ACUVUE® Brukervilkår

ACUVUE® brukervilkår

Denne avtalen er oppdatert 8. mars 2024

Dette nettstedet er tilgjengelig for deg i henhold til disse brukervilkårene (“brukervilkårene”) og alle endringer av eller tillegg til dem (til sammen kalt denne ”avtalen”) som publiseres av Johnson & Johnson AB, et selskap registrert i Sverige med hovedkontor i Kolonnvägen 45, 170 67 Solna, Sverige, eller noen av deres datterselskaper (”selskap”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”). 

Denne avtalen er mellom deg og selskapet og gjelder din bruk av nettstedet til Johnson & Johnsons selskapsgruppe i Norge på www.acuvue.no (”nettstedet”). 

Din bruk av dette nettstedet, andre tjenester eller annet innhold som leveres via nettstedet, anses som en aksept av du godtar å være rettslig bundet av avtalevilkårene, på samme måte som om du hadde undertegnet avtalen. Hvis du ikke er villig til å godta vilkårene i avtalen, ber vi deg om ikke å gå inn på eller bruke nettstedet eller laste opp eller sende inn informasjon til den. 

1. Selskapets eiendomsrett 

Du forstår at nettstedet kun er tilgjengelig for din personlige, ikke-kommersielle bruk. Du bekrefter og godtar at alle immaterielle rettigheter på nettstedet tilhører oss eller våre lisensgivere. Du har ingen rettigheter på eller til nettstedet ut over tilgang i henhold til denne avtalen. Vi er ikke ansvarlige for noen skade eller noe tap du blir påført i forbindelse med bruk av nettstedet for forretningsformål eller andre formål som ikke er tillatt etter disse brukervilkårene. Vi forbeholder oss retten til å nekte eller si opp tilgangen til nettstedet etter vårt eget skjønn. Tilgang til nettstedet tilbys gratis, og vi har derfor ingen plikt til å levere noen som helst vedlikeholds- eller supporttjenester i forbindelse med det, og vi er ikke ansvarlige for noe som helst tap eller skade du kan bli påført som følge av eventuelle unnlatelser av å vedlikeholde eller oppdatere nettstedet. 

Du kan ikke kopiere, endre eller gjenbruke nettstedet, eventuelle oppdateringer av det eller noen del av det, inklusive programvaren som inngår i det. 

Du bekrefter at varemerkenavn, varemerker og servicemerker samt eventuelle tilhørende logoer (sammen kalt “merker”) på nettstedet tilhører selskapet, dets datterselskaper eller tredjepart. Du kan ikke bruke eller vise noen merker som er eid av oss eller våre datterselskaper uten at vi på forhånd har gitt skriftlig samtykke til dette. Du kan ikke bruke eller vise noen andre varemerker som vises på dette nettstedet uten tillatelse fra deres eiere. 

Du kan kun bruke dette nettstedet til lovlige formål og i henhold til denne avtalen. Du gis en ikke-eksklusiv, ikke-overdragbar, gjenkallelig, begrenset rett til å vise, skrive ut og distribuere innhold som hentes fra dette nettstedet for dine personlige, ikke-kommersielle formål, under forutsetning av at du ikke fjerner eller skjuler meldingen om opphavsrett eller andre meldinger som vises i innholdet. Du kan ikke kopiere, ettertrykke, modifisere, vise, utføre, oversette, distribuere, tilpasse, sende, kommunisere til allmennheten gjennom telekommunikasjon, sirkulere eller selge innhold som er hentet fra nettstedet på noen måte, for noen kommersiell bruk, eller gi det til en kommersiell bruker, inklusive andre nettsteder, uten skriftlig forhåndstillatelse fra nettstedets eier. 

