ACUVUE® användarvillkor

Användarvillkor

Detta avtal uppdaterades den 8 mars 2024

Denna webbplats tillhandahålls till dig enligt de här ”användarvillkoren” och alla ändringar av eller tillägg till dem (sammantaget kallat detta ”avtal”) som emellanåt kan publiceras av Johnson & Johnson AB, ett företag registrerat i Sverige med säte i Kolonnvägen 45, 170 67 Solna, Sverige, eller något av dess dotterföretag (”företag”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”).

Det här avtalet är mellan dig och företaget vad gäller din användning av Johnson & Johnson företagsgrupp i Sveriges webbplats som finns på www.acuvue.com/sv-se (”webbplatsen”).

Din användning av denna webbplats, andra tjänster eller annat innehåll som tillhandahålls via webbplatsen, ska anses utgöra ditt godkännande av att vara rättsligt bunden av avtalets bestämmelser och villkor, vilka ska vara verkställbara på samma sätt som om du hade undertecknat avtalet. Om du inte är villig att acceptera villkoren i avtalet ber vi dig att inte gå in på eller använda webbplatsen eller lägga upp eller skicka in material på den.

Webbplatsens avsedda målgrupp

Denna webbplats är endast avsedd för och riktad till invånare i Sverige. Den här webbplatsen är inte avsedd för någon under 18 år. Du bekräftar att du är myndig och har rätt att ingå detta avtal.

1. Företagets äganderätt

Du förstår att webbplatsen endast finns tillgänglig för din personliga, icke-kommersiella användning. Du bekräftar och godkänner att alla immateriella rättigheter på webbplatsen tillhör oss eller våra licensgivare. Du har ingen rätt i eller till webbplatsen utöver rätten att få åtkomst till den i enlighet med detta avtal. Vi är inte ansvariga för någon skada eller förlust som du åsamkas i samband med någon som helst användning av webbplatsen av dig för några som helst affärsändamål eller andra ändamål som inte är tillåtna enligt dessa användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att vägra eller säga upp åtkomsten till webbplatsen efter vårt eget gottfinnande. Webbplatsen tillhandahålls utan kostnad och vi har därför ingen skyldighet att tillhandahålla några som helst underhålls- eller supporttjänster i förbindelse med den och vi är inte ansvariga för någon som helst förlust eller skada du kan åsamkas som resultat av någon underlåtenhet att underhålla eller uppdatera webbplatsen.

Du får inte kopiera, ändra eller återanvända webbplatsen, eventuella uppdateringar på den eller någon del av den inklusive den programvara som ingår i den.

Du bekräftar att varumärkesnamn, varumärken och servicemärken och eventuella tillhörande logotyper (tillsammans kallade ”märken”) på webbplatsen tillhör företaget, dess dotterbolag eller tredje part. Du får inte använda eller visa några märken som ägs av oss eller våra dotterbolag utan vårt på förhand lämnade skriftliga medgivande. Du får inte använda eller visa några andra varumärken som visas på denna webbplats utan tillstånd från deras ägare.

Du får endast använda denna webbplats för lagliga ändamål och i enlighet med detta avtal. Du beviljas en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, återkallelig, begränsad rätt att visa, skriva ut och distribuera innehåll som hämtas från denna webbplats för dina personliga, icke-kommersiella syften, under förutsättning att du inte tar bort eller döljer upphovsrättsmeddelandet eller andra meddelanden som visas i innehållet. Du får inte kopiera, nytrycka, modifiera, visa, utföra, översätta, distribuera, anpassa, sända, kommunicera till allmänheten genom telekommunikation, cirkulera eller sälja det innehåll som hämtats från webbplatsen på något sätt, för någon kommersiell användning eller ge det till någon kommersiell källa, inklusive andra webbplatser, utan föregående skriftligt tillstånd av webbplatsägaren.

