid til anden måtte blive offentliggjort af Johnson & Johnson AB, et selskab registreret i Sverige hjemmehørende på Kolonnvägen 45, 170 67 Solna, Sverige, med registreringsnummer [556063-2514] eller et af dets datterselskaber ("selskabet", "vi", "os" eller "vores"). 

Denne aftale er indgået mellem dig og selskabet vedrørende din brug af webstedet acuvue.dk ("webstedet"), ejet af Johnson & Johnson AB, . 

Din brug af dette websted, andre tjenester eller andet indhold, der stilles til rådighed via webstedet, skal anses for at udgøre dit samtykke til at være juridisk bundet af vilkårene og betingelserne i aftalen, som skal håndhæves på samme måde, som hvis du havde underskrevet aftalen. Hvis du ikke er villig til at acceptere vilkårene og betingelserne i aftalen, bedes du undlade at tilgå eller bruge webstedet eller uploade eller lægge materiale ud på siden. 

1. Selskabets ejendomsret

Du forstår, at webstedet udelukkende er til din personlige, ikke-kommercielle brug. Du anerkender og accepterer, at alle immaterielle rettigheder på webstedet tilhører os eller vores licensgivere. Du har ingen rettigheder i eller til webstedet ud over retten til at tilgå det i overensstemmelse med denne aftale.  

Vi er ikke ansvarlige for skader eller tab, som du måtte lide i forbindelse med din brug af webstedet til forretningsmæssige eller andre formål, som ikke er godkendt i henhold til disse vilkår og betingelser.  

Vi forbeholder os retten til at nægte eller ophæve adgang til webstedet efter eget skøn.  

Webstedet stilles gratis til rådighed, og vi har derfor ingen forpligtelse til at yde nogen form for vedligeholdelse eller support i forbindelse med den, og vi er ikke ansvarlige for noget tab eller nogen skade, du måtte lide, som følge af manglende vedligeholdelse eller opdatering af webstedet. 

Du må ikke kopiere, ændre eller genbruge webstedet, eventuelle opdateringer til den eller nogen del af den, herunder den software, der indgår i den. 

Du anerkender, at varemærkebetegnelser, varemærker og servicemærker og eventuelle tilknyttede logoer (samlet kaldet "mærker") på webstedet tilhører selskabet, dets datterselskaber eller tredjeparter. Du må ikke bruge eller vise nogen mærker, der ejes af os eller vores datterselskaber, uden vores forudgående skriftlige samtykke. Du må ikke bruge eller vise nogen andre varemærker, der vises på dette websted, uden tilladelse fra deres ejere. 

Du må kun bruge dette websted til lovlige formål og i overensstemmelse med denne aftale. Du får en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, genkaldelig, begrænset ret til at vise, udskrive og distribuere indhold hentet fra dette websted til dine personlige, ikke-kommercielle formål, forudsat at du ikke fjerner eller skjuler meddelelsen om ophavsret eller andre meddelelser, der vises i indholdet. Du må ikke kopiere, genoptrykke, ændre, vise, udføre, oversætte, distribuere, tilpasse, udsende, kommunikere til offentligheden via telekommunikation, sprede eller sælge indholdet fra webstedet på nogen måde, til nogen kommerciel brug eller udlevere det til nogen kommerciel kilde, herunder andre websteder, uden forudgående skriftligt samtykke fra webstedets ejer. 

2. Ansvarsfraskrivelse i forbindelse med webstedets informationer

WEBSTEDET INDEHOLDER INFORMATION OM KONTAKTLINSER OG BRUGEN HERAF. DE OPLYSNINGER, HERUNDER EVENTUELLE RÅD OG ANBEFALINGER OM BRUGEN AF KONTAKTLINSER, DER STILLES TIL RÅDIGHED SOM EN DEL AF WEBSTEDET, ER KUN BEREGNET TIL UDDANNELSES- OG INFORMATIONSFORMÅL. DE ER IKKE BEREGNET TIL AT GIVE MEDICINSK ELLER SUNDHEDSMÆSSIG RÅDGIVNING ELLER TIL AT DANNE GRUNDLAG FOR MEDICINSK DIAGNOSE ELLER BEHANDLING AF INDIVIDUELLE PROBLEMER. OPLYSNINGERNE ER HELLER IKKE BEREGNET TIL AT ERSTATTE PROFESSIONEL RÅDGIVNING OG TJENESTER FRA KVALIFICERET SUNDHEDSPERSONALE, DER ER BEKENDT MED DIN UNIKKE SITUATION. SPØRG ALTID DIN LÆGE ELLER ANDET KVALIFICERET SUNDHEDSPERSONALE TIL RÅDS OM DIN UNIKKE SITUATION OG BRUG AF KONTAKTLINSER, FØR DU PÅBEGYNDER EN BEHANDLING. DIN BRUG AF WEBSTEDET ER UNDERLAGT SÅDANNE YDERLIGERE ANSVARSFRASKRIVELSER OG INDSIGELSER, SOM MÅTTE FREMGÅ AF WEBSTEDET. 

