ACUVUE® Käyttöehdot

ACUVUE® Käyttöehdot

Tämä sopimus on päivitetty 8.3.2024

Tämän verkkosivuston käyttöön sovelletaan näitä käyttöehtoja sekä niitä muutoksia ja lisäyksiä (yhdessä ”sopimus”), joita Ruotsissa rekisteröity Johnson & Johnson AB (kotipaikka Kolonnvägen 45, 170 67 Solna, Ruotsi) tai joku sen tytäryhtiöistä (”yritys” tai ”me”) saattaa ajoittain julkaista. 

Tätä sinun ja yrityksen välistä sopimusta sovelletaan aina, kun käytät ruotsalaisen Johnson & Johnson ‑konsernin verkkosivustoa osoitteessa www.acuvue.com/fi-FI (”sivusto”). 

Käyttämällä tätä sivustoa tai muita sivuston kautta tarjottavia palveluita tai sisältöä hyväksyt sopimuksen ehdot ja määräykset laillisesti sitoviksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi samaan tapaan kuin allekirjoittamalla sopimuksen. Jos et hyväksy sopimuksen ehtoja, älä käytä sivustoa äläkä julkaise tai lähetä materiaalia sen kautta. 

Sivuston kohderyhmä 

Tämä sivusto on tarkoitettu ja suunnattu ainoastaan Suomen asukkaille. Sivustoa ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille. Vakuutat, että olet täysi-ikäinen ja että sinulla on oikeus solmia tämä sopimus. 

1. Yrityksen omistusoikeus 

Ymmärrät, että sivusto on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Hyväksyt, että kaikki sivuston immateriaalioikeudet kuuluvat meille tai lisenssinantajillemme. Sinulla ei ole mitään oikeuksia sivustoon lukuun ottamatta oikeutta käyttää sitä tämän sopimuksen mukaisesti. Emme ole vastuussa mistään vahingoista tai menetyksistä, joita sinulle mahdollisesti koituu sivuston käytön yhteydessä, riippumatta siitä, mihin tarkoituksiin käytät sivustoa. Pidätämme oikeuden evätä pääsyn sivustolle harkintamme mukaan. Sivusto tarjotaan käyttöösi maksutta, eikä meillä siksi ole velvollisuutta tarjota sen yhteydessä minkäänlaista ylläpito- tai tukipalvelua. Emme myöskään ole vastuussa mistään vahingoista tai tappioista, joita sinulle saattaa koitua sivuston laiminlyönnin tai päivittämättä jättämisen seurauksena. 

Et saa kopioida, muokata tai uudelleenkäyttää sivustoa tai sen tai sen osien mahdollisia päivityksiä. Tämä koskee myös sivustolla olevaa ohjelmistoa. 

Ymmärrät, että sivustolla olevat tavara-, tuote- ja palvelumerkit sekä mahdolliset niihin liittyvät logot (yhdessä ”merkit”) kuuluvat yritykselle, sen tytäryhtiölle tai ulkopuoliselle taholle. Et saa käyttää tai esittää mitään meidän tai tytäryhtiöidemme omistamia merkkejä ilman etukäteen antamaamme kirjallista lupaa. Et saa käyttää tai esittää mitään muita tällä sivustolla olevia merkkejä ilman niiden omistajien lupaa. 

Saat käyttää tätä sivustoa ainoastaan laillisiin tarkoituksiin ja tämän sopimuksen mukaisesti. Sinulle myönnetään ei-yksinomainen, ei-siirrettävä, peruutettavissa oleva ja rajallinen oikeus esittää, tulostaa ja jakaa tältä sivustolta saatua sisältöä henkilökohtaisissa, ei-kaupallisissa tarkoituksissa sillä edellytyksellä, että et poista tai piilota tekijänoikeusilmoitusta tai muita sisältöön kuuluvia ilmoituksia. Et saa kopioida, toimittaa, esittää, kääntää, jakaa, mukauttaa, lähettää, muokata, levittää tai myydä sivustolta haettua sisältöä, ottaa siitä uusintapainoksia tai välittää sitä suurelle yleisölle tietoliikenneyhteyksien kautta missään kaupallisessa tarkoituksessa etkä antaa sitä muulle kaupalliselle taholle, kuten muille sivustoille, ilman sivuston omistajan kirjallista lupaa. 