2. Informationsfriskrivning

DEN INFORMATION, INKLUSIVE EVENTUELLA RÅD OCH REKOMMENDATIONER, SOM TILLHANDAHÅLLS SOM DELAR AV TJÄNSTERNA ÄR ENDAST AVSEDD FÖR UTBILDNINGS- OCH INFORMATIONSÄNDAMÅL. AVSIKTEN MED DEN ÄR INTE ATT GE MEDICINSKA RÅD ELLER HÄLSOVÅRDSRÅD, ELLER ATT LIGGA TILL GRUND FÖR MEDICINSKA DIAGNOSER ELLER BEHANDLING AV ENSKILDA PROBLEM. DEN ÄR EJ HELLER AVSEDD ATT ERSÄTTA PROFESSIONELL RÅDGIVNING OCH TJÄNSTER FRÅN KVALIFICERAD VÅRDPERSONAL SOM HAR KÄNNEDOM OM DIN UNIKA SITUATION. BE ALLTID DIN LÄKARE ELLER ANNAN KVALIFICERAD VÅRDPERSONAL OM RÅD AVSEENDE DITT SJUKDOMSTILLSTÅND INNAN DU PÅBÖRJAR NÅGON BEHANDLING. DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ÄR FÖREMÅL FÖR SÅDANA YTTERLIGARE ANSVARSFRISKRIVNINGAR OCH INVÄNDNINGAR SOM KAN VISAS GENOMGÅENDE PÅ WEBBPLATSEN.

VI ÅTAR OSS INGET ANSVAR FÖR FÖLJDER SOM ÄR DIREKT ELLER INDIREKT RELATERADE TILL DIN HANDLING ELLER UNDERLÅTENHET BASERAT PÅ INFORMATION ELLER ANNAT MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLS SOM EN DEL AV WEBBPLATSEN. VI STRÄVAR VISSERLIGEN EFTER ATT HÅLLA INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS VIA TJÄNSTERNA KORREKT, FULLSTÄNDIG OCH AKTUELL, MEN VI LÄMNAR INGA GARANTIER OCH KOMMER INTE ATT ANSVARA FÖR NÅGRA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM ÄR RELATERADE TILL KORREKTHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN ELLER AKTUALITETEN I INFORMATIONEN SOM TILLHANDAHÅLLS SOM EN DEL AV WEBBPLATSEN.

3. Ansvarsfriskrivning

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH ”ENLIGT TILLGÄNGLIGHET”. FÖRUTOM ENLIGT VAD SOM SPECIFIKT BESKRIVS HÄRI OCH SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG, FRÅNSÄGER SIG FÖRETAGET UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA, RÄTTSLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING TILL, NÅGRA SOM HELST GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

FÖRETAGET UTFÄSTER INGEN SOM HELST GARANTI AV ATT WEBBPLATSEN UPPFYLLER DINA KRAV, ELLER ATT ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, TIDSENLIG, SÄKER ELLER FELFRI, ELLER ATT EVENTUELLA DEFEKTER ÅTGÄRDAS. FÖRETAGET UTFÄSTER INGA GARANTIER AVSEENDE DE RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS AV WEBBPLATSENS ANVÄNDNING ELLER RIKTIGHETEN, KVALITETEN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN FÖR NÅGON SOM HELST INFORMATION SOM ERHÅLLES VIA WEBBPLATSEN.

DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT ALLT MATERIAL OCH/ELLER ALL DATA SOM LADDAS NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLS GENOM WEBBPLATSENS ANVÄNDNING ANVÄNDS PÅ DIN EGEN RISK OCH DU ANSVARAR ENSIDIGT FÖR ALLA SKADOR I DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA TILL FÖLJD AV NEDLADDNING AV SÅDANT MATERIAL OCH/ELLER SÅDAN DATA.

INGA RÅD OCH INGEN INFORMATION, OAVSETT OM DEN ÄR MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM ERHÅLLES AV DIG FRÅN FÖRETAGET ELLER VIA WEBBPLATSEN, UTGÖR NÅGON TYP AV GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN UTFÄSTS HÄRI.