VI PÅTAGER OS IKKE NOGET ANSVAR FOR FØLGER, DER ER DIREKTE ELLER INDIREKTE RELATERET TIL DIN HANDLING ELLER MANGLENDE HANDLING BASERET PÅ OPLYSNINGER ELLER ANDET MATERIALE, DER STILLES TIL RÅDIGHED SOM EN DEL AF WEBSTEDET. SELVOM VI BESTRÆBER OS PÅ AT HOLDE DE OPLYSNINGER, DER STILLES TIL RÅDIGHED VIA TJENESTERNE, KORREKTE, FULDSTÆNDIGE OG OPDATEREDE, GIVER VI INGEN GARANTIER OG ER IKKE ANSVARLIGE FOR SKADER ELLER TAB I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN ELLER AKTUALITETEN AF DE OPLYSNINGER, DER STILLES TIL RÅDIGHED SOM EN DEL AF WEBSTEDET. 

3. Ansvarsfraskrivelse

WEBSTEDET STILLES TIL RÅDIGHED "SOM DEN ER" OG "ALT EFTER TILGÆNGELIGHED". UD OVER DET, SOM SPECIFIKT ER BESKREVET HERI OG I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER SELSKABET SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE, LOVBESTEMTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ALLE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. 

SELSKABET GIVER INGEN SOM HELST GARANTI FOR, AT WEBSTEDET VIL OPFYLDE DINE KRAV, ELLER AT ADGANGEN TIL WEBSTEDET VIL VÆRE KONTINUERLIG, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEJLFRI, ELLER AT EVENTUELLE FEJL VIL BLIVE RETTET. SELSKABET GIVER INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS VED BRUG AF WEBSTEDET ELLER NØJAGTIGHEDEN, KVALITETEN ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF DE OPLYSNINGER, DER ER OPNÅET VIA WEBSTEDET. 

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT ALT MATERIALE OG/ELLER ALLE DATA, DER DOWNLOADES ELLER PÅ ANDEN MÅDE OPNÅS GENNEM BRUG AF WEBSTEDET, BRUGES PÅ EGEN RISIKO, OG DU ER ALENE ANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA SOM FØLGE AF DOWNLOAD AF SÅDANT MATERIALE OG/ELLER DATA. 

INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, HVAD ENTEN DEN ER MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU HAR FÅET FRA SELSKABET ELLER VIA WEBSTEDET, UDGØR NOGEN FORM FOR GARANTI, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER ANGIVET HERI. 

4. Ansvarsbegrænsning

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT SELSKABET, DETS DATTERSELSKABER OG DERES RESPEKTIVE BESTYRELSESMEDLEMMER, LEDELSER, MEDARBEJDERE, BEFULDMÆGTIGEDE, MANDATARER ELLER ANDRE REPRÆSENTANTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, FØLGESKADER, STRAFSKADER ELLER FORSÆTLIGE SKADER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF BRUG ELLER INDKOMST, OPSPARING ELLER OVERSKUD, TAB AF DATA ELLER GOODWILL, OMKOSTNINGER TIL ANSKAFFELSE AF ERSTATNINGSTJENESTER ELLER ANDRE INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER, UANSET ÅRSAG ELLER TEORI OM ANSVAR, UANSET OM DET ER FOR KONTRAKTBRUD, ANSVARSPÅDRAGENDE FORHOLD (HERUNDER UAGTSOMHED OG OBJEKTIVT ANSVAR) ELLER PÅ ANDEN MÅDE SOM FØLGE AF (1) BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE WEBSTEDET, (2) OMKOSTNINGER TIL ANSKAFFELSE AF ERSTATNINGSTJENESTER, VARER ELLER WEBSTEDER, (3) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE OVERFØRSLER ELLER DATA (HERUNDER PERSONOPLYSNINGER), (4) TREDJEPARTS UDTALELSER ELLER ADFÆRD PÅ WEBSTEDET ELLER (5) ETHVERT ANDET SPØRGSMÅL, DER VEDRØRER WEBSTEDET. DISSE BEGRÆNSNINGER GÆLDER, UANSET OM SELSKABET ER BLEVET INFORMERET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER EJ, OG UANSET MANGLENDE OPFYLDELSE AF DET VÆSENTLIGE FORMÅL FOR ETHVERT BEGRÆNSET RETSMIDDEL. DENNE ANSVARSFRITAGELSE GÆLDER I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. 