2. Tietoja koskeva vastuuvapautuslauseke 

PALVELUIDEN OSANA TARJOTTAVAT TIEDOT, MUKAAN LUKIEN MAHDOLLISET NEUVOT JA SUOSITUKSET, ON TARKOITETTU AINOASTAAN VALISTUS- JA TIEDOTUSTARKOITUKSIIN. NIIDEN TARKOITUS EI OLE TOIMIA LÄÄKETIETEELLISINÄ TAI TERVEYDENHOIDOLLISINA NEUVOINA, LÄÄKETIETEELLISTEN DIAGNOOSIEN PERUSTANA TAI HOITONA TIETTYIHIN ONGELMIIN. NIIDEN TARKOITUS EI MYÖSKÄÄN OLE KORVATA TILANTEESEESI PEREHTYNEEN AMMATTITAITOISEN TERVEYDENHOITOHENKILÖSTÖN NEUVOJA JA PALVELUITA. KYSY ENNEN MINKÄ TAHANSA HOIDON ALOITTAMISTA AINA TILAASI LIITTYVIÄ NEUVOA LÄÄKÄRILTÄ TAI MUULTA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISELTA. SIVUSTON KÄYTTÖÖSI SOVELLETAAN MYÖS VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA, JOITA VOI ESIINTYÄ SIVUSTOLLA MISSÄ TAHANSA. 

EMME OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA SUORISTA TAI EPÄSUORISTA SEURAUKSISTA, JOTKA LIITTYVÄT HOITOOSI TAI SEN LAIMINLYÖNTIIN SIVUSTON TIETOJEN TAI MUUN SISÄLLÖN PERUSTEELLA. PYRIMME PITÄMÄÄN HUOLEN SIITÄ, ETTÄ PALVELUIDEN KAUTTA TARJOTTAVAT TIEDOT PITÄVÄT PAIKKANSA, OVAT AJAN TASALLA JA OVAT PUUTTEETTOMIA, MUTTA EMME ANNA MITÄÄN TAKUITA EMMEKÄ OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, JOTKA LIITTYVÄT SIVUSTOLLA OLEVIEN TIETOJEN OIKEELLISUUTEEN, AJANTASAISUUTEEN TAI PUUTTEETTOMUUTEEN. 

3. Vastuuvapauslauseke 

SIVUSTO TARJOTAAN SELLAISENAAN JA SAATAVUUDEN MUKAAN. LUKUUN OTTAMATTA TÄSSÄ NIMENOMAISESTI ESITETTYÄ YRITYS KIISTÄÄ SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA KAIKKI NIMENOMAISET, LAKISÄÄTEISET JA EPÄSUORAT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN KAIKENLAISET SAATAVUUTTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA JA LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT. 

YRITYS EI ANNA MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ SIVUSTO TÄYTTÄÄ VAATIMUKSESI, ETTÄ SIVUSTO ON KÄYTETTÄVISSÄ KESKEYTYKSETTÄ, AJALLAAN, TURVALLISESTI TAI VIRHEETTÖMÄSTI TAI ETTÄ MAHDOLLISET PUUTTEET KORJATAAN. YRITYS EI ANNA MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA SIVUSTOA KÄYTTÄMÄLLÄ SAAVUTETTAVISTA TULOKSISTA EIKÄ SEN KAUTTA SAATUJEN TIETOJEN OIKEELLISUUDESTA, LAADUSTA TAI LUOTETTAVUUDESTA. 

YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT SEN, ETTÄ KÄYTÄT KAIKKEA SIVUSTON KAUTTA LATAAMAASI TAI MUUTEN HANKKIMAASI MATERIAALIA JA/TAI DATAA OMALLA VASTUULLASI JA ETTÄ OLET YKSIN VASTUUSSA TÄLLAISEN MATERIAALIN JA/TAI DATAN LATAUKSESTA AIHEUTUVISTA TIETOKONEJÄRJESTELMÄN VAHINGOISTA TAI DATAN HÄVIÄMISESTÄ. 

MITKÄÄN YRITYKSELTÄ TAI SIVUSTON KAUTTA SAAMASI SUULLISET TAI KIRJALLISET NEUVOT TAI TIEDOT EIVÄT MUODOSTA MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, JOTA EI OLE NIMENOMAISESTI MAINITTU NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA. 

KAIKKI TÄMÄN SOPIMUKSEN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET (SEKÄ TÄSSÄ OSIOSSA ETTÄ MUUALLA SOPIMUKSESSA OLEVAT VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET) OVAT YRITYKSEN JA SEN TYTÄRYHTIÖIDEN SEKÄ NIIDEN OSAKKAIDEN, OSAKKEENOMISTAJIEN, HALLITUKSEN JÄSENTEN, TYÖNTEKIJÖIDEN, EDUSTAJIEN, LISENSSINMYÖNTÄJIEN, TOIMITTAJIEN JA PALVELUNTARJOAJIEN SEKÄ NIIDEN SEURAAJIEN JA UUSIEN OIKEUDENHALTIJOIDEN EDUKSI. 