2. Ansvarsfraskrivelse når det gjelder informasjon 

INFORMASJON, INKLUSIVE EVENTUELLE RÅD OG ANBEFALINGER, SOM BLIR GITT SOM DEL AV TJENESTENE, ER KUN BEREGNET FOR OPPLÆRINGS- OG INFORMASJONSFORMÅL. DEN ER IKKE MENT Å GI MEDISINSKE RÅD ELLER BEHANDLINGSRÅD, ELLER Å DANNE GRUNNLAG FOR MEDISINSKE DIAGNOSER ELLER BEHANDLING AV INDIVIDUELLE PROBLEMER. DEN ER HELLER IKKE MENT Å ERSTATTE PROFESJONELL RÅDGIVNING OG TJENESTER FRA KVALIFISERT HELSEPERSONELL SOM HAR KUNNSKAP OM DIN UNIKE SITUASJON. BE ALLTID LEGE ELLER ANNET KVALIFISERT HELSEPERSONELL OM RÅD ANGÅENDE SYKDOMSTILSTANDEN DIN FØR DU BEGYNNER MED BEHANDLING. BRUKEN AV NETTSTEDET ER GJENSTAND FOR YTTERLIGERE ANSVARSFRASKRIVELSER SOM TIL ENHVER TID FREMGÅR AV NETTSTEDET. 

VI PÅTAR OSS INTET ANSVAR FOR FØLGER SOM ER DIREKTE ELLER INDIREKTE FORBUNDET MED DIN HANDLING ELLER UNNLATELSE BASERT PÅ INFORMASJON ELLER ANNET MATERIALE SOM GJØRES TILGJENGELIG SOM EN DEL AV NETTSTEDET. VI TILSTREBER Å HOLDE INFORMASJON SOM LEVERES VIA TJENESTENE, KORREKT, FULLSTENDIG OG AKTUELL, MEN VI GIR INGEN GARANTIER OG PÅTAR OSS IKKE ANSVAR FOR NOEN SKADER ELLER TAP SOM ER FORBUNDET MED KORREKTHETEN, FULLSTENDIGHETEN ELLER AKTUALITETEN AV INFORMASJONEN SOM LEVERES SOM EN DEL AV NETTSTEDET. 

3. Ansvarsfraskrivelse 

NETTSTEDET ER TILGJENGELIG SOM DET. BORTSETT FRA DET SOM ER SPESIFIKT BESKREVET I DENNE AVTALEN, OG SÅ LANGT DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE RETT, FRASKRIVER SELSKAPET SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER AV NOE SLAG, UANSETT OM DE ER UTTRYKKELIGE, RETTSLIGE ELLER UNDERFORSTÅTT. 

SELSKAPET GIR INGEN SOM HELST GARANTI FOR AT NETTSTEDET OPPFYLLER DINE KRAV, ELLER AT TILGANGEN TIL NETTSTEDET KOMMER TIL Å VÆRE UAVBRUTT, TIDSRIKTIG, SIKKER ELLER FEILFRI, ELLER AT EVENTUELLE MANGLER BLIR UTBEDRET. SELSKAPET GIR INGEN GARANTIER VEDRØRENDE RESULTATENE SOM KAN OPPNÅS AV BRUKEN AV NETTSTEDET, ELLER RIKTIGHETEN, KVALITETEN ELLER PÅLITELIGHETEN AV INFORMASJON SOM MOTTAS VIA NETTSTEDET. 

DU FORSTÅR OG GODTAR AT ALT MATERIALE OG/ELLER ALL DATA SOM LASTES NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE MOTTAS VED BRUK AV NETTSTEDET, BRUKES PÅ EGEN RISIKO, OG DU ER FULLT UT ANSVARLIG FOR ALLE SKADER PÅ DITT DATASYSTEM ELLER TAP AV DATA SOM FØLGE AV NEDLASTING AV SLIKT MATERIALE OG/ELLER SLIK DATA. 

INGEN RÅD OG INGEN INFORMASJON, UANSETT OM DEN ER MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM MOTTAS AV DEG FRA SELSKAPET ELLER VIA NETTSTEDET, UTGJØR NOEN FORM FOR GARANTI MED MINDRE NOE ANNET FREMGÅR UTTRYKKELIG HER. 