INTET I DENNE AFTALE BEGRÆNSER, UDELUKKER ELLER ÆNDRER ELLER ER BEREGNET TIL AT BEGRÆNSE, UDELUKKE ELLER ÆNDRE NOGEN UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE FORBRUGERRETTIGHEDER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. 

SELSKABET UDELUKKER ELLER BEGRÆNSER IKKE SIT ANSVAR OVER FOR DIG PÅ NOGEN MÅDE, HVIS DET ER ULOVLIGT AT GØRE DET. DETTE OMFATTER ANSVAR FOR DØD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAGET AF VORES UAGTSOMHED ELLER UAGTSOMHED HOS VORES MEDARBEJDERE, REPRÆSENTANTER ELLER UNDERLEVERANDØRER, ELLER FOR SVIG ELLER SVIGAGTIG VILDLEDNING. 

5. Ansvarsfritagelse

Du accepterer at holde selskabet og dets datterselskaber, deres bestyrelsesmedlemmer, ledelser, medarbejdere, befuldmægtigede eller andre repræsentanter skadesløse fra og mod alle krav, erstatningsansvar, skader og udgifter, herunder men ikke begrænset til alle advokatsalærer og omkostninger, der opstår fra eller er forbundet med a) din overtrædelse af aftalen, b) din brug af dette websted, herunder, men ikke begrænset til, overførsel eller placering af oplysninger eller materiale fra dig på dette websted og c) krav eller påstande om, at nogen af dine indlæg (se afsnit 8) krænker tredjeparts immaterielle ejendomsret eller andre ejendomsrettigheder eller privatlivets fred. 

6. Links og framing

Links til dette websted er kun tilladt til acuvue.dk. Deep linking er ikke tilladt. Derudover er hot-linking, inline-linking, framing af dette websted eller enhver anden metode til at indsætte dele af dette websted på dit websted eller en tredjeparts websted forbudt. Alle undtagelser herfra kræver forudgående skriftlig tilladelse fra selskabet.

7. Tredjepartsmateriale, links

Webstedet kan henvise til eller give adgang til tredjepartsoplysninger, -produkter, -tjenester og andet materiale, herunder indlæg, og herunder enhver adgang via links til tredjepartswebsteder (samlet kaldet "tredjepartsmateriale"). Disse links stilles kun til rådighed for dig for nemheds skyld. Vi har ingen kontrol over, støtter ikke og er ikke ansvarlige for noget tredjepartsmateriale. Vi har ingen forpligtelse til at overvåge tredjepartsmateriale, og vi kan til enhver tid blokere eller deaktivere adgangen til tredjepartsmateriale. Alle oplysninger, data, synspunkter, anbefalinger, produkter eller tjenester, der stilles til rådighed af sådanne tredjeparter via links til andre websteder eller på anden måde gøres tilgængelige via deres websteder, tilhører udelukkende sådanne tredjeparter og ikke selskabet. Din adgang til eller brug af tredjepartsmateriale sker på egen risiko og er underlagt eventuelle yderligere vilkår og betingelser og politikker, der gælder for sådant materiale. 

8. Indlæg

Du og andre brugere af webstedet kan få tilladelse til at stille visse oplysninger eller materialer til rådighed (hver især, et "indlæg") på eller via webstedet. Vi har ingen kontrol over og er ikke ansvarlige for de indlæg, du vælger at lave, for tredjeparters brug eller misbrug af indlæg eller for din interaktion med andre brugere. Brugere af webstedet er i sidste ende ansvarlige for deres egne handlinger, og indlæg laves helt på egen risiko. 