ALLA FRISKRIVNINGAR AV NÅGOT SLAG I DETTA AVTAL (INKLUSIVE I DETTA AVSNITT OCH PÅ ANDRA STÄLLEN I DETTA AVTAL) GÖRS TILL FÖRMÅN FÖR BÅDE FÖRETAGET OCH DESS DOTTERBOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE ANDELSINNEHAVARE, AKTIEÄGARE, STYRELSELEDAMÖTER, DIREKTÖRER, MEDARBETARE, DOTTERBOLAG, OMBUD, REPRESENTANTER, LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH DERAS RESPEKTIVE EFTERTRÄDARE OCH NYA RÄTTSINNEHAVARE.

4. Ansvarsbegränsning

DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT FÖRETAGET, DESS DOTTERBOLAG OCH NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE STYRELSELEDAMÖTER, BEFATTNINGSHAVARE, ANSTÄLLDA, AGENTER, MANDATÄRER ELLER ANDRA REPRESENTANTER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, FÖLJD-, STRAFF- ELLER AVSIKTLIGA SKADOR, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING TILL FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER INKOMST, SPARANDE ELLER VINSTER, FÖRLUST AV DATA ELLER GOODWILL, KOSTNAD FÖR ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSTJÄNSTER ELLER ANDRA INDIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR, VAD ÄN ORSAKEN ELLER ANSVARSTEORIN ÄR, OAVSETT OM DET GÄLLER KONTRAKTSBROTT, OTILLÅTEN HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE OCH STRIKT ANSVAR), ELLER PÅ ANNAT SÄTT EN FÖLJD AV (1) ANVÄNDNINGEN AV, ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA, WEBBPLATSEN, (2) KOSTNADEN FÖR ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, ARTIKLAR ELLER WEBBPLATSER, (3) EJ AUKTORISERAD ÅTKOMST AV ELLER FÖRÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA (INKLUSIVE PERSONLIG INFORMATION), (4) UTTALANDEN ELLER BETEENDE AV NÅGON TREDJE PART PÅ WEBBPLATSEN, ELLER (5) NÅGOT ANNAN SOM HELST FRÅGA SOM GÄLLER WEBBPLATSEN. DESSA BEGRÄNSNINGAR GÄLLER OAVSETT OM FÖRETAGET HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER EJ OCH OAKTAT BRIST PÅ UPPFYLLANDE AV VÄSENTLIGT SYFTE FÖR NÅGON BEGRÄNSAD GOTTGÖRELSE. DETTA UNDANTAG FÖR ANSVARSSKYLDIGHET GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG.

INGENTING I DETTA AVTAL BEGRÄNSAR, UTESLUTER ELLER ÄNDRAR ELLER AVSER ATT BEGRÄNSA, UTESLUTA ELLER ÄNDRA NÅGRA TVINGANDE LAGSTADGADE KONSUMENTRÄTTIGHETER ENLIGT GÄLLANDE LAG.

FÖRETAGET UTESLUTER ELLER BEGRÄNSAR INTE SITT ANSVAR GENTEMOT DIG PÅ NÅGOT SÄTT OM DET SKULLE VARA OLAGLIGT ATT GÖRA DET. DETTA OMFATTAR ANSVAR FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM ORSAKAS AV VÅR FÖRSUMLIGHET ELLER VÅRA MEDARBETARES, OMBUDS ELLER UNDERLEVERANTÖRERS FÖRSUMLIGHET ELLER FÖR BEDRÄGERI ELLER FALSKA UPPGIFTER I BEDRÄGLIGT SYFTE.