ALLE ANSVARSFRASKRIVELSER I DENNE AVTALEN (INKLUSIVE I DETTE AVSNITTET OG PÅ ANDRE STEDER I DENNE AVTALEN) GJØRES TIL FORDEL FOR BÅDE SELSKAPET OG DERES DATTERSELSKAPER OG DERES RESPEKTIVE EIERE, AKSJONÆRER, STYREMEDLEMMER, LEDERE, ANSATTE, DATTERSELSKAPER, OMBUD, REPRESENTANTER, LISENSGIVERE, LEVERANDØRER OG TJENESTELEVERANDØRER OG DERES RESPEKTIVE ETTERFØLGERE OG NYE RETTIGHETSINNEHAVERE.

4. Ansvarsbegrensning

DU FORSTÅR OG GODTAR UTTRYKKELIG AT SELSKAPET, DERES DATTERSELSKAPER OG NOEN AV DERES RESPEKTIVE STYREMEDLEMMER, FUNKSJONÆRER, ANSATTE, AGENTER, FULLMEKTIGE ELLER ANDRE REPRESENTANTER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, FØLGE-, STRAFFE- ELLER TILSIKTEDE SKADER, INKLUSIVE TAP AV BRUK ELLER INNTEKT, SPARING ELLER FORTJENESTE, TAP AV DATA ELLER GOODWILL, UTGIFTER TIL ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSTJENESTER ELLER ANDRE INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER, UANSETT HVA ÅRSAKEN ELLER ANSVARSGRUNNLAGET ER, UANSETT OM DET GJELDER KONTRAKTSBRUDD, LOVSTRIDIGE HANDLINGER (INKLUSIVE FORSØMMELSE OG OBJEKTIVT ANSVAR), ELLER PÅ ANNEN MÅTE EN FØLGE AV (1) BRUKEN AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, NETTSTEDET, (2) UTGIFTER TIL ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSTJENESTER, ARTIKLER ELLER NETTSTEDER, (3) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE OVERFØRINGER ELLER DATA (INKLUSIVE PERSONLIGE OPPLYSNINGER), (4) UTTALELSER ELLER ATFERD AV NOEN TREDJEPART PÅ NETTSTEDET, ELLER (5) ET HVILKET SOM HELST ANNET SPØRSMÅL SOM GJELDER NETTSTEDET. DISSE BEGRENSNINGENE GJELDER UANSETT OM SELSKAPET HAR BLITT INFORMERT OM RISIKOEN FOR SLIKE SKADER ELLER IKKE, OG UAVHENGIG AV MANGLENDE OPPFYLLELSE AV ET VESENTLIG FORMÅL FOR NOEN BEGRENSET GODTGJØRELSE. DETTE UNNTAKET FOR ANSVARSPLIKT GJELDER I DEN UTSTREKNINGEN DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE RETT. 

INGENTING I DENNE AVTALEN BEGRENSER, UTELUKKER ELLER ENDRER ELLER HAR TIL HENSIKT Å BEGRENSE, UTELUKKE ELLER ENDRE UFRAVIKELIGE FORBRUKERRETTIGHETER ETTER GJELDENDE RETT. 

SELSKAPET UTELUKKER ELLER BEGRENSER IKKE SITT ANSVAR OVERFOR DEG HVIS DET SKULLE VÆRE ULOVLIG Å GJØRE DET.  DETTE OMFATTER ANSVAR FOR DØDSFALL ELLER PERSONSKADE FORÅRSAKET AV VÅR FORSØMMELSE ELLER FORSØMMELSE FRA VÅRE MEDARBEIDERE, OMBUD ELLER UNDERLEVERANDØRER, ELLER FOR SVINDEL ELLER FALSKE OPPLYSNINGER MED BEDRAGERSK FORMÅL. 

ALLE ANSVARSBEGRENSNINGER I DENNE AVTALEN (INKLUSIVE I DETTE AVSNITTET OG I ANDRE DELER AV DENNE AVTALEN) GJELDER TIL FORDEL FOR BÅDE SELSKAPET OG ALLE VÅRE DATTERSELSKAPER INNEN JOHNSON & JOHNSONS SELSKAPSGRUPPE I HELE VERDEN. 