4. Vastuun rajoitus 

YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT SEN, ETTÄ YRITYS TAI SEN TYTÄRYHTIÖT TAI NIIDEN HALLITUSTEN JÄSENET, TOIMENHALTIJAT, TYÖNTEKIJÄT, JOHTAJAT, TOIMEKSISAAJAT TAI MUUT EDUSTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLITTÖMISTÄ, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, TILAPÄISISTÄ, TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI RANGAISTUSLUONTEISISTA KORVAUKSISTA (MUKAAN LUKIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDEN, TULOJEN, SÄÄSTÖJEN, VOITTOJEN, DATAN TAI MAINEEN MENETYS, KORVAAVIEN PALVELUIDEN HANKINTAKUSTANNUKSET SEKÄ MUUT VÄLILLISET, ERITYISET, TILAPÄISET JA SEURAAMUKSELLISET VAHINGOT) RIIPPUMATTA SIITÄ, MITEN NE OVAT KOITUNEET, MIKÄ NIIDEN VASTUUN PERUSTE ON, ONKO KYSEESSÄ SOPIMUSRIKKOMUS TAI VALTUUTTAMATON MENETTELY (KUTEN LAIMINLYÖNTI) TAI ONKO SYYNÄ MUUTOIN (1) SIVUSTON KÄYTTÖ TAI KYKENEMÄTTÖMYYS SEN KÄYTTÖÖN, (2) KORVAAVIEN PALVELUIDEN, TUOTTEIDEN TAI SIVUSTON HANKINTAKUSTANNUKSET, (3) SIIRTOJEN TAI DATAN (MUKAAN LUKIEN HENKILÖTIEDOT) VALTUUTTAMATON KÄYTTÖ TAI MUUTTAMINEN, (4) SIVUSTOLLA ESIINTYVÄN ULKOPUOLISEN TAHON LAUSUNNOT TAI KÄYTÖS TAI (5) JOKIN MUU SIVUSTOON LIITTYVÄ SEIKKA. NÄMÄ RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO YRITYKSELLE ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TAI ONKO SE JÄTTÄNYT SUORITTAMATTA JONKIN OLENNAISEN KORJAUKSEN. TÄMÄ VASTUUNRAJOITUS ON VOIMASSA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA. 

MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI RAJOITA, SULJE POIS TAI MUUTA EIKÄ MINKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA OLE TARKOITETTU RAJOITTAVAN, SULKEVAN POIS TAI MUUTTAVAN SOVELLETTAVAN LAIN MUKAISIA KULUTTAJIEN OIKEUKSIA. 

YRITYS EI SULJE POIS TAI RAJOITA VASTUUTAAN SINUA KOHTAAN MILLÄÄN LAILLA, JOS SE ON LAITONTA. TÄMÄ KOSKEE MYÖS VASTUUTA MEIDÄN HUOLIMATTOMUUDESTAMME TAI TYÖNTEKIJÄMME, EDUSTAJAMME TAI ALIHANKKIJAMME HUOLIMATTOMUUDESTA JOHTUVASTA KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA SEKÄ VILPISTÄ TAI VILPILLISESSÄ TARKOITUKSESSA ESITETYISTÄ VIRHEELLISISTÄ TIEDOISTA. 

KAIKKI TÄSSÄ SOPIMUKSESSA (SEKÄ TÄSSÄ OSIOSSA ETTÄ MUISSA SOPIMUKSEN OSIOISSA) ESITETYT VASTUUNRAJOITUKSET OVAT JOHNSON & JOHNSON ‑KONSERNIIN KUULUVAN YRITYKSEN JA SEN TYTÄRYHTIÖIDEN EDUKSI MAAILMANLAAJUISESTI. 

5. Vastuusta vapautus 

Vakuutat, että suojelet yritystä, sen tytäryhtiöitä, niiden hallituksen jäseniä, toimenhaltijoita, työntekijöitä ja muita edustajia kaikilta vaateilta, korvausvelvollisuuksilta, vahingoilta ja maksuilta (mukaan lukien kaikki asianajopalkkiot ja kustannukset), jotka liittyvät a) sopimusrikkomukseen sinun osaltasi, b) sivuston käyttöösi (mukaan lukien tiedon tai materiaalin siirto tai esittäminen sivustolla) tai c) vaateisiin tai väitteisiin, joiden mukaan jokin julkaisusi rikkoo ulkopuolisen tahon immateriaalioikeuksia tai muita omistusoikeuksia tai tietosuojaa. Vakuutat myös korvaavasi tällaiset vaateet, korvaukset, vahingot ja maksut. 