ALLA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR AV NÅGOT SLAG I DETTA AVTAL (INKLUSIVE I DETTA AVSNITT OCH I ANDRA DELAR AV DETTA AVTAL) GÄLLER TILL FÖRMÅN FÖR BÅDE FÖRETAGET OCH ALLA VÅRA DOTTERBOLAG INOM JOHNSON & JOHNSON FÖRETAGSGRUPP I HELA VÄRLDEN.

5. Ansvarsbefrielse

Du accepterar att ersätta och hålla företaget och dess dotterbolag, respektive styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, ombud eller andra representanter skadeslösa från och mot alla krav, skadeståndsskyldigheter, skador och utgifter, inklusive men inte begränsat till alla ombudsarvoden och kostnader som uppstår genom eller är förknippade med a) ditt brott mot avtalet, b) din användning av denna webbplats inklusive men inte begränsat till överföring eller placering av information eller material av dig på denna webbplats och c) anspråk eller påståenden om att något av dina inlägg gör intrång i immateriell egendom eller annan äganderätt eller rätt till integritet för någon tredje part.

6. Länkning och framing

Länkar till denna webbplats är endast tillåtna till hemsidan. Djuplänkning är inte tillåten. Dessutom är hot-linking, inline-linking, framing av denna webbplats eller någon annan metod för att infoga delar av denna webbplats på din webbplats eller tredje parts webbplats förbjudet. Alla undantag kräver ett skriftligt medgivande från företaget i förväg.

7. Tredjepartsmaterial, länkar

Webbplatsen kan hänvisa till eller tillåta åtkomst till information från tredje part, produkter, tjänster och annat material, inklusive inlägg, och inklusive all åtkomst via tredje parts webbplatslänkar (sammantaget ”tredjepartsmaterial”). Dessa länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Vi har ingen kontroll över, stödjer inte och ansvarar inte för något material från tredje part. Vi har ingen skyldighet att övervaka material från tredje part och vi kan blockera eller avaktivera åtkomst till material från tredje part när som helst. All information, data, åsikter, rekommendationer, produkter eller tjänster som tillhandahålls av sådana tredje parter via länkar till andra webbplatser eller på annat sätt görs tillgängliga via deras webbplatser är endast sådana som tillhör sådana tredje parter och inte företaget. Din tillgång till eller användning av material från tredje part är på egen risk och omfattas av eventuella ytterligare villkor och policyer som gäller för sådant material.

8. Inlägg

Du och andra webbplatsanvändare kan tillåtas att tillhandahålla viss information eller material (var och en, ett ”inlägg”) på eller genom webbplatsen. Vi har ingen kontroll över och är inte ansvariga för eventuella inlägg du väljer att göra, för tredje parts användning eller felanvändning av inlägg eller för dina interaktioner med andra användare. Webbplatsanvändare är ytterst ansvariga för sina egna handlingar och inlägg görs helt på egen risk.

Du bekräftar att eventuella forum innehåller andra användares åsikter och synpunkter. Du bekräftar vidare att vi inte är ansvariga för korrektheten av inlägg på webbplatsen. Du förstår och godkänner att ansvaret för samtliga inlägg enbart åligger den person som skickat in dem. Du förstår och godkänner att du kommer att utvärdera och bära alla risker i samband med användningen av inlägg, inbegripet bland annat förlitandet på sådana inläggs korrekthet, fullständighet eller användbarhet.

Inläggen måste vara lämpliga för webbplatsen. Utan att begränsa orsakerna till att inlägg kan avvisas av oss, kan vi avvisa, redigera eller ta bort alla inlägg som inte överensstämmer med detta avtal eller några ytterligare instruktioner som vi tillhandahåller – eller kan tillhandahålla i framtiden – som du måste läsa innan du gör eventuella inlägg på webbplatsen.