5. Ansvarsfraskrivelse

Du godtar å erstatte og holde selskapet og dets datterselskaper, styremedlemmer, funksjonærer, ansatte, ombud eller andre representanter skadesløse for og mot alle krav, erstatningskrav, skader og utgifter, inklusive alle advokatsalærer og kostnader som oppstår gjennom eller er forbundet med a) at du bryter avtalen, b) at du bruker dette nettstedet, inklusive, men ikke begrenset til, overføring eller plassering av informasjon eller materiale av deg på dette nettstedet og c) krav eller påstanden om at noen av dine innlegg griper inn i immaterielle eiendeler eller annen eiendomsrett eller rett til personvern for noen tredjepart. 

6. Lenker og framing 

Lenker til dette nettstedet er kun tillatt til hovedsiden. Dyplenking er ikke tillatt. Dessuten er hot-linking, inline-linking, framing av dette nettstedet eller noen annen metode for å legge til deler av dette nettstedet på din eller tredjeparts nettside forbudt. Alle unntak krever skriftlig forhåndstillatelse fra selskapet. 

7. Tredjepartsmateriale, lenker 

Nettstedet kan henvise til eller tillate tilgang til informasjon fra tredjepart, produkter, tjenester og annet materiale, inklusive innlegg, og inklusive tilgang via tredjeparts nettsidelenker (sammen kalt “tredjepartsmateriale”). Disse lenkene tilgjengeliggjøres kun for praktiske årsaker. Vi har ingen kontroll over, støtter ikke og er ikke ansvarlig for noe materiale fra tredjepart. Vi har ingen plikt til å overvåke materiale fra tredjepart, og vi kan blokkere eller deaktivere tilgang til materiale fra tredjepart når som helst. All informasjon, data, synspunkter, anbefalinger, produkter eller tjenester som leveres av slike tredjeparter via lenker til andre nettsider, eller som på annen måte gjøres tilgjengelige via deres nettsider, tilhører kun disse tredjepartene og ikke selskapet. Din tilgang til eller bruk av materiale fra tredjepart skjer på egen risiko og omfattes av eventuelle ytterligere vilkår og retningslinjer som gjelder for slikt materiale. 

8. Innlegg

Du og andre brukere av nettstedet kan få tillatelse til å levere informasjon eller materiale (“innlegg”) på eller gjennom nettstedet. Vi har ingen kontroll over og er ikke ansvarlige for eventuelle innlegg du velger å publisere, for tredjeparts bruk eller feil bruk av innlegg eller for dine interaksjoner med andre brukere. Brukerne av nettstedet er fullt ut ansvarlige for sine egne handlinger, og innlegg legges ut helt på egen risiko. 

Du bekrefter at eventuelle fora inneholder andre brukeres meninger og synspunkter. Du bekrefter videre at vi ikke er ansvarlige for at innlegg på nettstedet er korrekte. Du forstår og godtar at ansvaret for samtlige innlegg kun ligger hos personen som har sendt dem inn. Du forstår og godtar at du selv må vurdere og bære all risiko i forbindelse med bruken av innlegg, noe som også blant annet omfatter tilliten til at slike innlegg er korrekte, fullstendige eller brukbare. 

Innleggene må være egnet for nettstedet. Vi står helt fritt til å avvise, redigere eller fjerne innlegg som ikke er i samsvar med denne avtalen eller eventuelle ytterligere instruksjoner vi gir, eller kan gi i fremtiden, som du må lese før du legger ut eventuelle innlegg på nettstedet. 