Du anerkender, at eventuelle fora indeholder meninger og synspunkter fra andre brugere. Du anerkender endvidere, at vi ikke er ansvarlige for nøjagtigheden af indlæg på webstedet. Du forstår og accepterer, at ansvaret for alle indlæg udelukkende ligger hos den person, der har indsendt dem. Du forstår og accepterer, at du vil skulle vurdere og bære alle risici forbundet med brugen af indlæg, herunder men ikke begrænset til enhver tillid til nøjagtigheden, fuldstændigheden eller anvendeligheden af sådanne opslag. 

Indlæg skal være egnede til webstedet. Uden at begrænse årsagerne til, at indlæg kan blive afvist af os, kan vi afvise, redigere eller fjerne alle indlæg, der ikke overholder denne aftale eller eventuelle yderligere anvisninger, vi giver – eller kan give i fremtiden – som du skal læse, før du laver indlæg til webstedet. 

9. Vores ret til at bruge indlæg

Intet i denne aftale udgør en overdragelse af ejendomsretten til dine indlæg. For hvert indlæg giver du os og vores datterselskaber en verdensomspændende, royaltyfri, fuldt betalt, ikke-eksklusiv, varig, uigenkaldelig, overdragelig og fuldt underlicenserbar (gennem flere niveauer) rettighed og licens til, uden yderligere hensyntagen til dig eller nogen tredjepart, at bruge, reproducere, distribuere, udføre og vise (offentligt eller på anden måde), skabe afledte værker af, tilpasse, ændre, gemme og på anden måde bruge, analysere og udnytte dette indlæg i ethvert format eller medie, der er kendt nu eller udvikles senere, og til ethvert formål (herunder reklameformål, såsom anmeldelser og annoncering). 

Vi kan frit bruge idéer, koncepter, knowhow og teknologier indeholdt i eller afledt af ethvert indlæg til valgfrit formål, herunder udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter. Vi beder dig derfor om ikke at udgive eller sende os nogen idéer, forslag eller materialer, som du ønsker at holde fortroligt, eller som du forventer at blive kompenseret for. Du vil ikke være berettiget til at fremsætte krav mod os vedrørende brug eller manglende brug af indlæg. Hvis vi bruger nogen af disse rettigheder, forstår og accepterer du, at du ikke vil modtage nogen anden form for kompensation, betaling, underretning eller kredit, og at du heller ikke vil have nogen indflydelse på, hvordan vi bruger dem. 

Hvis du giver os idéer eller forslag ("feedback"), vil vi desuden betragte en sådan feedback som et indlæg. Du accepterer, at din feedback ikke er fortrolig, og at din tilvejebringelse af den er gratis, uopfordret og uden begrænsning og ikke pålægger os nogen forpligtelse med hensyn til sådan feedback. 

Du anerkender, at (a) du har alle de nødvendige rettigheder til at give de licenser, der gives i dette afsnit, og har ret til at udgive eller indsende indlæggene; (b) dine indlæg er fuldstændige og korrekte, og at du er eneansvarlig for alle indlæg, du udgiver; og (c) dine indlæg og din tilvejebringelse af dem til os ikke er svigagtige eller på anden måde i strid med gældende lovgivning eller tredjeparts rettigheder.  

Vi kan indføre en maksimal mængde lagerplads for indlæg på webstedet. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader, som du måtte lide som følge af sletning eller manglende lagring af meddelelser, kommunikation eller andre indlæg, der er forbundet med at opretholde den maksimale mængde lagerplads. 

Vi kan (men har ingen forpligtelse til at) overvåge, vurdere, ændre eller fjerne indlæg, før eller efter de vises på webstedet, eller analysere din adgang til eller brug af webstedet. Vi kan videregive oplysninger om din adgang til og brug af webstedet, omstændighederne omkring overførslen af indlæg og personoplysninger om brugere, der offentliggør indlæg, i hvert enkelt tilfælde i overensstemmelse med gældende lovgivning eller en anmodning fra en domstol eller retshåndhævende eller anden myndighed eller på anden måde i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. 