9. Vår rätt att använda inlägg

Ingenting i detta avtal innebär någon överlåtelse av äganderätten till dina inlägg. För varje inlägg ger du oss och våra dotterbolag en världsomspännande, royaltyfri, helt betalad, icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, överlåtbar och fullständigt underlicensierbar (genom flera nivåer) rättighet och licens att utan ytterligare hänsyn till dig eller någon tredje part använda, reproducera, distribuera, utföra och visa (offentligt eller på annat sätt), skapa härledda verk av, anpassa, modifiera, lagra och på annat sätt använda, analysera och utnyttja detta inlägg, i vilket som helst format eller medium som nu är känt eller som framöver må utvecklas, och för vilket som helst ändamål (inklusive reklamändamål, såsom omdömen och annonsering).

Vi kan fritt använda oss av alla idéer, koncept, kunskaper och tekniker som finns i eller härleds från vilket som helst inlägg för valfritt syfte, inklusive att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter. Därför ber vi dig att inte lämna in eller skicka några som helst idéer, förslag eller material till oss som du vill hemlighålla eller för vilka du förväntar dig att få kompensation. Du kommer inte att ha rätt att göra några anspråk mot oss avseende användning eller utebliven användning av inlägg. Om vi använder oss av någon av dessa rättigheter förstår du och godkänner att du inte kommer att få någon annan form av ersättning, betalning, underrättelse eller kredit, och inte heller har något inflytande över hur vi använder dem.

Om du ger oss några idéer eller förslag (”återkoppling”) kommer vi dessutom att betrakta sådan återkoppling som ett inlägg. Du godkänner att din återkoppling inte är konfidentiell och att ditt tillhandahållande av den är gratis, oombedd och utan begränsning och inte ger oss någon skyldighet i fråga om sådan återkoppling.

Du bekräftar att a) du har alla rättigheter som krävs för att bevilja de licenser som beviljas i det här avsnittet och har rätt att lägga upp eller skicka in inlägget, b) dina inlägg är fullständiga och korrekta och att du är ensamt ansvarig för alla inlägg som du lägger upp, och c) dina inlägg och ditt tillhandahållande av dem till oss inte är bedrägliga eller strider på annat sätt mot någon gällande lag eller någon tredje parts rättighet.

Vi kan komma att införa en maximal lagringsmängd för inlägg på webbplatsen. Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som du kan drabbas av till följd av radering eller underlåtenhet att lagra meddelanden, kommunikationer eller andra inlägg i samband med upprätthållandet av den maximala lagringsmängden.

Vi kan (men har ingen skyldighet att) övervaka, utvärdera, ändra eller ta bort inlägg före eller efter att de visas på webbplatsen eller analysera din tillgång till eller användning av webbplatsen. Vi kan avslöja information om din tillgång till och användning av webbplatsen, omständigheterna kring överföringen av inlägg och personuppgifter om användare som gör inlägg tillgängliga, i varje enskilt fall i enlighet med gällande lag eller en begäran från en domstol eller en brottsbeivrande eller annan myndighet eller på annat sätt i enlighet med vår integritetspolicy.

10. Godtagbar användning och uppföranderegler

Du får inte:

 • Publicera eller på annat sätt tillgängliggöra via webbplatsen något material som är eller kan vara: a) hotfullt, trakasserande, förnedrande, hatiskt eller som på annat sätt inte respekterar andras rättigheter och värdighet, b) ärekränkande, kränkande eller bedrägligt, c) olagligt, obscent, oanständigt, pornografiskt eller på annat sätt förkastligt eller d) skyddat genom upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, rätt till publicitet eller integritet eller annan äganderätt, utan föregående uttryckligt skriftligt medgivande från respektive ägare.
 • Publicera, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt via eller i samband med webbplatsen virus, worm, trojansk häst, easter egg, tidsbomb, spionprogram eller annan datorkod, fil eller program som är eller kan vara potentiellt skadligt eller invasivt eller är avsett att skada eller ta över driften av eller övervaka användningen av hårdvara, programvara eller utrustning (var och en, ett ”virus”).
 • Använda webbplatsen för något kommersiellt ändamål, inklusive användning för dina egna kommersiella ändamål eller kommersiella ändamål som kommer att gynna dig på något sätt.
 • Använda webbplatsen i ett bedrägligt eller på annat sätt olagligt syfte.
 • Samla in uppgifter om användare av webbplatsen på något sätt, inklusive genom baklängeskonstruktion/reverse engineering.
 • Störa driften av webbplatsen eller servrarna eller nätverken som används för att tillhandahålla webbplatsen, inklusive genom att hacka eller ta bort delar av webbplatsen eller bryta mot krav eller policy för sådana servrar eller nätverk.
 • Begränsa eller förhindra någon annan person från att använda webbplatsen.
 • Reproducera, modifiera, anpassa, översätta, skapa härledda verk av, sälja, hyra, låna, tidsdela, distribuera eller på annat sätt utnyttja någon del av (eller någon användning av) webbplatsen, med undantag för det som uttryckligen godkänns enligt detta avtal, utan vårt föregående skriftliga medgivande.
 • Baklängeskonstruera/reverse engineer, dekompilera eller demontera någon del av webbplatsen, utom när sådan begränsning uttryckligen är förbjuden enligt gällande lag.
 • Avlägsna något meddelande om upphovsrätt eller varumärke eller andra meddelanden om äganderätt från webbplatsen.
 • Införliva någon del av webbplatsen i någon produkt eller tjänst utan vårt uttryckliga skriftliga förhandsgodkännande.
 • Systematiskt hämta och lagra innehåll från webbplatsen.
 • Använda robot, spindel, sökningssida/hämtningsapplikation eller annan manuell eller automatisk enhet för att hämta, indexera, ”skrapa”, utvinna (”data mine”) eller på annat sätt insamla innehåll från webbplatsen eller reproducera eller kringgå navigeringsstrukturen eller presentationen av webbplatsen, utan vårt uttryckliga skriftliga förhandssamtycke.
 • Använda denna webbplats på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra denna webbplats, eller störa någon annan användning av denna webbplats, inklusive alla användares förmåga att delta i realtidsaktiviteter via denna webbplats.

Du ansvarar för att erhålla, upprätthålla och betala för all hårdvara, telekommunikation och andra tjänster som behövs för att du ska kunna använda webbplatsen.

11. Integritet och information som skickas via webbplatsen

Ditt inlägg av information genom din användning av webbplatsen regleras av vår integritetspolicy och cookiepolicy, som finns på webbplatsen. Vår integritetspolicy behandlar vår insamling och användning av uppgifter som du förser oss med, inklusive dina rättigheter i förhållande till den informationen.

Information som du kommunicerar via webbplatsen kan utgöra en elektronisk kommunikation. När du kommunicerar med oss via webbplatsen eller andra typer av elektroniska medier, exempelvis e-post, kommunicerar du med oss elektroniskt. Du godkänner att vi kommunicerar elektroniskt i enlighet med lokala integritets- och anti-skräppostlagar och att sådan kommunikation, såväl som meddelanden, utlämnanden, avtal och annan kommunikation som vi förser dig med elektroniskt, är likvärdig med skriftlig kommunikation och ska ha samma laga kraft och verkan som om den var skriftlig och undertecknad av avsändaren.

12. Produkter

Webbplatsen kan tillgängliggöra listor, beskrivningar och bilder av varor eller tjänster eller relaterade kuponger eller rabatter (gemensamt ”produkter”), samt referenser och länkar till produkter. Sådan information och tillgängligheten av produkter kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

13.  Framåtblickande uttalanden

Uttalanden som visas på webbplatsen som berör oss, våra dotterbolag eller vår och deras förvaltning och som inte är historiska fakta är ”framåtblickande uttalanden”. Framåtblickande uttalanden är endast förutsägelser, och faktiska framtida händelser kan skilja sig väsentligt från de som diskuteras i framåtblickande uttalanden. Olika externa faktorer och risker påverkar vår verksamhet, marknader, produkter, tjänster och priser. Vi friskriver oss från skyldighet eller ansvar att uppdatera, revidera eller komplettera alla framåtblickande uttalanden eller andra påståenden som finns på webbplatsen.