9. Vår rett til å bruke innlegg

Ingenting i denne avtalen innebærer noen overdragelse av eiendomsretten til innleggene dine. For hvert innlegg gir du oss og våre datterselskaper en verdensomspennende, royaltyfri, kostnadsfri, ikke-eksklusiv, evig, ugjenkallelig, overdragbar og fullstendig underlisensierbar (gjennom flere nivåer) rettighet og lisens til uten ytterligere hensyn til deg eller noen tredjepart å bruke, reprodusere, distribuere, utføre og vise (offentlig eller på annen måte), skape avledede verk av, tilpasse, modifisere, lagre og på annen måte bruke, analysere og utnytte dette innlegget, i et hvilket som helst format eller medium som nå er kjent eller som måtte bli utviklet fremover, og for et hvilket som helst formål (inklusive reklameformål, som vurderinger og annonsering). 

Vi kan fritt benytte oss av alle ideer, konsepter, kunnskaper og teknologier som finnes i eller avledes fra et hvilket som helst innlegg for valgfritt formål, inklusive å utvikle, produsere og markedsføre produkter. Derfor ber vi deg om ikke å utlevere eller sende noen som helst ideer, forslag eller materiale til oss som du vil holde hemmelig, eller som du forventer å få kompensasjon for. Du vil ikke ha rett til å fremsette noen krav mot oss når det gjelder bruk eller manglende bruk av innleggene dine. Hvis vi benytter oss av noen av disse rettighetene, forstår og godtar du at du ikke kommer til å få noen form for godtgjørelse, betaling, varsling eller kreditt, og at du heller ikke har noen innflytelse over hvordan vi bruker dem. 

Hvis du gir oss noen ideer eller forslag (“tilbakemelding”), kommer vi dessuten til å betrakte slik tilbakemelding som et innlegg. Du godtar at tilbakemeldingen ikke er konfidensiell og at din levering av den er gratis, uoppfordret og uten begrensning og ikke gir oss noen forpliktelse i forbindelse med tilbakemeldingen. 

Du bekrefter at a) du har alle rettigheter som kreves for å gi de tillatelsene som gis i dette avsnittet, og har rett til å laste opp eller sende inn innlegget, b) innleggene dine er fullstendige og korrekte og at du alene er ansvarlig for alle innlegg du laster opp, og c) innleggene dine og din innsending av dem til oss ikke er bedragersk eller på annen måte strider mot gjeldende rett eller noen tredjeparts rettighet.  

Vi kan komme til å innføre en maksimal lagringsmengde for innlegg på nettstedet. Vi er ikke ansvarlige for noe tap eller noen skade du kan bli rammet av som følge av sletting eller unnlatelse av å lagre meldinger, kommunikasjon eller andre innlegg i forbindelse med opprettholdelse av den maksimale lagringsmengden. 

Vi kan (men har ingen plikt til å) overvåke, vurdere, endre eller fjerne innlegg før eller etter at de vises på nettstedet, eller analysere din tilgang til eller bruk av nettstedet. Vi kan utlevere informasjon om din tilgang til og bruk av nettstedet, omstendighetene omkring overføringen av innlegg og personopplysninger om brukere som tilgjengeliggjør innlegg, der dette følger av gjeldende rett, inkludert etter begjæring fra en domstol eller straffeforfølgende eller annen myndighet, eller på annen måte i samsvar med vår personvernpolicy. 

10. Akseptabel bruk og atferdsregler

Du kan ikke: 