6. Linkit ja upottaminen 

Sivustolle on sallittua luoda linkkejä vain, jos ne johtavat etusivulle. Syvälinkitys ei ole sallittua. Myös ”kuumalinkitys”, inline-linkitys, sivuston upottaminen ja muut vastaavat tavat esittää sivuston osia omalla verkkosivustollasi tai ulkopuolisen tahon verkkosivustolla ovat kiellettyjä. Kaikki poikkeukset edellyttävät yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. 

7. Ulkopuolisten tahojen materiaalit sekä linkit 

Sivustolla saatetaan viitata tai mahdollistaa pääsy ulkopuolisten tahojen tietoihin, tuotteisiin, palveluihin ja muuhun materiaaliin esimerkiksi julkaisujen ja ulkopuolisten tahojen verkkosivustoille johtavien linkkien kautta (yhdessä ”ulkopuolisten tahojen materiaali”). Tällaiset linkit tarjotaan vain mukavuussyistä. Me emme pysty hallitsemaan mitään ulkopuolisten tahojen materiaalia emmekä ole vastuussa siitä tai puolla sitä. Meillä ei ole velvollisuutta valvoa ulkopuolisten tahojen materiaalia, ja voimme estää tällaisen materiaalin tai pääsyn tällaiseen materiaaliin milloin tahansa. Kaikki tiedot, data, mielipiteet, suositukset, tuotteet ja palvelut, joita ulkopuoliset tahot tarjoavat muille verkkosivustoille johtavien linkkien kautta tai muulla tavoin omilla sivustoillaan, kuuluvat kyseisille ulkopuolisille tahoille eivätkä yritykselle. Käytät ulkopuolisten tahojen materiaalia omalla vastuullasi, ja tällaiseen materiaaliin saatetaan soveltaa muita ehtoja ja käytäntöjä. 

8. Julkaisut 

Sinulle ja muille sivuston käyttäjille saatetaan tarjota mahdollisuus esittää tietoja tai materiaalia (”julkaisu”) sivustolla tai sivuston kautta. Me emme pysty hallinnoimaan mahdollisia julkaisujasi emmekä ole vastuussa niistä, vuorovaikutuksestasi muiden käyttäjien kanssa tai siitä, miten ulkopuoliset tahot mahdollisesti käyttävät julkaisujasi. Sivuston käyttäjät ovat vastuussa omista toimistaan ja julkaisevat sisältöä täysin omalla vastuullaan. 

Ymmärrät, että mahdolliset keskustelufoorumit sisältävät muiden käyttäjien mielipiteitä ja näkemyksiä. Ymmärrät myös, että me emme ole vastuussa sivuston julkaisujen oikeellisuudesta. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että kukin käyttäjä on yksin vastuussa omista julkaisuistaan. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että sinun täytyy itse arvioida ja kantaa julkaisujen käyttöön liittyvät riskit, kuten julkaisujen oikeellisuuteen, puutteettomuuteen ja käytettävyyteen luottamiseen liittyvät riskit. 

Julkaisujen täytyy olla sivustolle soveltuvia. Voimme mistä tahansa syystä hylätä, muokata tai poistaa julkaisuja, jotka ovat tämän sopimuksen tai muiden jo antamiemme tai tulevaisuudessa annettavien ohjeiden vastaisia. Sinun on luettava tällaiset ohjeet, ennen kuin julkaiset sisältöä sivustolla. 

9. Oikeutemme julkaisujen käyttöön 

Mikään tässä sopimuksessa ei merkitse sinun julkaisujesi omistajuuden siirtymistä. Myönnät meille ja tytäryhtiöillemme jokaisen julkaisusi osalta maailmanlaajuisen, rojaltivapaan, maksuttoman, ei-yksinomaisen, pysyvän, peruuttamattoman, siirrettävissä olevan ja täysin sekä monella tasolla alilisensoitavan oikeuden ja luvan sinua tai ulkopuolisia tahoja huomioimatta käyttää, kopioida, levittää, esittää (julkisesti tai muutoin), muokata, tallentaa, analysoida ja hyödyntää julkaisua ja laatia siitä johdannaisia. Tämä koskee kaikkia nykyisin tiedossa olevia ja myöhemmin kehitettäviä formaatteja ja kanavia ja kaikkia tarkoituksia (mukaan lukien markkinointitarkoitukset, kuten arvostelut ja mainonta). 