10. Acceptabel brug og adfærdsregler

Du må ikke: 

• Offentliggøre eller på anden måde gøre materiale tilgængeligt via webstedet, der er eller kan være: a) truende, chikanerende, nedværdigende, hadefuldt eller på anden måde respektløst over for andres rettigheder og værdighed; b) ærekrænkende, fornærmende eller svigagtigt; c) ulovligt, uanstændigt, pornografisk eller på anden måde anstødeligt; eller d) beskyttet af ophavsret, varemærke, forretningshemmelighed, ret til offentlighed eller privatliv eller anden ejendomsret uden forudgående udtrykkeligt skriftligt samtykke fra de respektive ejere. 

• Offentliggøre, overføre, uploade eller på anden måde gøre materiale tilgængeligt via eller i forbindelse med webstedet, der indeholder enhver form for virus, worms, trojanske heste, easter eggs, tidsbomber, spyware eller lignende computerkode, fil eller program, der er eller kan være potentielt skadelig eller invasiv eller er beregnet til at beskadige eller overtage driften af eller overvåge brugen af hardware, software eller udstyr (hver især, en "virus"). 

• Bruge webstedet til noget kommercielt formål, herunder brug til dine egne kommercielle formål eller kommercielle formål, der vil gavne dig på nogen måde. 

• Bruge webstedet til et svigagtigt eller på anden måde ulovligt formål. 

• Indsamle oplysninger om webstedets brugere på nogen måde, herunder gennem dekompilering/reverse engineering. 

• Forstyrre driften af webstedet eller de servere eller netværk, der bruges til at stille webstedet til rådighed, herunder ved at hacke eller fjerne dele af webstedet eller overtræde kravene eller politikkerne for sådanne servere eller netværk. 

• Begrænse eller forhindre nogen anden person i at bruge webstedet. 

• Reproducere, modificere, tilpasse, oversætte, skabe afledte værker af, sælge, udleje, låne, time-share, distribuere eller på anden måde udnytte nogen del af (eller nogen brug af) webstedet, med undtagelse af det, som er udtrykkeligt tilladt i henhold til denne aftale, uden vores forudgående skriftlige samtykke. 

• Foretage dekompilering/reverse engineering, dekompilere eller fjerne nogen del af webstedet, medmindre en sådan begrænsning udtrykkeligt er forbudt i henhold til gældende lovgivning. 

• Fjerne nogen meddelelse om ophavsret, varemærker eller andre meddelelser om ejendomsrettigheder. 

• Inkorporere nogen del af webstedet i noget produkt eller nogen tjeneste uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke. 

• Systematisk hente og gemme indhold fra webstedet. 

• Bruge en robot, web crawler, site searching/retrieval application eller anden manuel eller automatisk enhed til at hente, indeksere, "dataskrabe", udtrække ("data mine") eller på anden måde indsamle indhold fra webstedet eller gengive eller omgå navigationsstrukturen eller præsentationen af webstedet uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke. 

• Bruge dette websted på en måde, der kan deaktivere, overbelaste, beskadige eller forringe dette websted, eller forstyrre enhver anden brug af dette websted, herunder enhver brugers mulighed for at deltage i realtidsaktiviteter via dette websted. 

Du er ansvarlig for at anskaffe, vedligeholde og betale for al hardware, telekommunikation og andre tjenester, der er nødvendige for, at du kan bruge webstedet. 

11. Databeskyttelse og oplysninger sendt via webstedet

Din indsendelse af oplysninger via din brug af webstedet er underlagt vores privatlivspolitik og cookiepolitik, som kan findes på webstedet. Vores privatlivspolitik omhandler vores indsamling og brug af oplysninger, som du giver os, herunder dine rettigheder i forhold til disse oplysninger. 

Oplysninger, som du kommunikerer via webstedet, kan udgøre en elektronisk kommunikation. Når du kommunikerer med os via webstedet eller andre former for elektroniske medier, såsom e-mail, kommunikerer du med os elektronisk. Du accepterer, at vi kommunikerer elektronisk i overensstemmelse med lokale databeskyttelseslove og antispam-love, og at sådan kommunikation samt meddelelser, offentliggørelser, aftaler og anden kommunikation, som vi giver dig elektronisk, skal have samme retsgyldighed og virkning, som hvis den var underskrevet af afsenderen. 