 • Publisere eller på annen måte tilgjengeliggjøre via nettstedet noe materiale som er eller kan være : a) truende, trakasserende, nedverdigende, hatsk eller som på annen måte ikke respekterer andres rettigheter og verdighet, b) ærekrenkende, krenkende eller bedragersk, c) ulovlig,  uanstendig, pornografisk eller på annen måte forkastelig eller d) beskyttet ved opphavsrett, varemerke, forretningshemmelighet, rett til publisitet eller personvern eller annen eiendomsrett, uten uttrykkelig skriftlig forhåndstillatelse fra eier. 
 • Publisere, overføre eller på annen måte tilgjengeliggjøre via eller i forbindelse med nettstedet skadevare, herunder virus,  trojansk hest, spionprogram eller annen datakode, fil eller program som er eller kan være potensielt skadelig eller invasivt, eller som er ment å skade eller ta over driften av eller overvåke bruken av maskinvare, programvare eller utstyr (”virus”). 
 • Bruke nettstedet til noe kommersielt formål, inklusive bruk for dine egne kommersielle formål eller kommersielle formål som kommer til å gagne deg på noen måte. 
 • Bruke nettstedet i bedragersk eller på annen måte ulovlig formål. 
 • Samle inn opplysninger om brukere på nettstedet på noen måte, inklusive gjennom dekonstruksjon (reverse engineering). 
 • Forstyrre driften av nettstedet eller serverne eller nettverkene som brukes for å levere nettstedet, herunder ved å hacke eller slette deler av nettstedet eller bryte mot krav eller retningslinjer for slike servere eller nettverk. 
 • Begrense eller hindre noen annen person i å bruke nettstedet. 
 • Reprodusere, modifisere, tilpasse, oversette, skape avledede verk av, selge, leie ut, låne, distribuere eller på annen måte bruke noen del av (eller noen bruk av) nettstedet, med unntak av det som uttrykkelig er tillatt etter denne avtalen, uten vårt foregående skriftlige samtykke. 
 • Dekonstruere (reverse engineer), dekompilere eller demontere noen del av nettstedet, bortsett fra når slik en begrensning er uttrykkelig forbudt etter gjeldende rett. 
 • Fjerne noen melding om opphavsrett eller varemerke eller andre meldinger om eiendomsrett fra nettstedet. 
 • Innlemme noen del av nettstedet i et produkt eller en tjeneste uten vår uttrykkelige skriftlige forhåndstillatelse. 
 • Systematisk hente og lagre innhold fra nettstedet. 
 • Bruke roboter, søkeside/henteapplikasjon eller annen manuell eller automatisk enhet for å hente, indeksere, ”skrape”, utvinne (”data mine”) eller på annen måte samle inn innhold fra nettstedet eller reprodusere eller omgå navigeringsstrukturen eller presentasjonen av nettstedet, uten vårt uttrykkelige skriftlige forhåndssamtykke. 
 • Bruke dette nettstedet på noen måte som kan deaktivere, overbelaste, skade eller forringe nettstedet, eller forstyrre noen annen bruk av dette nettstedet, inklusive alle brukeres evne til å delta i sanntidsaktiviteter via dette nettstedet. 
 • Du er ansvarlig for å anskaffe, opprettholde og betale for all maskinvare, telekommunikasjon og andre tjenester som er nødvendige for at du skal kunne bruke nettstedet. 

11. Personvern og informasjon som sendes via nettstedet

Når du oppgir informasjon ved bruk av nettstedet, reguleres dette av vår personvernpolicy og cookiepolicy, som er publisert på nettstedet. Vår personvernpolicy behandler vår innsamling og bruk av opplysninger du utleverer til oss, inklusive dine rettigheter til disse opplysningene. 

Opplysninger som du kommuniserer via nettstedet, kan utgjøre elektronisk kommunikasjon. Når du kommuniserer med oss via nettstedet eller andre typer elektroniske medier, for eksempel e-post, kommuniserer du med oss elektronisk. Du godtar at vi kommuniserer elektronisk, og at slik kommunikasjon, samt meldinger, utleveringer, avtaler og annen kommunikasjon vi gir deg elektronisk, er likeverdig med skriftlig kommunikasjon og skal ha samme rettslige betydning som om den var skriftlig og undertegnet av avsenderen. 

12. Produkter

Nettstedet kan tilgjengeliggjøre lister, beskrivelser og bilder av varer eller tjenester eller relaterte kuponger eller rabatter (samlet omtalt som “produkter”), samt referanser og lenker til produkter. Slik informasjon og tilgjengeligheten av produkter kan endres når som helst uten forhåndsvarsel.

13. Fremadskuende uttalelser

Uttalelser som vises på nettstedet, som berører oss, våre datterselskaper eller vår og deres forvaltning og som ikke er historiske fakta, er “fremadskuende uttalelser”. Fremadskuende uttalelser er bare forutsigelser, og faktiske fremtidige hendelser kan være vesentlig annerledes enn det som diskuteres i fremadskuende uttalelser. Ulike eksterne faktorer og risikoer påvirker vår virksomhet, markeder, produkter, tjenester og priser. Vi fraskriver oss plikt eller ansvar for å oppdatere, revidere eller komplettere alle fremadskuende uttalelser eller andre påstander som finnes på nettstedet. 