Voimme käyttää mitä tahansa julkaisujen sisältämiä tai niiden pohjalta kehitettyjä ideoita, konsepteja, tietoja ja tekniikoita vapaasti mihin tahansa tarkoituksiin, mukaan lukien tuotteiden kehitys, valmistus ja markkinointi. Siksi pyydämme, että et julkaise tai lähetä meille mitään ideoita, ehdotuksia tai materiaaleja, jotka haluat pitää salassa tai joista odotat korvausta. Sinulla ei ole oikeutta esittää meille mitään vaateita sen perusteella, että käytämme julkaisujasi tai jätämme niitä käyttämättä. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että jos käytämme jotain näistä oikeuksista, et saa minkäänlaista korvausta, maksua, luottoa tai ilmoitusta eikä sinulla ole mitään vaikutusvaltaa sen suhteen, miten käytämme niitä. 

Jos esität meille ideoita tai ehdotuksia (”palaute”), kohtelemme palautettasi julkaisuna. Hyväksyt sen, ettei palautteesi ole luottamuksellista, että tarjoat sen ilmaiseksi, pyytämättä ja rajoituksetta ja että palaute ei velvoita meitä mihinkään. 

Vakuutat, a) että sinulla on kaikki vaadittavat oikeudet tässä osiossa esitettyjen lupien myöntämiseen ja että sinulla on oikeus sisällön julkaisuun tai lähettämiseen, b) että julkaisusi ovat puutteettomia ja oikeellisia ja että olet yksin vastuussa kaikista julkaisuistasi ja c) että julkaisusi eivät ole vilpillisiä, et tarjoa niitä meille vilpillisessä mielessä eivätkä ne riko lakia tai ulkopuolisen tahon oikeuksia muulla tavalla.  

Saatamme rajoittaa sivuston julkaisujen tallennustilaa. Emme ole vastuussa sinulle mahdollisista koituvista menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat tallennustilan rajoittamisesta johtuvasta viestien tai muiden julkaisujen poistamisesta tai siitä, ettemme tallenna viestejä tai muita julkaisuja, jotta enimmäistallennustila ei ylity. 

Saatamme valvoa, arvioida, muokata tai poistaa julkaisuja ennen niiden julkaisua sivustolla tai sen jälkeen, kun ne on jo julkaistu sivustolla. Saatamme myös analysoida sivuston käyttöäsi tai sille pääsyäsi. Meillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta toimia näin. Saatamme paljastaa käyttäjien sivuston käyttöä koskevia tietoja, tietoja sisällön julkaisuun liittyvistä olosuhteista sekä sisältöä julkaisevien käyttäjien henkilötietoja sovellettavan lain mukaisesti tai tuomioistuimen, lainvalvontaviranomaisen tai muun viranomaisen pyynnöstä tai muutoin tietosuojakäytäntöjemme mukaisesti. 

10. Hyväksyttävä käyttö ja menettelyohjeet 

Et saa 

• julkaista tai saattaa sivustolla muulla tavoin saataville sisältöä, joka on tai saattaa olla a) uhkaavaa, ahdistelevaa, alentavaa, vihamielistä tai muulla tavoin toisten oikeuksia ja arvoa loukkaavaa, b) kunniaa loukkaavaa, herjaavaa tai vilpillistä, c) laitonta, säädytöntä, rivoa, pornografista tai muulla tavoin paheksuttavaa tai d) tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, julkisuusoikeuden, koskemattomuusoikeuden tai muun omistusoikeuden alaista tai liikesalaisuus (ellei sinulla ole omistajan etukäteen antama kirjallinen lupa) 

• julkaista tai siirtää sivustolla tai sivustolle tai saattaa sivuston kautta muulla tavoin saataville viruksia, matoja, troijalaisia, pääsiäismunia, aikapommeja, vakoiluohjelmia tai muita tietokonekoodeja, tiedostoja tai ohjelmia, jotka ovat tai saattavat olla haitallisia tai joiden on tarkoitus häiritä tai valvoa laitteiston tai ohjelmiston toimintaa tai kaapata se (”virus”) 

• käyttää sivustoa mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin, mukaan lukien omat kaupalliset tarkoituksesi sekä kaupalliset tarkoitukset, joista saatat itse hyötyä jollain lailla 

• käyttää sivustoa vilpillisiin tai muulla tavoin laittomiin tarkoituksiin 

• kerätä sivuston käyttäjien tietoja millään tavalla, kuten käänteismallinnuksen avulla 