14. Ytterligare bestämmelser

Ytterligare bestämmelser kan styra vissa funktioner eller visst innehåll på webbplatsen, exempelvis erbjudanden, utlottningar, tävlingar, prisdragningar och lotterier. Genom att delta i vilken som helst aktivitet på webbplatsen som styrs av ytterligare bestämmelser, exempelvis utlottning, tävling, prisdragning eller lotteri med officiella regler, godkänner du att du utöver dessa användarvillkor omfattas av detta avtal.

15. Tredjepartskrav

Om vi stäms av en tredje part till följd av ditt brott mot detta avtal eller ditt åsidosättande av en tredje parts rätt, så kommer du, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, ansvara för alla skulder, skadestånd, domar, tilldömanden, förluster, kostnader och avgifter (inklusive rättsliga avgifter/ombudsarvode) som företaget eller något av våra dotterbolag inom Johnson & Johnson globala företagsgrupp ådragit sig.

16. Information eller klagomål

Om du har en fråga eller ett klagomål som gäller webbplatsen ska du använda den relevanta länken i avsnittet ”Kontakta oss” på webbplatsen.

17. Jurisdiktionsfrågor

Webbplatsen är kanske inte lämplig eller tillgänglig för användning i vissa jurisdiktioner och är endast avsedd för invånare i Sverige. Andra länder kan ha lagar, myndighetskrav eller medicinsk praxis som skiljer sig från dem i Sverige. All användning av webbplatsen sker på egen risk och du måste följa alla tillämpliga lagar, regler och bestämmelser när du använder dem. Vi kan begränsa webbplatsens tillgänglighet när som helst, helt eller delvis, för den person eller det geografiska område som vi väljer efter eget gottfinnande, av giltiga skäl (t.ex. för att efterleva relevanta lagar och tillsynsmyndigheters krav för att skydda webbplatsens säkerhet eller för att implementera rimliga tekniska justeringar).

18. Gällande lag, jurisdiktion

Om ingenting annat föreskrivs av gällande lag, regleras detta avtal och lösningen av en eventuell tvist relaterad till avtalet, webbplatsen och alla avtalslösa förpliktelser som uppstår ur eller i samband med detta avtal av och ska tolkas i enlighet med svensk lag, utan hänsyn till dess principer om lagkonflikter, och oavsett var du befinner dig. Alla tvister mellan dig och oss som härrör från eller relaterar till webbplatsen eller detta avtal kommer att omfattas av den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Sverige, såvitt inte annat föreskrivs av tvingande lag.

19. Andra viktiga villkor

Avtalet ska inte tolkas som att det skapar partnerskap, joint venture, arbetsgivare-anställd, agentur eller franchisegivare-franchisetagare-förhållande mellan dig och oss. Om någon bestämmelse i detta avtal av någon anledning visar sig vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar anses denna bestämmelse eller del av bestämmelse vara avskiljbar från detta avtal, utan att det påverkar giltigheten i och genomförbarheten av någon återstående bestämmelse. Du får inte tilldela, överlåta eller underlicensiera några eller alla dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan vårt föregående skriftliga samtycke. Vi har rätt att tilldela, överlåta eller underlicensiera några eller alla dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan begränsning. Inget avstående som görs av någon part med avseende på överträdelse eller försummelse inom ramen för detta avtal anses vara ett avstående från föregående eller efterföljande överträdelse eller försummelse. Alla rubriker, underrubriker eller avsnittsrubriker häri ingår endast i bekvämlighetssyfte och definierar eller förklarar inte något avsnitt eller någon bestämmelse på något sätt. Alla termer som är definierade i singular ska ha samma betydelse när de används i plural, om så är lämpligt och om inget annat anges. Varje användning av termen ”inklusive” eller variationer därav i detta avtal ska tolkas som den följs av frasen "utan begränsning". Detta avtal, inklusive eventuella villkor som ingår häri, är hela avtalet mellan dig och oss avseende ämnet i detta avtal och, i avsaknad av bedrägeri, ersätter alla tidigare eller samtidiga skriftliga eller muntliga avtal eller överenskommelser mellan dig och oss som relaterar till sådant ämne. Meddelanden till dig (inklusive meddelanden om ändringar i detta avtal) kan göras via inlägg på webbplatsen. Utan begränsning ska en tryckt version av detta avtal och av alla meddelanden som lämnas i elektronisk form tillåtas i rättsliga eller administrativa förfaranden som är baserade på eller relaterade till detta avtal i samma utsträckning och på samma villkor som andra affärsdokument och dokument som ursprungligen genererades och upprätthålls i tryckt form. Ingen part kommer att vara ansvarig för eventuell underlåtenhet att uppfylla en skyldighet på grund av en orsak som de inte har kontroll över.