14. Ytterligere bestemmelser 

Ytterligere bestemmelser kan styre visse funksjoner eller et visst innhold på nettstedet, for eksempel tilbud, utloddinger, konkurranser, premietrekninger og lotterier. Ved å delta i en hvilken som helst aktivitet på nettstedet som styres av ytterligere bestemmelser, for eksempel utlodding, konkurranse, premietrekning eller lotteri med offisielle regler, godtar du at du i tillegg til disse brukervilkårene er omfattet av denne avtalen. 

15. Tredjepartskrav 

Hvis vi blir stevnet av en tredjepart som følge av at du bryter denne avtalen eller setter til side en tredjeparts rettighet, vil du, i den utstrekning gjeldende rett tillater det, bli holdt ansvarlig for alle krav og kostnader (inklusive rettsgebyrer/advokatsalærer) som selskapet eller noen av våre datterselskaper innen Johnson & Johnsons globale selskapsgruppe har pådratt seg. 

16. Informasjon eller klager

Hvis du har et spørsmål eller en klage som gjelder nettstedet, skal du bruke den relevante lenken i avsnittet “Kontakt oss” på nettstedet. 

17. Spørsmål om jurisdiksjon

Nettstedet er ikke nødvendigvis egnet eller tilgjengelig for bruk i visse jurisdiksjoner og er kun beregnet for innbyggere i Norge. Andre land kan ha lover, myndighetskrav eller medisinsk praksis som skiller seg fra det som gjelder i Norge. All bruk av nettstedet skjer på egen risiko, og du må følge alle gjeldende lover, regler og bestemmelser når du bruker det. Vi kan begrense nettstedets tilgjengelighet når som helst, helt eller delvis, for den person eller det geografiske område som vi velger etter eget skjønn, av lovlige årsaker (f.eks. for å etterleve relevante lover og tilsynsmyndigheters krav for å beskytte nettstedets sikkerhet, eller for å foreta rimelige tekniske justeringer). 

18. Gjeldende lov, jurisdiksjon

Hvis ikke annet følger av gjeldende rett, er denne avtalen og eventuell tvister relatert til avtalen, nettstedet og alle forpliktelser som oppstår med bakgrunn i eller i forbindelse med denne avtalen, regulert av og skal tolkes i henhold til norsk rett, med unntak av lovvalgsregler, og uansett hvor du befinner deg. Alle tvister mellom deg og oss som har sin opprinnelse i eller er relatert til nettstedet eller denne avtalen, er eksklusivt underlagt jurisdiksjonen til norske domstoler, såfremt ikke annet følger av ufravikelig lov. 