• häiritä sivuston tai sivuston tarjoamiseen käytettävien palvelimien tai verkon toimintaa esimerkiksi hakkeroimalla, poistamalla sivuston osia tai rikkomalla palvelimien tai verkon vaatimuksia tai käytäntöjä 

• estää muita käyttämästä sivustoa tai rajoittaa heidän sivuston käyttöään 

• toisintaa, muokata, mukauttaa, kääntää, vuokrata, lainata tai levittää mitään sivuston osaa tai käyttötapaa tai luoda siitä johdannaisia, ellei kyseistä toimintaa ole tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallittu tai ellei sinulla ole siihen meidän etukäteen antamaamme kirjallista lupaa 

• käänteismallintaa tai purkaa mitään sivuston osaa muutoin kuin sinä tapauksessa, että tällainen rajoitus on nimenomaisesti kielletty sovellettavassa laissa 

• poistaa sivustolta mitään tekijänoikeutta tai tavaramerkkiä koskevaa ilmoitusta tai muuta omistusoikeutta koskevaa ilmoitusta 

• liittää mitään sivuston osaa mihinkään tuotteeseen tai palveluun ilman meidän etukäteen antamaamme kirjallista lupaa 

• hakea ja tallentaa sivuston sisältöä järjestelmällisesti 

• käyttää robotteja, hämähäkkejä, hakusivuja/hakusovelluksia tai muita manuaalisia tai automaattisia keinoja sivuston sisällön hakemiseen, indeksointiin, tiedonharavointiin, tiedonlouhintaan tai muunlaiseen sivuston sisällön keräämiseen tai sen navigointirakenteen tai ulkoasun toisintamiseen ilman etukäteen antamaamme kirjallista lupaa 

• käyttää sivustoa millään tavalla niin, että käyttö saattaa estää sivuston toiminnan, kuormittaa sivustoa liikaa, vahingoittaa tai heikentää sivustoa tai häiritä sivuston käyttöä muulla tavoin, kuten estämällä muita käyttäjiä osallistumasta reaaliaikaisiin aktiviteetteihin sivuston kautta. 

On sinun vastuullasi hankkia ja maksaa kaikki sivuston käyttöön tarvitsemasi laitteet, tietoliikenneyhteydet sekä muut tuotteet ja palvelut ja huolehtia niiden ylläpidosta. 

11. Tietosuoja ja sivuston kautta lähetettävät tiedot 

Sivuston käyttöösi ja sivustolla julkaisemiisi tietoihin sovelletaan tietosuoja- ja evästekäytäntöjämme. Tietosuojakäytäntömme koskevat sitä, miten keräämme ja käytämme meille antamiasi tietoja ja millaisia oikeuksia sinulla on kyseisiin tietoihin liittyen. 

Sivuston kautta antamasi tiedot voidaan katsoa sähköiseksi viestinnäksi. Kun olet yhteydessä meihin sivuston tai muun sähköisen kanavan kautta (kuten sähköpostitse), viestit kanssamme sähköisesti. Hyväksyt sen, että noudatamme sähköisessä viestinnässämme paikallisia tietosuojalakeja ja roskapostin vastaisia lakeja ja että tällainen viestintä sekä meiltä sähköisesti saamasi ilmoitukset, tiedonannot, sopimukset ja muut yhteydenotot vastaavat kirjallista viestintää ja niillä on sama lainvoima kuin kirjallisilla ja lähettäjän allekirjoittamilla yhteydenotoilla. 

12. Tuotteet 

Sivustolla saattaa olla saatavilla luetteloita, kuvauksia ja kuvia tuotteista ja palveluista sekä niihin liittyviä kuponkeja ja tarjouksia (yhdessä ”tuotteet”) sekä viittauksia ja linkkejä tuotteisiin. Tällaiset tiedot ja tuotteiden saatavuus voivat muuttua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. 

13. Tulevaisuutta koskevat lausumat 

Sivustolla esitettävät meitä, tytäryhtiöitämme tai meidän ja niiden johtoa koskevat lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat ainoastaan ennusteita, ja todelliset tulevat tapahtumat voivat erota niistä huomattavasti. Toimintaamme, markkinoihimme, tuotteisiimme, palveluihimme ja hintoihimme vaikuttavat erilaiset ulkoiset tekijät ja riskit. Kieltäydymme kaikista velvollisuuksista ja vastuista päivittää, tarkistaa tai täydentää tulevaisuutta koskevia lausumia tai muita sivustolla olevia lausumia. 