12. Produkter

Webstedet kan stille lister, beskrivelser og billeder af varer eller tjenester (samlet kaldet "produkter") til rådighed samt referencer og links til produkter. Sådanne oplysninger og tilgængeligheden af produkter kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Informationerne om produkterne på webstedet kan ikke erstatte vejledning fra kvalificeret sundhedspersonale og er udelukkende til generel information.  

13. Fremadrettede udsagn

Udsagn på webstedet, der vedrører os, vores datterselskaber eller vores og deres ledelse, og som ikke er historiske kendsgerninger, er "fremadrettede udsagn". Fremadrettede udsagn er kun forudsigelser, og faktiske fremtidige begivenheder kan afvige væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn. Forskellige eksterne faktorer og risici påvirker vores drift, markeder, produkter, tjenester og priser. Vi fralægger os enhver forpligtelse og ethvert ansvar for at opdatere, revidere eller supplere alle fremadrettede udsagn eller andre udsagn på webstedet. 

14. Yderligere vilkår

Yderligere vilkår kan gælde for visse funktioner eller indhold på webstedet, såsom tilbud, konkurrencer, lodtrækninger og lotterier. Ved at deltage i en aktivitet på webstedet, der er underlagt yderligere vilkår og betingelser, såsom konkurrencer, lodtrækninger og lotterier med officielle regler, accepterer du at være bundet af disse brugervilkår, som er omfattet af denne aftale. 

15. Tredjepartskrav

Hvis vi sagsøges af en tredjepart som følge af dit brud på denne aftale eller din krænkelse af en tredjeparts rettigheder, vil du, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, være ansvarlig for alle forpligtelser, skader, domme, tilkendelser, tab, omkostninger og udgifter (herunder sagsomkostninger/advokatsalærer), som selskabet eller et af vores datterselskaber inden for Johnson & Johnsons globale koncern har pådraget sig. 

16. Information eller klager

Hvis du har et spørgsmål til eller en klage over webstedet, bedes du kontakte os på telefon 80 60 12 00 eller via e-mail til [email protected]. Du kan også finde vores kontaktoplysninger i afsnittet "Kontakt os" på webstedet. 

17. Jurisdiktionsspørgsmål

Webstedet er muligvis ikke egnet til eller tilgængeligt for brug i visse jurisdiktioner og er kun beregnet til indbyggere i Danmark. Andre lande kan have love, myndighedskrav eller medicinsk praksis, der adskiller sig fra dem i Danmark. Al brug af webstedet sker på egen risiko, og du skal overholde alle gældende love, regler og bestemmelser, når du bruger det. Vi kan til enhver tid begrænse webstedets tilgængelighed, helt eller delvist, for den person eller det geografiske område, som vi vælger efter eget skøn, af gyldige grunde (f.eks. for at overholde relevant lovgivning og myndighedskrav for at beskytte sikkerheden på webstedet eller for at implementere rimelige tekniske justeringer). 

18. Gældende lovgivning, jurisdiktion

Med mindre andet er foreskrevet i gældende lovgivning, skal denne aftale og løsningen af enhver tvist i forbindelse med aftalen, webstedet og alle forpligtelser uden for kontraktforhold, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning, uden hensyntagen til dens principper om lovvalg, og uanset hvor du befinder dig. Enhver tvist mellem dig og os, der opstår som følge af eller i forbindelse med webstedet eller denne aftale, er underlagt de danske domstoles enekompetence, medmindre andet er pålagt ved lov. 

19. Andre vigtige vilkår

Aftalen skal ikke fortolkes således, at den skaber et partnerskab, joint venture, arbejdsgiver-medarbejder-forhold, agentur eller franchisegiver-franchisetager-forhold mellem dig og os. Hvis en bestemmelse i denne aftale af en eller anden grund viser sig at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses den pågældende bestemmelse eller del af en bestemmelse for at være udskilt fra denne aftale, uden at det påvirker gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.  

Du må ikke overdrage, overføre eller give underlicens til nogen af eller alle dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale uden vores forudgående skriftlige samtykke.  

Vi har ret til at overdrage, overføre eller give underlicens til nogen af eller alle dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale uden begrænsning.  