19. Andre viktige vilkår

Avtalen skal ikke tolkes som at den skaper partnerskap, joint venture, arbeidsgiver-, agentur- eller franchise-forhold mellom deg og oss. Hvis noen bestemmelse i denne avtalen av noen årsak viser seg å være ulovlig, ugyldig eller ugjennomførbar, bortfaller denne bestemmelsen eller del av bestemmelsen uten at det påvirker gyldigheten av og gjennomførbarheten for øvrige bestemmelser. Du kan ikke tildele, overdra eller underlisensiere noen eller alle dine rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen uten vårt skriftlige forhåndssamtykke. Vi har rett til å tildele, overdra eller underlisensiere noen eller alle dine rettigheter eller forpliktelser etter denne avtalen uten begrensning. Ingen avståelse som gjøres av noen part med henblikk på mislighold eller passivitet etter denne avtalen anses å være en avståelse av rettigheter i henhold til tidligere eller etterfølgende mislighold eller passivitet. Alle overskrifter, underoverskrifter eller avsnittsoverskrifter i denne avtalen er kun tatt med for praktiske formål og definerer eller forklarer ikke noe avsnitt eller noen bestemmelse på noen måte. Alle termer som er definert i entall, skal ha samme betydning når de brukes i flertall, der dette passer og ingenting annet er angitt. All bruk av termen “inklusive” eller variasjoner av denne i denne avtalen skal tolkes som at den etterfølges av frasen gjelder «uten begrensning». Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og oss når det gjelder avtalens tema, og, med unntak for bedrageri, erstatter alle tidligere eller samtidige skriftlige eller muntlige avtaler eller overenskomster mellom deg og oss i forbindelse med dette temaet. Meldinger til deg (inklusive varsler om endringer i denne avtalen) kan gjøres via innlegg på nettstedet. En trykt versjon av denne avtalen og av alle meldinger som sendes i elektronisk form, tillates fremlagt i eventuelle rettslige eller administrative prosesser som er basert på eller relatert til denne avtalen, i samme utstrekning og på samme vilkår som andre forretningsdokumenter og dokumenter som opprinnelig ble generert, og som foreligger i trykt form. Ingen part vil være ansvarlig for en eventuell unnlatelse av å oppfylle en forpliktelse på grunn av en årsak de ikke har kontroll over. 

20. Endring eller nedstenging av nettstedet 

Vi vil gjøre rimelige anstrengelser for å gjøre nettstedet tilgjengelig, men vi kan fra tid til annen, uten varsel, måtte stoppe, begrense, modifisere eller avbryte, midlertidig eller permanent, nettstedet eller deler av det. Vi påtar oss ikke noe ansvar for noen som helst skade eller tap du kan bli påført som følge av slike tiltak. 

21. Vår rett til å gjøre endringer

Vi kan når som helst gjøre endringer i denne avtalen etter vårt eget skjønn ved å oppdatere disse brukervilkårene på dette nettstedet og angi dato for ikrafttredelse for den nye versjonen av brukervilkårene. Din fortsatte bruk av nettstedet etter publisering av en ny versjon av brukervilkårene innebærer at du godtar disse endringene. Hver gang du besøker dette nettstedet, skal du derfor se etter om det finnes en ny publisert versjon av avtalen. 

Denne avtalen er oppdatert 8. mars 2024 

Viktig informasjon for kontaktlinsebrukere: ACUVUE® kontaktlinser kan brukes til synskorreksjon. En øyespesialist vil avgjøre om kontaktlinser passer for deg. Selv om det er sjelden, kan man utvikle alvorlige øyeproblemer ved bruk av kontaktlinser. For å hjelpe til å unngå disse problemene, følg bruks- og utskiftingsplanen og instruksjonene om riktig stell av linser. Ikke bruk kontaktlinser hvis du har en øyebetennelse, øyesykdom eller systemisk sykdom som kan påvirke øyet, eller hvis du er allergisk mot noen av ingrediensene. Hvis du får ubehag i øyet, tåreflod, synsforandringer, rødhet eller andre øyeproblemer, må du fjerne linsene og kontakte øyespesialisten umiddelbart. For detaljert informasjon om riktig bruk, stell, advarsler og forholdsregler, snakk med øyespesialisten din og les nøye bruksanvisningen på Johnson & Johnson hjemmesiden www.e-ifu.com.

For mer informasjon, besøk ACUVUE ® hjemmesiden www.acuvue.com/nb-NO.

2024PP09774

ACUVUE

© Janssen-Cilag AS. 2024. Med enerett. Utgiveren av dette nettstedet er Janssen-Cilag AS, en del av Johnson & Johnson, som er eneansvarlig for innholdet. Det er ment for bruk av innbyggere i Norge. ACUVUE®, ACUVUE® OASYS, ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS 1-Day, ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM, 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL, HYDRACLEAR®, TearStable, OptiBlue, LACREON®, HydraLuxe® og EYE-INSPIRED er varemerker som tilhører Johnson & Johnson. Tredjeparts varemerker brukt heri er varemerkene til deres respektive eiere. Sist oppdatert 30/04/2024.