14. Muut määräykset 

Joitakin sivuston toimintoja tai jotakin sivuston sisältöä saattavat koskea muut määräykset. Tällaisia ovat esimerkiksi tarjoukset, arvonnat ja kilpailut. Osallistumalla mihin tahansa muiden määräysten alaiseen aktiviteettiin – kuten arvontaan tai kilpailuun, jossa on viralliset säännöt – hyväksyt näiden käyttöehtojen ohessa nämä määräykset. 

15. Ulkopuolisten tahojen vaatimukset 

Jos kolmas osapuoli haastaa meidät oikeuteen siksi, että sinä rikot tätä sopimusta tai kolmannen osapuolen oikeuksia, sinä olet sovellettavan lain sallimassa laajuudessa vastuussa kaikista kansainväliseen Johnson & Johnson ‑konserniin kuuluvalle yritykselle tai sen tytäryhtiölle koituvista veloista, vahingonkorvauksista, tuomioista, menetyksistä, kustannuksista ja maksuista (mukaan lukien oikeudenkäyntikulut ja asianajopalkkiot). 

16. Kysymykset ja valitukset  

Jos sinulla on kysyttävää verkkosivustosta tai haluat esittää siihen liittyvän valituksen, käytä sivuston yhteydenottosivustolla olevaa linkkiä. 

17. Lainkäyttöön liittyvät kysymykset 

Sivusto ei välttämättä sovellu käytettäväksi tai ole käytettävissä joillakin lainkäyttöalueilla. Se on tarkoitettu ainoastaan Suomen asukkaiden käyttöön. Muissa maissa voi olla erilaisia lakeja, viranomaisvaatimuksia tai lääketieteellisiä käytäntöjä kuin Suomessa. Käytät sivustoa omalla vastuullasi, ja sinun on sitä käyttäessäsi noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä. Voimme rajoittaa sivuston käytettävyyttä kokonaan tai osittain joidenkin käyttäjien tai alueiden osalta milloin tahansa ja oman harkintamme mukaan pätevistä syistä (esimerkiksi asianmukaisten lakien tai viranomaisten vaatimusten noudattamiseksi, sivuston suojelemiseksi tai teknisten muutosten tekemiseksi). 

18. Sovellettava laki ja lainkäyttöalue 

Ellei sovellettavassa laissa muuta määrätä, tätä sopimusta tulkitaan Suomen lain mukaan ja tähän sopimukseen, sivustoon ja kaikkiin sopimuksen yhteydessä syntyviin sopimuksettomiin velvoitteisiin liittyviin kiistoihin sovelletaan sinun sijainnistasi riippumatta Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia periaatteita ja säännöksiä. Kaikki sinun ja yrityksen väliset, sivustosta tai tästä sopimuksesta johtuvat tai niihin liittyvät kiistat ratkaistaan Suomen tuomioistuimissa, ellei pakottavassa laissa muuta määrätä. 

19. Muita tärkeitä ehtoja 

Sinun ja yrityksen välille ei synny sopimuksen myötä kumppanuutta, yhteishanketta tai työ-, edustus- tai franchise-suhdetta. Jos jokin tämän sopimuksen ehto osoittautuu jostain syystä laittomaksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen määräys tai sen osa katsotaan erotettavaksi tästä sopimuksesta. Tämä ei vaikuta sopimuksen muiden määräysten pätevyyteen tai täytäntöönpanopanokelpoisuuteen. Et saa jakaa, luovuttaa tai alilisensoida mitään tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi kokonaisuudessaan tai osittain ilman meidän etukäteen antamaamme kirjallista lupaa. Meillä on rajoittamaton oikeus jakaa, luovuttaa ja alilisensoida mitä tahansa tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiasi kokonaisuudessaan tai osittain. Vaikka jompikumpi osapuoli luopuisi jostain tähän sopimukseen liittyvää rikkomusta tai laiminlyöntiä koskevasta vaateesta, osapuolen ei katsota luopuneen aiempia tai myöhempiä rikkomuksia tai laiminlyöntejä koskevista vaateista. Kaikki tämän sopimuksen otsikot, alaotsikot ja kappaleotsikot on sisällytetty sopimukseen vain käytännöllisyyssyistä. Ne eivät määritä tai selvennä kappaleita tai määräyksiä millään tavalla. Kaikki termit, joiden yksikkömuodolle on annettu määritelmä, merkitsevät samaa myös monikkomuodossa, mikäli se on soveliasta eikä muuta mainita. Kun sopimuksessa käytetään ilmausta ”kuten” tai ”mukaan lukien” tai muuta merkitykseltään vastaavaa ilmausta, sitä voidaan katsoa seuraavan ilmaus ”rajoituksetta”. Tämä sopimus, mukaan lukien siihen mahdollisesti sisältyvät ehdot, muodostaa sinun ja yrityksen välisen sopimuksen kokonaisuudessaan sopimuksen aiheen osalta ja korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset samaan aiheeseen liittyvät kirjalliset ja suulliset sopimukset sinun ja yrityksen välillä (olettaen, ettei asiaan liity vilppiä). Saatamme ilmoittaa asioista (kuten sopimuksen muutoksista) sinulle julkaisemalla ilmoituksen sivustolla. Tämän sopimuksen ja kaikkien sähköisessä muodossa julkaistujen ilmoitusten painoversiot sallitaan tähän sopimukseen perustuvissa tai liittyvissä oikeudellisissa ja hallinnollisissa menettelyissä rajoituksetta, samassa laajuudessa ja samoin ehdoin kuin asiakirjat, jotka on alun perin tuotettu tai joita säilytetään painetussa muodossa. Kumpaakaan osapuolta ei pidetä vastuussa velvollisuutensa laiminlyönnistä, jos laiminlyönti johtuu syystä, johon osapuoli ei ole voinut vaikuttaa. 