20. Ändring eller avstängning av webbplatsen

Vi kommer att göra rimliga ansträngningar att göra webbplatsen tillgänglig men vi kan från tid till annan utan att meddela det behöva stoppa, begränsa, modifiera eller avbryta, tillfälligt eller permanent, webbplatsen eller delar av den. Vi åtar oss inget ansvar för någon som helst skada eller förlust du kan åsamkas som resultat av sådana åtgärder.

21. Vår rätt att göra ändringar

Vi kan emellanåt göra ändringar i detta avtal efter vårt eget gottfinnande genom att uppdatera dessa användarvillkor på denna webbplats, och ange datum för ikraftträdande för den nya versionen av användarvillkoren. Din fortsatta användning av webbplatsen efter anslag om en ny version av användarvillkoren utgör ditt godkännande av sådana ändringar. Därför gäller att närhelst du besöker denna webbplats ska du se efter om det finns en ny anslagen version av avtalet.

Viktig information för bärare av kontaktlinser: ACUVUE® kontaktlinser kan användas för synkorrigering. En ögonspecialist kommer att avgöra om kontaktlinser passar dig. Även om det är sällsynt kan allvarliga ögonproblem utvecklas när man använder kontaktlinser. För att hjälpa till att undvika dessa problem, följ användnings- och bytesschemat samt instruktionerna för korrekt linsskötsel. Använd inte kontaktlinser om du har en ögoninfektion, någon ögonsjukdom eller systemisk sjukdom som kan påverka ögat eller om du är allergisk mot några ingredienser. Ta av linsen och kontakta din ögonspecialist omedelbart om du upplever obehag i ögonen, överdrivet tårflöde, synförändringar, rodnad eller andra ögonproblem. För detaljerad produktinformation om korrekt användning, skötsel, varningar och försiktighetsåtgärder, prata med din ögonspecialist och läs noga bruksanvisningen på Johnson & Johnson hemsidan www.e-ifu.com.

För ytterligare information, besök vår ACUVUE® hemsida www.acuvue.com/sv-se

2024PP07205

ACUVUE

© Johnson & Johnson AB. 2024. Alla rättigheter förbehålles. Den här webbplatsen publiceras av Johnson & Johnson AB, en del av Johnson & Johnson, som är ensamt ansvarig för dess innehåll. Den är avsedd att användas av invånare i Sverige. ACUVUE®, ACUVUE® OASYS, ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS 1-Day, ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL, 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, ACUVUE® VITA®, ACUVUE RevitaLens, HYDRACLEAR®, LACREON®, HydraLuxe®, HydraMax, EYE-INSPIRED, TearStable och OptiBlue är varumärken som tillhör Johnson & Johnson. Tredjepartsvarumärken som används häri tillhör respektive ägare. Sennast uppdaterad 30/06/2024. 2024PP09176