Intet afkald fra nogen af parterne med hensyn til brud på eller misligholdelse i forbindelse med denne aftale skal anses for at være et afkald på noget forudgående eller efterfølgende brud eller misligholdelse.  

Alle overskrifter, underoverskrifter eller afsnitsoverskrifter heri er kun for nemheds skyld og definerer eller forklarer ikke noget afsnit eller nogen bestemmelse på nogen måde. Alle betegnelser, der er defineret i ental, skal have samme betydning, når de bruges i flertal, hvor det er relevant, og medmindre andet er angivet. Enhver brug af udtrykket "herunder" eller variationer heraf i denne aftale skal fortolkes som værende efterfulgt af udtrykket "men ikke begrænset til".  

Denne aftale, herunder eventuelle vilkår og betingelser indeholdt heri, udgør hele aftalen mellem dig og os vedrørende emnet for denne aftale og erstatter, hvis der ikke foreligger svig, alle tidligere eller samtidige skriftlige eller mundtlige aftaler eller kontrakter mellem dig og os vedrørende et sådant emne.  

Meddelelser til dig (herunder meddelelser om ændringer i denne aftale) kan ske via opslag på webstedet.  

Uden begrænsning skal en trykt version af denne aftale og af enhver meddelelse givet i elektronisk form være tilladt i retslige eller administrative procedurer baseret på eller relateret til denne aftale i samme omfang og på samme betingelser som andre forretningsdokumenter og dokumenter, der oprindeligt er genereret og opbevaret i trykt form. Ingen part er ansvarlig for manglende opfyldelse af en forpligtelse, der skyldes omstændigheder uden for deres kontrol. 

20. Ændring eller lukning af webstedet

PVi vil gøre en rimelig indsats for at gøre webstedet tilgængeligt, men vi kan fra tid til anden uden varsel være nødt til at stoppe, begrænse, ændre eller afbryde webstedet eller dele af det midlertidigt eller permanent. Vi påtager os intet ansvar for nogen skader eller tab, du måtte pådrage dig som følge af sådanne handlinger. 

21. Vores ret til at foretage ændringer

Vi kan foretage ændringer i denne aftale fra tid til anden efter eget skøn ved at opdatere disse vilkår og betingelser på dette websted og angive datoen for ikrafttræden af den nye version af vilkårene og betingelserne. Din fortsatte brug af webstedet efter offentliggørelsen af en ny version af vilkårene og betingelserne udgør din accept af sådanne ændringer. Når du besøger dette websted, bør du derfor tjekke, om der er lagt en ny version af aftalen ud. 

Denne aftale blev opdateret den 8. marts 2024 

2024PP09774 

Vigtig information til kontaktlinsebrugere: ACUVUE® kontaktlinser kan bruges til synskorrektion. En øjenspecialist vil fastslå, om kontaktlinser er noget for dig. Selvom det sjældent sker, kan der opstå alvorlige øjenproblemer i forbindelse med brug af kontaktlinser. For at hjælpe med at undgå disse problemer, skal du følge brugs- og udskiftningsplanerne samt anvisningerne for korrekt pleje af linser. Bær ikke kontaktlinser, hvis du har en øjeninfektion, en øjensygdom eller systemisk sygdom, der kan påvirke øjet, eller hvis du er allergisk over for nogen af indholdsstofferne. Hvis du oplever ubehag i øjet, kraftig tåredannelse, synsforandringer, rødme eller andre øjenproblemer, skal du straks fjerne kontaktlinsen og kontakte din øjenspecialist. For detaljeret information om korrekt brug, pleje, advarsler og forholdsregler, tal med din øjenspecialist, og læs nøje brugsanvisningen på Johnson & Johnson hjemmesiden www.e-ifu.com.

2024PP09774

ACUVUE

© Johnson & Johnson Vision Care Ireland Unlimited Company (UC). 2024. Alle rettigheder forbeholdt. Dette internetsted publiceres af Johnson & Johnson, som alene er ansvarlig for indholdet. Det er tiltænkt brugere i Danmark. ACUVUE®, ACUVUE® OASYS, ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS 1-Day, ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM, 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL, HYDRACLEAR®, LACREON®, HydraLuxe®, TearStable og OptiBlue er varemærker tilhørende Johnson & Johnson. Tredjeparts varemærker, der anvendes heri, tilhører deres respektive ejere. Last updated 30/04/2024.