20. Sivuston muutokset ja sulkeminen 

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään huolen siitä, että sivusto on käytettävissä. Saatamme kuitenkin ajoittain joutua keskeyttämään sivuston tai jonkin sen osan tarjoamisen tai rajoittamaan tai muokkaamaan sivustoa tai sen osaa väliaikaisesti tai pysyvästi tai poistamaan sen kokonaan käytöstä. Emme ota minkäänlaista vastuuta sinulle tällaisten toimenpiteiden vuoksi mahdollisesti koituvista vahingoista tai menetyksistä. 

21. Oikeutemme tehdä muutoksia 

Saatamme ajoittain tehdä tähän sopimukseen muutoksia harkintamme mukaan päivittämällä sivuston käyttöehtoja ja ilmoittamalla uusien käyttöehtojen voimaantulopäivän. Jatkamalla sivuston käyttöä uusien käyttöehtojen voimaantulon jälkeen hyväksyt muutokset. Siksi sinun kannattaa aina sivustolla käydessäsi tarkistaa, onko sopimusta päivitetty. 

Tämä sopimus on päivitetty 8.3.2024. 

2024PP09774 

Tärkeää tietoa piilolinssien käyttäjille: ACUVUE®-piilolinssejä voidaan käyttää näön korjaamiseen. Näönhuollon ammattilainen selvittää, sopivatko piilolinssit sinulle. Joissain harvinaisissa tapauksissa piilolinssien käyttö voi johtaa vakaviin silmäongelmiin. Noudata ongelmien välttämiseksi asianmukaisia käyttö- ja vaihtoaikatauluja sekä linssien hoito-ohjeita. Älä käytä piilolinssejä, jos sinulla on silmätulehdus, mikä tahansa silmäsairaus tai mahdollisesti silmään vaikuttava systeeminen sairaus tai jos olet allerginen jollekin tuotteen ainesosalle. Jos silmissä esiintyy epämukavaa tunnetta, ylenmääräistä kyynelvuotoa, näön muutoksia, punoitusta tai muita ongelmia, poista linssi ja ota välittömästi yhteys näönhuollon ammattilaiseen. Kysy näönhuollon ammattilaiselta tarkempia ohjeita oikeanlaisesta käytöstä, hoidosta, varoituksista ja varotoimista ja lue huolella käyttöohjeet Johnson & Johnson kotisivulta www.e-ifu.com. Lisätietoa saat ACUVUE® kotisivulta www.acuvue.com/fi-fi.

ACUVUE

© Janssen Cilag OY. 2024. Kaikki oikeudet pidätetään. ACUVUE ® tuotteet ovat CE-merkittyjä lääkinnällisiä laitteita. Ilmoitettu laitos no. 2797. Tämän sivuston on julkaissut Janssen Cilag OY, joka on yksinomaan vastuussa sen sisällöstä. Se on tarkoitettu asukkaille aluella Suomi. ACUVUE®, ACUVUE® OASYS, ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS 1-Day, ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM, 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL, HYDRACLEAR®, LACREON®, HydraLuxe®, EYE-INSPIRED, TearStable ja OptiBlue tuotteet ovat Johnson & Johnsonin tuotemerkkejä. Tällä sivustolla käytetyt kolmansien tahojen tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä. Last updated 30/04/2024.